ZACARÍAS 3

1Ix ch'oxji vila' to a vin̈aj Josué, aton vin̈ sat sacerdote, lin̈anoch vin̈ d'a yichan̈ Yángel Jehová. A d'a stojolal svach' vin̈aj Josué chi', ata' lin̈anoch vin̈ Satanás, yic syaloch smul vin̈aj Josué chi' vin̈. 2Ix yalan Yángel Jehová chi' d'a vin̈ Satanás chi' icha tic: A Jehová ix sic'anel chon̈ab' Jerusalén, a tzach cachani. Yujto a jun vin̈ vinac tic, lajan vin̈ icha junoc cuxc'ac' tz'ic'chajelta d'a yol c'ac', xchi. 3A vin̈aj Josué chi', te mictac spichul vin̈ ayochi, lin̈ann̈ejoch vin̈ d'a yichan̈ Yángel Jehová chi'. 4A Yángel Jehová chi' ix alan d'a juntzan̈ schecab' lin̈anoch d'a yichan̈ to tz'ic'chajel spichul vin̈aj Josué te mictac ayochi. Ix yalanpax d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: Scham val ilani, a syalelc'och jun tic to a in svic'canel a mul. A ticnaic ol vac' c'apac pichul yic q'uin̈ ac'ochi, xchi. 5Ix lajvi chi', ix valani: Comonoc val tz'ac'chajq'ue junoc c'ox te sac d'a sjolom vin̈aj Josué chi', xin chi. Ix yac'anq'ue eb' b'ian. Ix lajvi chi' ix yac'anoch pichul yic q'uin̈ chi' eb' d'a vin̈, yacb'an lin̈ann̈ejec' Yángel Jehová chi' ta'. 6Ix lajvi chi', ix yalan Yángel Jehová d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: 7Aton val juntzan̈ tic syal Jehová Yajal d'a Smasanil d'ayach: Cha ab' tas svala', tza c'anab'ajann̈ej masanil tas svac' a c'ulej. Tato ol a c'ulej masanil juntzan̈ chi', ol ach ochcan yilumaloc in templo, ol a tan̈vann̈ej yed' yamaq'uil. A in ol vac' opisio och d'a vichan̈ icha eb' in checab' ayec' d'a vichan̈ tic. 8Ach Josué, scham val ab'ani, a ach tic, sat sacerdote aji. Scham yab'anpax eb' ayoch d'a yopisio ed'oc, yujto a ex tic, ch'oxnab'il eyaj yuj junoc tas toxo val ol ujoc. Ol vic'cot in checab', aton jun scuch Svol. 9A in svac'och jun q'uen q'ueen uque' pac'an̈ d'a yichan̈ vin̈aj Josué. A in ol in tz'ib'ej och d'a q'ueen icha tic: Junn̈ej c'ual ol aj vic'anel smul eb' cajan d'a jun nación tic. 10A d'a jun c'ual chi', ol eyavtej e b'a. D'a tzalajc'olal ol aj eyic'an eyip d'a yalan̈ yen̈ul xil te' eyuva yed' te' eyigo. A in Jehová Yajal in d'a Smasanil sval jun tic, xchi Jehová, xchi jun ángel chi'.

will be added

X\