NÚMEROS 17

1Ix lajvi chi', ix yalan Jehová d'a vin̈aj Moisés chi' icha tic: 2Al d'a eb' vin̈ yajalil chon̈ab' d'a junjun in̈tilal to syic'cot junjunoc sc'ococh eb' vin̈, syalelc'ochi to lajchave' te' scot d'a smasanil, tz'och sb'i junjun eb' vin̈ d'a te' sc'ococh chi'. 3A te' yic yin̈tilal Leví, a sb'i vin̈aj Aarón tz'och d'a te', yujto junjun sc'ococh eb' vin̈ yajalil junjun in̈tilal ol cotoc. 4Tzac'canoch te' d'a yichan̈ scaxail trato ay d'a yol in cajnub' b'aj tzin ch'ox in b'a. 5Ata' ol vac' volan sc'ococh mach syal in c'ool to ol in sic'caneli, yuj chi' ol och vaan eb' anima tic yalan e pecal, xchi Jehová chi'. 6Ix lajvi chi' ix yalan vin̈aj Moisés d'a eb' vin̈ yajalil chon̈ab' d'a junjun in̈tilal. Ix yac'an sc'ococh junjun eb' vin̈ d'a vin̈, lajchave' te' d'a smasanil. Aypaxoch te' yic vin̈aj Aarón chi' d'a scal te'. 7Ix yac'anoch te' c'ococh chi' vin̈aj Moisés chi' d'a yichan̈ Jehová d'a yol cajnub' yic trato. 8Axo d'a junxo q'uin̈ib'alil ix c'och vin̈ ta', ix yilanoch te' sc'ococh vin̈aj Aarón chi' vin̈ d'a yic yin̈tilal Leví, toxo ix elta svol te', ayxo xumaquil yed' pax sat, q'uin̈xo te' almendro chi'. 9Ix lajvi chi', ix yic'anelta te' c'ococh chi' vin̈ d'a yichan̈ Jehová, ix sch'oxan te' vin̈ d'a masanil eb' yetisraelal. Axo ix lajvi yilan te' eb', ix yac'anxi junjun te' yic eb' vin̈ chi' vin̈. 10Ix lajvi chi', ix yalan Jehová d'a vin̈ icha tic: Ac'canoch te' sc'ococh vin̈aj Aarón d'a yichan̈ scaxail trato. Sic'canb'at te' ta' yic snacot juntzan̈ anima te pit tic. Yuj chi' ol yactej eb' yalan chucal lolonel d'ayin yic max cham eb', xchi d'a vin̈. 11Ix sc'anab'ajej vin̈aj Moisés sc'ulan masanil tas ix yal Jehová chi'. 12Axo ix yalan eb' chon̈ab' chi' d'a vin̈ icha tic: Juneln̈ej chamnac on̈xo el co masanil. 13Tato jichan scham masanil eb' snitzcot sb'a d'a scajnub' Jehová, ol on̈ cham co masanil syal chi', xchi eb'.

will be added

X\