1 CORINTIOS 11

1Jøng² ŋi³nioh³ hniah¹² dsi³cah¹jni. Lah¹jøng² ju³lah ŋøa¹²jni dse³jni cu³lag¹² Cristo. 2Cuø¹²jni hniah¹² jøg³ dsio¹, dsa² roh¹³ jniang³. Di³ dsagh² hoh¹² hniah¹² jní². Mi²tih³ hniah¹² jǿg³ ma²ca¹juǿi²jni hniah¹². 3Jøng² hno¹jni li¹ŋih³ hniah¹² hi² quin¹² Cristo ni³ quiah¹² ca¹lah¹já¹ dsa² ŋioh¹². Jø¹² bíh³ quin¹² dsa² ŋioh¹² ni³ quiah¹² hio¹³ quián¹²dsa ju³lah jmo¹² hŋiah¹² Diú¹³ dsa² juanh¹² quiah¹² Cristo quián² jniang³. 4Hi² jøng² li¹hiih³ dsa² ŋioh¹² ju³ná³ ca¹jlǿ²dsa dsi³dsa ja³hlanh¹²dsa Diú¹³ dsi²néi² guøh¹², ju³lah jmai³ hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³ calah. 5Cónh¹jøng² li¹hiih³ báh³ hio¹³ ju³ná³ tsa¹ca¹jlǿ²dsa dsi³dsa ja³hlanh¹²dsa Diú¹³ dsi²néi² guøh¹², ju³lah jmai³ hǿ²dsa jǿg³ quiah¹² Diú¹³ calah. Ca¹lah¹cøng² ca¹téi² dsi³dsa lǿ² ju³ná³ tsa¹ca¹jlǿ²dsa. 6Dsio¹ báh³ tiu¹dsa jŋiu² dsi³dsa ju³ná³ tsa¹hniu¹dsa jlǿ²dsa dsi³dsa jmai³ tiogh³dsa dsi²néi² guøh¹² hlanh¹²dsa Diú¹³. Ju³jlǿ³ hio¹³ dsi³ jøng² chi²júh² lë́²dsa hiih³dsa hi² tei¹dsa quianh¹³ hi² tiu¹dsa. 7Tsa¹lé² jlǿ² dsa² ŋioh¹² dsi³. Di³ lán¹²dsa ju³lah lán¹² Diú¹³ hŋiah¹². Jmo¹² dsa² ŋioh¹² hŋiah¹² hi² juanh¹² Diú¹³. Cónh¹jøng² hio¹³ calah, jmo¹²dsa hi² juanh¹² dsa² ŋioh¹² quián¹²dsa. 8Ha¹chi² quianh¹³ hi² quiah¹² mǿ² ca¹lø¹chián¹ dsa² ŋioh¹². Quianh¹³ hi² quiah¹² dsa² ŋioh¹² báh³ ca¹lø¹chián¹ mǿ². 9A¹jáng¹ ju³ ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² mǿ² hi² ca¹lø¹chián¹ dsa² ŋioh¹². Di³ ni³ huu¹³ quiah¹² dsa² ŋioh¹² ca¹lø¹chián¹ dsa² mǿ². 10Hi² jøng² bah³ hniuh¹² jlǿ² hio¹³ dsi³. Mi³jøng² mi¹léi¹³dsa hi² chian² dsa² quin¹² ni³ quián¹²dsa. Di³ ti³jǿi² báh³ ángeles calah. 11Cónh¹jøng² ha¹chi² lǿa¹² ja³ta¹ni¹ Juu¹³ jniang³, ju³ lah¹la² ti³lán¹² jniang³ dsa² ŋioh¹², ju³ lah¹la² ti³lán¹² jniang³ mǿ². Cøng² ni³ báh³ lán¹² dsa² ŋioh¹² ca¹lah¹ma²quianh¹³ mǿ² ja³ta¹ni¹ Diú¹³. 12Té¹² báh³ jǿg³. Quianh¹³ hi² quiah¹² dsa² ŋioh¹² ca¹lø¹chián¹ mǿ². Cónh¹jøng² té¹² báh³ jǿg³ calah, mǿ² báh³ cán² jmø³uai¹² hi² lø²chian² dsa² ŋioh¹² calah. Di³ hŋiah¹² báh³ Diú¹³ jmo¹² lø²chian² ca¹lah¹jái¹ jniang³. 13Quieng² di³ jǿg³ dsøg¹² guiogh¹³ hniah¹² chi²júh² dsio¹ tsa¹jlǿ² hio¹³ dsi³ jmai³ hlanh¹²dsa Diú¹³. 14Jǿg³ ma²chi² jmøi¹guǿi¹ mi³ca¹lø¹chián¹ jniang³, ju²hiíh¹ jní² quiah¹² dsa² ni³lán¹² dsa² ŋioh¹² ju³ná³ ca¹lø¹jain¹² jŋiu² dsi³dsa. 15Jǿg³ dsøg¹² báh³. Quiah¹² mǿ² hi² lé² jain³ jŋiu² dsi³dsa. Di³ hi² jøng² báh³ ca¹cuø¹ Diú¹³ jŋiu² dsi³dsa jain³. Mi³jøng² lé² jlǿ²dsa dsi³dsa. 16Ju³ná³ hein² dsa² tsa¹hiug² dsǿa¹² jǿg³ jøng², hniuh¹² báh³ li¹ŋi¹² dsa² héi² hi² ha¹chi² jǿg³ siíh² ma²ca¹jmó³ jniang³ ca¹lah¹jái¹ jniang³, dsa² quián¹² Diú¹³. 17Chi² báh³ cøng² mǿi² jǿg³ hi² tsa¹lé² cuø¹³jni jǿg³ dsio¹ quiánh² hniah¹². Di³ chi² jǿg³ tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² dsio¹ ja³gu²tiogh¹² hniah¹². 18Ma²ca¹nang¹jni jǿg³ hi² jmoh² hniah¹² ma¹quién¹ jmai³ gu²noh³ hniah¹², gu³híh³ hniah¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³. Lǿa¹² báh³ chi² mih² jǿg³, lë́²jni. 19Lah¹dsóh² hniuh¹² báh³ dsiíh³ hniah¹² mih² jǿg³. Mi³jøng² li¹léi¹³ hein² dsa² ti³lán¹² dsa² canh¹³. 20Hi² jøng² tsa¹ma¹lǿa¹² lah¹dsóh² ni³ mesa quiah¹² Juu¹³ jniang³ ja³gu³quíh² hniah¹² cu¹dsie¹². 21Tsa¹cøng² jǿg³ jmoh² hniah¹² na³ma²tǿ² ja³cǿh³ hniah¹². Chian² dsa² dsi³lé² ta¹ŋih¹³. Dsa² dsi³lé² chi³quë́¹ ha¹chi² tan¹. Chian² dsa² hǿnh² ma¹dsio¹² ca¹lah¹lø²hen¹²dsa lǿa¹². 22¿Ha³chi² ja³quiánh³ hniah¹² ja³lé² gu³noh³ hniah¹², ja³gu³quíh² gu³hénh² hniah¹²? Ma²jmoh² hniah¹² hi² tsa¹quien¹² jǿg³ quiah¹² Diú¹³ quián² jniang³. Di³ jøng² cán² dsa² héi² ju²hiíh¹, dsa² tsa¹chi² li¹hǿnh² li¹gǿh¹. ¿He² jǿg³ dsio¹ juǿi³jni hniah¹²? Tsa¹lé² li¹cuǿ¹³jni hniah¹² jǿg³ dsio¹. 23Hŋiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ ca¹heh¹jni jǿg³ la² hi² ma²ca¹juǿi²jni hniah¹²: Jmai³ ja³neng² jøng², ja³dsa¹hnë¹ jøng² báh³ Jesús, Juu¹³ jniang³, ca¹can¹dsa hi³ŋíh¹. 24Jøng² ca¹dsiúh¹dsa, mi³ca¹cuúh¹dsa Jmi² jniang³ di³hmah³. Ca¹juúh²dsa: “Jmø²ŋǿ¹² quieg¹ báh³ jní² hi³ŋíh¹ la². Di³ ni³ huu¹³ quiánh² hniah¹² cuǿ¹³jni jmø²ŋǿa¹² quieg¹jni. Lah¹la² cǿh³ hniah¹² hi³ŋíh¹ jmai³ ja³dsagh² hoh¹² hniah¹² jní²,” ca¹juúh²dsa. 25Jø¹² bíh³ lah¹jøng² ca¹can¹dsa tsǿ¹², mi³ma²na²gǿh¹dsa. Jøng² ca¹juúh²dsa: “Jmø² han¹³ báh³ jní² lǿa¹² jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ la². Di³ quianh¹³ jmø²han¹³jni jmo³jni cøng² jǿg³ hmë́² quiánh² hniah¹². Jøng² dsiagh¹ hoh¹² hniah¹² jní² ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ hǿgh³ hniah¹² jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ la²,” ca¹juúh²dsa. 26Hi² jøng² jmo² báh³ jniang³ jǿg³ hi² ca¹jon¹ Juu¹³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ ja³quie¹³ jniang³ hi³ŋíh¹ jøng², ja³hniúh³ jniang³ jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ jøng², ca¹lah¹ca¹tǿ² jmai³ ja³guønh¹dsa calah. 27Hi² jøng² dsag³ báh³ ta¹canh¹³ dsa ja³cog² Juu¹³ jniang³, ju³ná³ hein² dsa² jmo¹² hi² hlaih¹³ ja³cøgh² hǿnh²dsa ni³ mesa quiah¹² Juu¹³ jniang³. 28Hi² jøng² ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² hniuh¹² cang¹ jǿg³ dsøg¹² quiah¹²dsa guiog¹³dsa niúh¹ jín³ hi² cøgh² hǿnh²dsa. 29Di³ ta¹canh¹³ báh³ jniang³ ju³ná³ tsa¹tiunh¹³ jniang³ juu¹² jmø²ŋǿa¹² quiah¹² Juu¹³ jniang³ ja³qui³hniúh³ jniang³ ni³ mesa quiah¹²dsa. 30Lah¹jøng² báh³ lǿa¹² hi² ma²dsogh³ hniah¹² hi² ma²ti³hai¹² huø³ hoh¹² hniah¹² jueh¹² hniah¹², ca¹lah¹ma²ca¹dsan¹ ca²dsiogh³ hniah¹². 31Jøng² tsa¹ta¹canh¹³ jniang³ jin³ he² ja³cog² Juu¹³ jniang³, ju³ná³ quiéng³ jniang³ jǿg³ dsøg¹² guiag¹³ jniang³ ha²lah lái¹² jniang³. 32Ju²lih¹³ dsøa¹² he¹² Diú¹³ quián² jniang³ jmai³ ja³cán²dsa jǿg³ dsøg¹² quián² jniang³. Mi³jøng² tsa¹ta¹canh¹³ jniang³ ma¹dsio¹², ju³lah ta¹canh¹³ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹² jniang³. 33Hi² jøng² dsa² roh¹³ jniang³, jŋiah¹³ hniah¹² ca¹lah¹já¹ rúh² hniah¹². Jøng² jín³ ma²cǿh³ hniah¹² ni³ mesa quiah¹² Juu¹³ jniang³. 34Ju³dsi²gøh²dsa ja³quiah¹³dsa ju³ná³ hein² dsa lǿ² lø¹i³cónh¹. Mi³jøng² tsa¹cuø¹ Diú¹³ jmø³uai¹² ni³ huu¹³ jøng² hi² tsa¹cǿh³ hniah¹² cu²rø² ni³ mesa quiah¹²dsa. Mi³rǿ³ báh³ jní² ca¹lah¹jǿ¹ jǿg³ siíh² na³ma²ca¹dsiánh¹jni ja³tiogh³ hniah¹².

will be added

X\