1 CORINTIOS 10

1Hno¹jni dsagh² hoh¹² hniah¹² dsa² roh¹³ jniang³. Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² hóg¹ quián² jniang³ mi³tiogh³ ja³ca¹hǿi² jneng¹² ca¹tse¹ Diú¹³ ma²lǿih², jmai³ ca¹hue¹dsa huø¹ Egipto. Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² ca¹ha¹ jmøi² juøh¹² jmai³ jøng². 2Ju³lah jan² dsa² tsog¹² jmøi² ca¹lán¹ ca¹lah¹já¹ dsa² quián¹² Moisés mi³ca¹ŋi¹lé²dsa juu¹² ja³ca¹hǿi² jneng¹² ca¹lah¹quianh¹³ ja³ca¹ha¹dsa jmøi². 3Ca¹lah¹já¹ báh³ dsa² hóg¹ ca¹gǿh¹ má¹ ca¹løa¹ juu¹² juøh¹². 4Jø¹² bíh³ ca¹lah¹já¹dsa ca¹hønh¹ jmøi² ca¹løa¹ juu¹² juøh¹². Di³ mi³ŋøa¹² jan² dsa² quianh¹³dsa, dsa² ca¹jmo¹ ca¹hii² jmøi² hløg². Cristo báh³ héi². 5Cónh¹jøng² mih² báh³ dsa² ca¹lø¹hiúg¹ dsǿa¹² Diú¹³ quianh¹³ ca¹lah¹quianh¹³ dsa² jue¹² héi². Hi² jøng² jue¹²dsa ca¹dsan¹ ja³ca¹ŋi¹lé²dsa huø¹ quing² jøng². 6Ca¹løa¹ báh³ lah¹jøng² ma²lǿih². Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ tsa¹dsio¹ jmó³ jniang³ hi² hen¹² dsǿa¹² jniang³ hi² hlaih¹³, ju³lah ca¹jmo¹ dsa² hóg¹. 7Tsa¹hlanh¹³ jniang³ diú¹³ dsa² lan³, ju³lah ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² héi². Di³ lah¹la² rø²juúh² si² quiah¹² Diú¹³: “Ca¹túgh²dsa ca¹gǿh¹dsa ca¹hønh¹dsa. Jøng² ca¹jmo¹dsa hioh¹² ni³ diú¹³ dsa² lan³ quián¹²dsa,” rø²juúh² si². 8Tsa¹jmó³ jniang³ jǿg³ la³ju³ la³løa¹ quianh¹³ hio¹³, ju³lah ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² héi². Lah¹jøng² báh³ ca¹løa¹ ca¹dsan¹ guieg²hnøa¹² mei¹³ dsa² héi² quianh¹³ cøng² jmai³ jøng². 9Tsa¹dsio¹ cuøh¹³ jniang³ Diú¹³ ju²jén³ dsøa¹², ju³lah ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² héi². Jøng² ca¹dsan¹dsa ca¹cagh¹² møh². 10Jin³ cøng² dsag³ tsa¹li¹jmó³ jniang³ quiah¹² Diú¹³, ju³lah ca¹jmo¹ ca²dsiog³ dsa² héi². Di³ ca¹tse¹ Diú¹³ ángel quián¹²dsa. Ca¹mi¹dsian¹²dsa dsa² héi². 11Lah¹jøng² báh³ ca¹ŋi¹ŋë́² dsa² hóg¹ ma²lǿih². Mi³jøng² li¹ne³ jniang³ ha²lah dsio¹ hi² ŋi³niang³ jniang³. Jøng² ca¹tiun¹ Moisés si² jǿg³ jøng². Mi³jøng² li¹chi² juu¹² jmø³hiég¹ quián² jniang³, dsa² chian² ja³ma²tǿ² ja³dsa¹hén² jmøi¹guǿi¹. 12Hi² jøng² juǿi³jni ju³lah dsa² ma²dsa²jiag¹² dsǿa¹² hi² ma²tiogh³dsa tí² juu¹² dsio¹, ju³jmo³dsa hí³ chi²júh² tiáh¹dsa juu¹² hlaih¹³. 13Cøng² ni³ báh³ lán¹² jniang³ quianh¹³ ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹, hi² lǿ² lø¹i³jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³. Cónh¹jøng² ma²ne³ jniang³ mi¹hag¹³ báh³ Diú¹³ jniang³. Tsa¹cuø¹ Diú¹³ jǿg³ hi² tiágh³ jniang³ juu¹² ja³tsa¹ma¹tiúh¹ jniang³. Tiog¹³ báh³ heh¹dsa jniang³ juu¹² ja³lé² li¹tiúh¹ jniang³, hi² tsa¹jmó³ jniang³ hi² hlaih¹³ jøng². 14Hi² jøng² hniah¹², dsa² hnó¹jni, ta¹cøg¹² jmo³ hniah¹² quiah¹² diú¹³ dsa² lan³. 15Jmó¹²jni dsøa¹ hi² lanh¹² hniah¹² dsa² ma²lih¹³ dsǿa¹² ja³hlanh¹³ jní² hniah¹². Guiog¹³ báh³ hniah¹² cánh³ jǿg³ dsøg¹² jǿg³ quieg¹. 16Tiagh³ jniang³ cøng² jǿg³ quianh¹³ Cristo, dsa² ca¹teng¹ jmø³ ni³ crǿg¹³, ca¹lah¹jǿ¹ jmai³ hniuh² jniang³ jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ ni³ mesa quiah¹² Juu¹³ jniang³. Jø¹² bíh³ cøng² jǿg³ tiagh³ jniang³ quianh¹³ Cristo ja³quie¹² jniang³ hi³ŋíh¹ ni³ mesa quiah¹²dsa, ja³dsagh² dsǿa¹² jniang³ ja³ca¹can¹ jmø²ŋǿ¹² quiah¹²dsa jmø³uai¹² ni³ crǿg¹³. 17Ha¹chi² lǿa¹² hi² ma²juai¹² jniang³. Cónh¹jøng² tiagh³ báh³ jniang³ cøng² jǿg³. Di³ ti³quie¹² jniang³ cu²dsie¹² hi³ŋíh¹ quiah¹² jmø³ŋø³ Cristo jøng². 18Jai³ hniah¹² ha²lah lǿa¹² quiah¹² dsa² chian² juøi² quiah¹² Israel. Cøng² jǿg³ tiogh³dsa quianh¹³ Diú¹³, ju³lah dsa² ti³gøah¹² má¹ hi² ma²na²dsii¹dsa ni³hiég². 19Ha¹chi² juøh¹³jni jin³ he² hi² quien¹² má¹ ca¹dsii¹dsa ni³ diú¹³ dsa² lan³. Jø¹² bíh³ tsa¹juøh¹³jni calah hi² quien¹² diú¹³ dsa² lan³. 20Lah¹la² báh³ juøh¹³jni. Ja³cog² dsa² quián¹² dsa² hlanh³ báh³ dsii¹²dsa má¹, ju³lah dsa² dsii¹² má¹ ni³ diú¹³ dsa² lan³. A¹jáng¹ ju³ ja³cog² Diú¹³ dsa² dsiog¹ jmo¹²dsa lah¹jøng². Jøng² tsa¹hno¹jni túgh³ hniah¹² cøng² jǿg³ quianh¹³ dsa² quián¹² dsa² hlanh³. 21Tsa¹lé² hniúh³ jniang³ jmøh¹³ møi¹gu²jøah¹³ quiah¹² Diú¹³ chi²júh² hniúh³ jniang³ hi² quiah¹² dsa² hlanh³. Tsa¹lé² quie¹³ jniang³ ni³ mesa quiah¹² Diú¹³ chi²júh² quie¹³ jniang³ ni³ mesa quiah¹² dsa² hlanh³. 22Tsa¹jmó³ jniang³ hi² li¹dsih¹² Diú¹³. Di³ dsa² héi² báh³ dsa² chi² bí² quiah¹² cónh¹ ja³ca¹lah¹jái¹ jniang³. 23Lah¹dsóh² dsi¹³ báh³ juu¹² hi² jmó³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² hneng² jniang³. Cónh¹jøng² ha¹chi² ta³ li¹jmo¹ ca²dsieg³. Lé² báh³ jmó³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹. Di³ jøng² chi² báh³ ca²dsieg³ hi² tsa¹mi³hag¹³ ja³mi³lén² jniang³ dsa² chinh¹² tí² jǿg³. 24Tsa¹hnéng³ jniang³ jmáh¹lah hi² quián² jniang³ guiag¹³. Dsio¹ báh³ hnéng³ jniang³ hi² lé² dsio¹ quiah¹² dsa² siáh². 25Lé² báh³ cǿh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² hnai¹²dsa jøa³hmah³. Ha¹chian² hi² ŋai³ hniah¹² jin³ hein² ha² juu¹² ca¹já¹ má¹. Jøng² tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹². 26Hi² quiah¹² báh³ Juu¹³ jniang³ jmøi¹guǿi¹ ca¹lah¹ma²quianh¹³ ca¹lah¹jǿ¹ hi² chi² ni³ guøh³ huø¹ la². 27Ju³ná³ jan² dsa² tsa¹hé² jǿg³ quiah¹² Diú¹³, tai¹²dsa hniah¹² hi² gu³quíh² hniah¹² ja³quiah¹³dsa, lé² báh³ gu³noh¹² hniah¹² chi²júh² hnøngh² hniah¹². Lé² báh³ cǿh³ hniah¹² ca¹lah¹jǿ¹ hi² tóh²dsa ni³ mesa. Tsa¹jmóh³ hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² ha² juu¹² ca¹já¹ má¹. Tsa¹ŋai³ hniah¹² jin³ hein². 28Cónh¹jøng² dsio¹ báh³ tsa¹cǿh³ hniah¹² má¹ ju³ná³ ca¹juúh² dsa² siáh², “Má¹ ma²jagh¹² ni³ diú¹³ dsa² lan³ báh³ ná¹²,” juúh²dsa tsaih¹²dsa hniah¹². Mi³jøng² tsa¹lé² hiug¹² høa¹² dsǿa¹² dsa² ca¹juúh² héi². 29A¹jáng¹ hi² juøh¹³jni hi² li¹chianh² hniah¹² ju²hí³ dsøa¹² guiogh¹³ hniah¹². Dsa² siáh² báh³ tsa¹hno¹ hi² cán²dsa ju²hí³ dsøa¹². Chian² báh³ ca²dsiog³dsa, ju³lah dsa² ŋi¹² hi² lé² gǿh¹dsa ca¹lah¹jǿ¹ má¹ lǿa¹² ju³ ha² juu¹² ca¹já¹. Siíh² báh³ juúh² dsa² héi² ju³na³ ca¹løa¹ hi² tsa¹lé² gǿh¹dsa ni³ huu¹³ quiah¹² roh¹³dsa tsa¹ŋi¹² cu²rø². 30Lah¹la² juúh² dsa² héi²: “¿He² løa¹ hlaih¹³ juúh²dsa quieg¹ jní²? Di³ cuǿ¹²jni Diú¹³ di³hmah³ ca¹lah¹jǿ¹ má¹ hi² gøah¹²jni,” juúh²dsa. 31Dsio¹ báh³ jøng². Ju³ lah¹la² quie¹³ jniang³ hniúh³ jniang³, ni³ huu¹³ quiah¹² Diú¹³ jmó³ jniang³ ca¹lah¹jǿ¹ he² hi² jmó³ jniang³. Mi³jøng² lø²juanh¹² Diú¹³. 32Ca¹lah¹jin³ hein² tsa¹jmóh³ hniah¹² hi² tiáh¹dsa dsag³, ju³ lah¹la² dsa² judío, ju³ lah¹la² dsa² tsa¹lán¹² judío, ju³ lah¹la² dsa² lán¹² dsa² quián¹² Diú¹³ calah. 33Lah¹la² jmó¹²jni hŋiéng¹jni. Jmó¹²jni ca¹lah¹cónh¹ ja³tiág²jni. Mi³jøng² li¹hiug² dsǿa¹² ca¹lah¹já¹ dsa² jmøi¹guǿi¹ jian¹²jni ca¹lah¹jǿ¹ hi² jmó¹²jni. A¹jáng¹ ju³ hi² dsio¹ quieg¹jni jmó¹²jni. Hno¹jni lé² hi² dsio¹ quiah¹² dsa² siáh² báh³. Di³ hno¹jni hi² liúg²dsa ja³ta¹ni¹ Diú¹³.

will be added

X\