SALMOS 29

1Ex aj satchaan̈, alec vach' lolonel d'a Jehová. Alec vach' lolonel d'ay to syal yuj smasanil, te b'inajnac. 2Alec vach' lolonel d'a Jehová icha d'a smojal. Aq'uequem e b'a d'ay d'a stemplo te vach' yilji. 3A Jehová Dios te nivan yelc'ochi, tz'ab'chaj sjaj d'a yib'an̈ a' mar. A tz'ac'an c'an̈ c'u, a tz'ac'an mandar d'a yib'an̈ a' oval mar chi'. 4A sjaj Jehová tz'ab'chaji, man̈ jantacoc spoder. Yuj sjaj chi' scheclaji to te nivan yelc'ochi. 5Yuj yav Jehová sjecchajcanb'at te' c'ute'. Yuj Jehová spojcan juntzan̈ te' nivac c'ute' d'a Líbano. 6A juntzan̈ lum nivac vitz yic Líbano yed' lum yic Sirión, tz'ib'xi lum yuj Jehová. Sq'ue b'achnaj lum vitz chi', icha sq'ue chennaj junoc noc' quelem vacax. 7A yav Jehová, a tz'ac'ancot copnaj leb'lon. 8A yav Jehová tz'ac'an ib'xoc lum tz'inan luum. A' tz'ac'an ib'xoc lum tz'inan luum yic Cades. 9A yuj yav Jehová tz'el jequeljoc sc'ab'tac te' ji, axon̈ej yib' te' scan d'a sat lum vitz. Axo d'a stemplo tz'alchaj vach' lolonel d'ay yuj eb' anima smasanil. 10A Jehová ac'annac yajalil d'a jun a' oval a' mucvajum. Yajal yaj d'a masanil tiempo. 11A tz'ac'an yip eb' schon̈ab'. Yuj svach'il sc'ool Jehová, syac' junc'olal d'ayon̈ a on̈ schon̈ab' on̈ tic.

will be added

X\