NÚMEROS 4

1Ix lolon Jehová d'a vin̈aj Moisés yed' d'a vin̈aj Aarón, ix yalan icha tic: 2Ic'q'ue vaan sb'isul eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat d'a stzolal d'a scal eb' levita, 3aton eb' 30 ab'il sq'uinal sc'och d'a 50. Aton eb' tic smoj val smunlaj d'a in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a. 4A smunlajel eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat chi', to a juntzan̈ tastac vicn̈ej yaji, a stan̈vej eb', aton juntzan̈ tic: 5Ayic sb'atxi eb' chon̈ab', a ach ach Aarón yed' eb' uninal, tzeyiq'uel c'apac cortina ayoch smaculoc jun Lugar Vicn̈ej Yaji, tze musan te' scaxail in trato d'a c'apac. 6Axo d'a yib'an̈ tzeyac'b'at jun tz'uum te lab'ab'i smusiloc. Axo d'a yib'an̈ jun chi' tzeyac'b'at jun c'apac q'uic'mutz'inac, tzeyac'anoch te' b'achlab' yic tz'ic'jib'ati. 7Tzeyac'anpaxb'at jun c'apac q'uic'mutz'inac c'apac d'a sat mexa ay d'a vichan̈, axo d'a yib'an̈ jun chi' tzeyaq'uem q'uen plato, juntzan̈ q'uen nivac cuchara, uc'ab' yed' juntzan̈ xalual vino tz'ac'ji d'a ofrendail yed' ixim pan tz'ac'jitaxoni. 8A d'a yib'an̈ masanil juntzan̈ chi' tzeyac'b'at jun chacchac c'apac, tze musan d'a jun tz'uum te lab'ab'i chi', tzeyac'anpaxoch te' b'achlab' yic tz'ic'jib'ati. 9Tzeyic'anpaxcot junxo q'uic'mutz'inac c'apac, tze musan jun sb'achnub' candil yed' juntzan̈ candil chi', q'uen q'ueen tz'ic'anel staan̈il c'apac c'apac b'aj tz'och sc'ac'al candil yed' platillo yed' masanil yed'tal sc'anchaj yed' aceite. 10Masanil juntzan̈ chi' tze musej d'a jun noc' tz'uum te lab'ab'i, tzeyac'anq'ue d'a yib'an̈ te b'achlab'. 11Tzeyac'anpaxb'at junxo q'uic'mutz'inac c'apac d'a yib'an̈ altar nab'a oro. Tze pichan d'a juntzan̈ noc' tz'uum lab'ab'i, tzeyac'anpaxoch ste'al yic sb'achchaji. 12Tze molanpax q'ue vaan masanil yamc'ab' sc'anchaj d'a yol in cajnub', tze pichanoch d'a yol jun q'uic'mutz'inac c'apac, tzeyac'anoch juntzan̈xo noc' tz'uum lab'ab'i d'ay, tzeyac'anq'ue d'a yib'an̈ te b'achlab'. 13Yovalil tzeyiq'uel jantac q'uen taan̈ calan yed' xepu' stz'a d'a altar, slajvi chi' tze musan altar chi' d'a jun c'apac c'apac yaxmaquinac. 14Axo d'a yib'an̈ tz'ac'jib'at masanil tastac sc'anchaj d'a altar chi': Aton yed'tal tzac'ac' yed' juntzan̈ q'uen tenedor, q'uen pala, q'uen nivac uc'ab' yed' juntzan̈xo yaln̈ej tas yamc'ab'il. A d'a yib'an̈ masanil juntzan̈ chi' tz'ac'jib'at noc' tz'uum te lab'ab'i, tzeyac'anpaxoch te te' yic sb'achchaji. 15Ayic slajvi e pichan masanil juntzan̈ tastac nivan yelc'och chi', vach'xo yaji yic tz'ic'jib'ati, scot eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat yic syic'anb'at eb'. Masanil juntzan̈ tastac to vic yaj chi', max yal-laj syaman eb' yic max cham eb' yuuj. Masanil jantac syamc'ab'il yic in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a, a eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat yovalil tz'ic'anb'ati. 16A vin̈aj Eleazar, vin̈ uninal a ach sacerdote Aarón, a vin̈ tz'ilan tas yaj aceite yic candil, incienso vach' sjab', ofrenda yic ixim trigo to yovalil tz'ac'ji d'ayin yed' aceite sc'anchaji a sic'chajel junoc mach, ma junoc tas tz'ochcan vicoc. A vin̈ stan̈van in cajnub' yed' masanil syamc'ab'il, xchi Jehová. 17Ix yalanxi Jehová d'a vin̈aj Moisés yed' d'a vin̈aj Aarón chi' icha tic: 18Mocab' satel eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat d'a scal eb' eyetlevitail. 19Yic max javi chamel d'a yib'an̈ eb', yuj syaman eb' tastac to vicn̈ej yaji, yovalil tze b'eyb'alej juntzan̈ tic: Ach Aarón yed' eb' uninal, yovalil tzex och yed' eb' d'a yol in cajnub'. A ex tzeyal d'a eb' tastac syic'b'at junjun eb'. 20Yuj chi', max och eb' junoc rato yil tastac to vic yaji, yic max cham eb' yuuj, xchi Jehová. 21Ix yalanxi Jehová d'a vin̈aj Moisés chi' icha tic: 22Ic'chaan̈ sb'isul eb' yin̈tilalcan vin̈aj Gersón d'a stzolal, 23aton eb' 30 ab'il sq'uinal sc'och d'a 50, aton eb' smoj val smunlaj d'a in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a. 24Aton smunlajel eb' yin̈tilalcan vin̈aj Gersón tic d'a mantiado chi': 25A eb' yovalil tz'ic'anb'at c'apac smacul yib'an̈ in cajnub' yed' chab'xo jen̈an smacul yib'an̈, noc' tz'um lab'ab'i ayoch smaculoc yib'an̈, c'apac cortina ayoch d'a smaculoc sti', 26c'apac cortina ayoch d'a spatictac yamaq'uil in cajnub' b'aj ay altar, c'apac cortina ayoch b'aj ay sti' yamaq'uil chi' yed' syamc'ab'il yed' jantac sch'an̈al ayochi yic tz'och d'a yopisio. A eb' ayoch d'a yib'an̈ yilan juntzan̈ ix b'inaj tic. 27A vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal, a eb' scuchb'an masanil eb' yin̈tilalcan vin̈aj Gersón chi' d'a munlajel sc'ulej yed' yic'anb'at tastac eb' to tz'ic'jib'ati. A eb' tic sch'oxan tastac syic'b'at junjun eb'. 28Aton val yopisio eb' yin̈tilalcan vin̈aj Gersón tic ayic smunlaj eb' d'a in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a. Sc'anab'ajejocab' masanil tas syal vin̈aj Itamar eb', aton vin̈ yuninal vin̈aj sacerdote Aarón. 29Ic'chaan̈ sb'isul eb' yin̈tilalcan vin̈aj Merari d'a stzolal, 30aton eb' 30 ab'il sq'uinal sc'och d'a 50, aton eb' smoj val smunlaj d'a in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a. 31A smunlajel eb', aton yic'anb'at masanil ste'al mantiado chi' eb', aton smarcoal, sreglail, yoyal yed' sb'achnub'al, 32masanil yoyal oyanoch d'a spatictac yamaq'uil in cajnub', sb'achnub'al yich, yestacail, sch'an̈al yed' masanil syamc'ab'il sc'anchaji. A ex tzeyala' tastac yovalil syic'b'at junjun eb'. 33A jun munlajel tic scan d'a yol sc'ab' eb' yin̈tilalcan vin̈aj Merari. A vin̈aj Itamar yuninal vin̈aj sacerdote Aarón, a vin̈ tz'alani tas sc'ulej eb', xchi Jehová. 34A vin̈aj Moisés, vin̈aj Aarón yed' eb' yajalil chon̈ab', a eb' ix ic'anchaan̈ sb'isul eb' levita smoj val smunlaj d'a scajnub' Jehová b'aj sch'ox sb'a, aton eb' 30 ab'il sq'uinal sc'och d'a 50. Aton eb' tic: Eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat, vin̈aj Gersón yed' vin̈aj Merari. D'a stzolal ix ic'jichaan̈ sb'isul eb' icha ix aj yalan Jehová d'a vin̈aj Moisés chi'. A eb' yin̈tilalcan vin̈aj Coat, icha stzolal, ay 2 mil 750 eb' d'a smasanil. A eb' yin̈tilalcan vin̈aj Gersón, icha stzolal, ay 2 mil 630 eb' d'a smasanil. A eb' yin̈tilalcan vin̈aj Merari, icha stzolal, ay 3 mil 200 eb' d'a smasanil. Axo sb'isul eb' levita chi' ix yic'chan̈ vin̈aj Moisés, vin̈aj Aarón yed' eb' yajal yaji, icha syal stzolal, aton eb' 30 ab'il sq'uinal sc'och d'a 50 to smoj val smunlaj d'a scajnub' Jehová b'aj sch'ox sb'a, ay 8 mil 580 eb' d'a smasanil. 49A jun sb'isul tic, ix ic'chajq'ue vaan, ix alchaj d'a junjun eb' tastac sc'ulej yed' tastac syic'b'ati, icha ix aj yalan Jehová d'a vin̈aj Moisés.

will be added

X\