SALMOS 109

1Ach in Diosal, sval vach' lolonel d'ayach, man̈ ach b'at mican d'a in lesal. 2Yujto a eb' sc'ulan chucal yed' eb' tz'ac'an musansatil anima, chuc syal eb' d'a in patic. Esn̈ej tas syal eb' chi' d'a in patic. 3A schichonc'olal eb' ste oymaj d'a in patic. Tz'och chi'an sc'ol eb' d'ayin, palta malaj in mul d'a eb'. 4A spac in vach'c'olal d'a eb', to tz'och eb' ajc'olal d'ayin. A inxo jun, van in lesalvi yuj eb'. 5A in vach' pensaril d'a eb', chuc syutej eb' spactzitan d'ayin. Axo spac in vach'c'olal d'a eb', to schichon sc'ol eb' d'ayin. 6A junoc vin̈ chuc spensar tzac'och juezal d'a yib'an̈ vin̈. Aocab' junoc yajc'ool vin̈ tz'ac'ancanb'at d'a yib'an̈. 7Ayic sch'olb'itaj vin̈, alchajocab'i to ay smul vin̈. Ochocab' pax slesal vin̈ smuloc. 8Tzapanocab' tzutej sq'uinal vin̈. Ch'ococab' pax mach tz'ochcan d'a yopisio vin̈. 9Meb'a' uninocab' tz'ajcan eb' yuninal vin̈. Axo ix yetb'eyum vin̈, canocab' ix d'a man̈ etb'eyumal. 10Ec'ocab' eb' yuninal vin̈ sc'an va sb'a d'a titac pat. Pechchajocab'el eb' b'aj ec'nac spat. 11Ic'chajocab' ec' masanil tastac ay d'a eb' yuj vin̈ tz'ac'an tumin majanil. Ic'chajocab'b'at smunlajel vin̈ yuj eb' ch'oc animail. 12Malajocab' mach tz'oc' sc'ool d'a vin̈. Malajocab' pax mach tz'oc' sc'ol d'a eb' yuninal vin̈ meb'axo. 13Satocab'el yin̈tilal vin̈, satocab'el sb'i vin̈ d'a juneln̈ej. 14Mamin Jehová, nacot smul eb' smam yicham vin̈. Mocab' a suc sat smul snun vin̈. 15Naanocab' smul eb' uuj. Mocxob' nachajcot eb' d'a sat luum tic. 16Yujto man̈ naanoc yac'an vach'c'olal vin̈. Palta to ix och vin̈ ajc'olal d'a eb' meb'a', d'a eb' anima emnaquil yeq'ui yed' d'a eb' ayoch d'a ilc'olal, masanto smilcham eb' vin̈. 17Scatab'ej anima vin̈, cotocab' catab' d'a yib'an̈ vin̈. Malajocab' b'aq'uin̈ scha vach'c'olal vin̈ yujto maj yac'laj svach'c'olal vin̈ d'a eb' anima chi'. 18Axon̈ej catab' syal vin̈, ichato a catab' chi' spichul vin̈ yaji. A catab' chi', icha a' siquil a' scuq'uej, ma icha aceite sco suquec' d'ayon̈, icha chi' yaj d'a vin̈. 19Cotocab' yaelal d'a yib'an̈ snivanil vin̈ yuj scatab'an eb' anima chi', icha smuschaj co nivanil yed' co pichul. Ochocab'can sud'an yaelal chi' d'a vin̈ d'a masanil tiempo icha junoc tzec'ul. 20Mamin Jehová, ichaocab' tic tzutej eb' ayoch ajc'olal d'ayin, aton eb' tz'alan in pecal. 21A achxo pax ach Jehová Vajalil, ac'cot a vach'c'olal d'a vib'an̈ yic ol ach ic'jocchaan̈. Yuj a vach'c'olal d'ayin, colineli. 22Te meb'a' in, man̈xo animaoc ved'nac svutej vab'ani, icha val to lajvinac in svab'i. 23Van in satel icha junoc en̈ul. Van vic'jib'at yuj ic' ichoc noc' c'ulub'. 24Van yib'xi sjolom in penec, man̈xalaj vip yujto maxtzac in valaj. Van in b'acb'i. 25Tzeb'ajtac vilji d'a eb' anima. Ayic tzin yilan eb', sb'uchvaj eb' d'ayin. 26Mamin Jehová, ochan̈ ved'oc. Ach in Diosal, colinel yuj a vach'c'olal. 27Mamin Jehová, yojtaquejocab'el eb' anima to a ach ix in utej icha tic. 28Malaj yelc'och in scatab'an eb' tato a ach tzac'cot a vach'c'olal d'ayin. Q'uixvocab' eb' yacb'an van stzalaj in c'ol a in a checab' in tic. 29A eb' tz'alan in pecal, chamocab' eb' yuj q'uixvelal. Toxon̈ejocab' sat sc'ol eb' yuj q'uixvelal. 30Mamin Jehová, ol vac' yuj diosal d'ayach d'a masanil tiempo. D'a scal tzijtumal anima ol val vach' lolonel d'ayach ach in Diosal, 31yujto Yalumal eb' meb'a' aji. A ach tza colel eb' d'a yol sc'ab' eb' sgana yac'anoch chamel d'a yib'an̈ eb'.

will be added

X\