ZACARÍAS 6

1Ay pax junxo ix ch'oxji vila'. Ix vil yelta chan̈e' carruaje yic oval d'a scal snan̈al chab' tzalan nab'a bronce. 2A jun b'ab'el carruaje, n̈erb'il yuj noc' chacchac chej. Axo jun schab'il, q'uiq'uic' yilji noc' n̈erjinac. 3Axo jun yoxil, sacsac yilji noc' n̈erjinac. Axo junxo schan̈il, sacb'alinac yilji noc' n̈erjinac. 4Ix in c'anb'an d'a jun ángel van slolon chi' ved'oc icha tic: Mamin, ¿tas val syalelc'och junxo tic? xin chi d'ay. 5Ix yalan d'ayin icha tic: A juntzan̈ noc' chej yed' carruaje tic, a chan̈e' espíritu sch'oxo'. A Dios Yajal d'a masanil yolyib'an̈q'uinal, a schecancot eb'. 6A jun carruaje n̈erb'il yuj noc' q'uiq'uic' chej chi', sb'at d'a jun nación d'a stojolal norte. Axo jun carruaje n̈erb'il yuj noc' sacsac chej chi', sb'at d'a stojolal b'aj tz'em c'u. Axo junxo carruaje n̈erb'il yuj noc' chej sacb'alinac chi', sb'at d'a stojolal sur, xchi jun ángel chi'. 7A juntzan̈ noc' chej te ay yip chi', ix tzalaj noc' sb'at sb'eytzitej masanil yolyib'an̈q'uinal tic. Ix yalan jun ángel chi' d'a noc' icha tic: Ixiquec e b'eytzitej masanil yolyib'an̈q'uinal tic, xchi d'a noc'. Ix b'at noc' b'ian. 8Ix lajvi chi', ix avajcot jun ángel chi' d'ayin icha tic: Ilnab' val, a jun carruaje ix b'at d'a jun nación d'a stojolal norte, a' ol b'oan tas nab'il vuuj ta', xchi. 9Ix yalan Jehová d'ayin icha tic: 10Cha yofrenda eb' meltzajnaccot d'a Babilonia: Aton vin̈aj Heldai, vin̈aj Tobías yed' vin̈aj Jedaías. An̈ejtona' d'a jun c'u chi', tzach b'atpax d'a spat vin̈aj Josías yuninal vin̈aj Sofonías. 11A yed' q'uen plata yed' q'uen oro ol a cha chi' tza b'o junoc corona, tzac'anq'ue d'a sjolom vin̈aj Josué, aton vin̈ sat sacerdote yuninal vin̈aj Josadac. 12Tzalan d'a vin̈ icha tic: A Jehová Yajal d'a Smasanil tz'alani: Ay jun vinac scuchan Svol, ol tec'c'aj b'aj ayeq'ui, a' ol b'oanxiq'ue in templo. 13Aton d'in̈antaxon sb'oanxiq'ue in templo chi', ol b'inaj val icha junoc rey, ol em c'ojan d'a sdespacho yic syac'an yajalil. A d'a stz'ey sdespacho chi' ol em c'ojan jun vin̈ sacerdote, junn̈ej pensaril ol aj eb' schavan̈il, xa chi d'a vin̈. 14A corona ol ac' b'o chi', scan d'a in templo yic snachajcot vin̈aj Heldai, vin̈aj Tobías, vin̈aj Jedaías yed' vin̈aj Hen yuninal vin̈aj Sofonías, xchi Jehová d'ayin. 15Ol cot eb' anima d'a najat, ol colvaj eb' eyed'oc yic sb'ochajxiq'ue stemplo Jehová. Icha chi' ol aj snachajel eyuuj to a Jehová Yajal d'a Smasanil ix in checancot val d'ayex. A jun tic ol ujoc tato tze c'anab'ajej d'a smasanil e c'ool tas syal Jehová co Diosal.

will be added

X\