SALMOS 148

1Calec vach' lolonel d'a Jehová. Aljocab' vach' lolonel d'a Jehová masanto d'a schaan̈il satchaan̈. 2Alec vach' lolonel d'ay masanil ex yángel. Alec vach' lolonel masanil ex soldadoal satchaan̈. 3Ic'chajocab' chaan̈ Jehová yuj c'u yed' q'uen uj. Ic'chajocab' chaan̈ yuj q'uen nitc'anal te vach' yilji yoc. 4Ic'chajocab' chaan̈ yuj satchaan̈, to chaan̈ ay yed' pax yuj a a' ayec' d'a yib'an̈ satchaan̈ chi'. 5Alchajocab' vach' lolonel d'a Jehová, yujto ton̈ej ix yala' ix b'ocan smasanil. 6A' ix b'oancan masanil juntzan̈ chi' d'a yed'tal yic vach' ayec' ta' d'a masanil tiempo, ix yac'ancanoch d'a sleyal to malaj b'aq'uin̈ ol q'uexchajoc. 7Yalocab' vach' lolonel d'a Jehová masanil tastac ay d'a sat luum tic, noc' nivac noc' ay d'a yol a' mar yed' pax noc' ay d'a sjulal yich a', 8yed' leb'lon, q'uen sacb'at, q'uen sacb'acom, q'uic'al asun yed' chacxuxum ic', c'anab'ajumocab' syutej sb'a d'a slolonel Jehová chi'. 9Yalocab' vach' lolonel lum nivac vitz d'a Jehová, lum tzalquixtac, te te' syac' sat, te' c'ute', 10yed' noc' c'ultaquil noc', noc' molb'etzal noc', noc' sn̈ervi, ma sjachvi yed' pax noc' much. 11Ex sreyal yolyib'an̈q'uinal tic, ex anima d'a junjun chon̈ab', ex yajal yed' ex tze b'o yaj eb' chon̈ab', 12ex vinac, ex ix, ex ichamtac anima yed' pax ex unin, alec vach' lolonel d'a Jehová e masanil. 13Alec vach' lolonel d'a Jehová e masanil yujto an̈ej te b'inajnac. A stziquiquial ay masanto d'a yib'an̈ satchaan̈ yed' d'a yib'an̈ lum luum tic. 14A' ix ac'an quipal a on̈ schon̈ab' on̈ tic. Calec vach' lolonel d'ay a on̈ israel on̈ tic, a on̈ton te xajanab'il on̈ yuuj. Calec vach' lolonel d'a Jehová.

will be added

X\