SALMOS 79

1Ach co Diosal, ix och eb' ch'oc chon̈ab'il d'a lum a macb'en. Ix yixtanb'at a templo eb'. Ix smaq'uem lan̈naj Jerusalén eb'. 2A eb' a checab' c'anab'ajum d'ayach, ix miljicham eb' yuj eb'. A noc' ostoc yed' noc' chium noc' ix chianb'at snivanil eb' a checab' chi'. 3Icha a a' ix aj stob'can schiq'uil eb' a checab' chi' d'a masanil Jerusalén. Malaj mach ix mucan snivanil eb'. 4Tzon̈ b'uchji yuj eb' anima cajan d'a co lac'anil. Tzeb'ajtac quilji d'a eb'. 5Mamin Jehová, ¿jantacto val tiempo ol ac'cot oval d'ayon̈? ¿An̈ej ama yajcot a c'ac'alc'olal d'ayon̈ icha sq'ue n̈iln̈on yoc te' c'ac'? 6Ac'cot yoval a c'ol d'a eb' ch'oc chon̈ab'il man̈ ach ojtannacoc, aton eb' max yaq'uem sb'a d'ayach. 7Yujto a eb' ix on̈ satanel a on̈ yin̈tilal on̈ vin̈aj Jacob tic, ix yixtanb'at co chon̈ab' eb'. 8Man̈ ac' co tupel smul eb' co mam quicham. Ac'cot a vach'c'olal d'a quib'an̈ d'a elan̈chamel, yujto man̈xo animaoc caj scab'i. 9Ach Dios, co Columal ach. Ochan̈ qued'oc, colvajan̈ qued'oc. Sucsat co mul yic max b'uchji a b'i yuj eb' anima. 10Tato maay, ol yal eb' ch'oc chon̈ab'il chi' icha tic: ¿Tocval ay yelc'och jun sDiosal eb' chi? xcham eb'. Ac' quil a pactzitan d'a eb' yuj eb' a checab' ix smilcham eb'. Yab'ocab' jun chi' eb' ch'oc chon̈ab'il. 11A eb' ayoch preso, van yalan sb'a eb' d'ayach, cotan̈ q'uelan d'a eb'. A eb' yicxo chamel yaji, colel eb' yed' a poder. 12Mamin Jehová, aq'uec' uqueloc a pac d'a juntzan̈ nación ay d'a co lac'anil, yujto b'uchumtac eb' d'ayach. 13A on̈xo a chon̈ab' on̈ tic, icha a calnel caji. Ol cac'n̈ej yuj diosal d'ayach. Ol co b'itej vach' lolonel d'ayach d'a masanil tiempo.

will be added

X\