SALMOS 122

1Man̈xo jantacoc ix in tzalaj yed' eb' ix alan d'ayin icha tic: Con̈ d'a stemplo Jehová, xchi eb'. 2Axo ticnaic ay on̈xo ec' d'a yol chon̈ab' Jerusalén tic. 3A Jerusalén, junn̈ej chon̈ab'il yaj sb'oi. 4A d'a jun chon̈ab' tic sja junjun macan̈il eb' schon̈ab' Jehová, yic vach' sb'itaj icha yutejnac yalancan d'a eb' co mam quicham. 5A d'a jun chon̈ab' tic ay juntzan̈ despacho b'aj sch'olb'itaj eb' anima yuj yin̈tilal vin̈aj David d'a stojolal. 6C'anec to syac' junc'olal Dios d'a Jerusalén. Junc'olalocab' yaj eb' xajanan jun chon̈ab' tic. 7Ayocab' junc'olal d'a yol smuroal yed' d'a yol spat sreyal jun chon̈ab' tic, xe chi. 8Yuj svach'iloc eb' in c'ab' voc yed' eb' vetchon̈ab', yuj chi' svala': Ayocab' junc'olal, xin chi. 9Yujto xajan scajnub' Jehová co Diosal vuuj, yuj chi' ol vac' vip in sayanec' tas tz'och svach'iloc Jerusalén tic.

will be added

X\