NEHEMÍAS 6

1Ayic ix yab'an vin̈aj Sanbalat, vin̈aj Tobías, vin̈aj Gesem vin̈ árabe yed' juntzan̈xo eb' ayoch ajc'olal d'ayon̈ to toxo ix b'oq'ue muro chi', man̈xalaj b'aj jacan, (vach'chom manto och spuertail), 2ix schecancot jun schecab' eb' vin̈ d'ayin yic tzul yalani to sco molb'ej co b'a yed' eb' vin̈ d'a junoc aldea d'a ac'lic yic Ono. Sna jun chi' eb' vin̈ yic syac'an chucal eb' vin̈ d'ayin. 3Yuj chi' ix in checb'at jun in checab' yal d'a eb' vin̈, malaj in colanil, te vitz'an vaj d'a in munlajel nivan yelc'ochi, max yal-laj in b'ati. Tato tzin b'ati, tzam ochcan vaan jun munlajel tic, xin chib'ati. 4Chan̈el ix schec eb' vin̈ ul alchaj jun lolonel chi' d'ayin, palta an̈eja' ichn̈ej ta' ix vutej in pacan d'a eb' vin̈. 5Axo d'a yoelal, a val jun schecab' vin̈aj Sanbalat chi' ix scheccot ul yac' jun carta to jacan, 6b'aj syal vin̈ icha tic: Sb'ey specal d'a scal anima, icha pax chi' yalan vin̈aj Gesem to van e naan eyic'anel e b'a d'a yol sc'ab' vin̈ sreyal Persia, yuj chi' van e b'oanxiq'ue muro chi'. Scab' specal, tob' a ach ol ach och reyal. 7Toxo ab' ix ac'och eb' schecab' Dios yic syalanel eb' d'a Jerusalén to rey achxo d'a Judá chi'. Ol yab' jun tic vin̈aj rey Artajerjes chi', yuj chi' cotan̈, ol on̈ lolon ed'oc, xchi vin̈ d'a jun scarta chi'. 8Ix lajvi chi', ix in pacan d'a vin̈ icha tic: A juntzan̈ lolonel tzal chi' man̈ yeloclaj, a ach tza naq'uei, xin chib'ati. 9A eb' chi' syal eb' icha chi' yic tzon̈ xib'tan eb'. Am snaan eb' to ol chab'axq'ue co c'ool yic maxtzac yic'laj sb'a jun munlajel tic. Palta in lesalvi icha tic: Mamin ac' in tec'anil, xin chi. 10Ix lajvi chi' ix in b'at d'a spat vin̈aj Semaías yuninal vin̈aj Delaía, yixchiquin vin̈aj Mehetabel. A vin̈ chi' toxo ix smacoch sb'a vin̈ d'a yol spat. Ix yalan vin̈ d'ayin icha tic: Co c'ub'ej co b'a d'a yol stemplo Dios, sco macan spuertail, yujto a d'a jun ac'val tic sna eb' vin̈ sjavi ul ach smilchamoc, xchi vin̈ d'ayin. 11Palta ix in tac'vi d'a vin̈ icha tic: ¿Tom smoj tzin c'ub'ejel in b'a, tzin macanoch in b'a d'a yol templo chi' yic tzin col in b'a? Man̈ ol in ochlaj d'a yol templo chi', xin chi d'a vin̈. 12Ix nachajel vuuj to man̈oc Dios tz'ac'an yal vin̈ icha chi'. Ix yal juntzan̈ chi' vin̈ yic tzin xib'tan vin̈ yic tz'och in mul d'a Dios, yujto a vin̈aj Sanbalat chi' yed' vin̈aj Tobías toxo ix yac' q'uen tumin eb' vin̈ d'a vin̈. 13Ix tupji vin̈ yuj eb' vin̈ yic tzin xib'tej vin̈, yic tz'och in mul yalan eb' vin̈, yic vach' te chuc in b'inaji, tz'el in q'uixvelal. 14Yuj chi' ix in lesalvi icha tic: Ach in Diosal, tza nacoti yic tzac'anoch yaelal d'a yib'an̈ vin̈aj Sanbalat yed' vin̈aj Tobías chi' yuj tas ix sc'ulej. An̈ejtona' tza nacot ix Noadías syaloch sb'a a checab'oc yed' juntzan̈xo eb' syaloch sb'a a checab'oc snib'ej tzin xib'tej, xin chi d'a in lesal chi'. 15Ix b'oelc'och muro chi', 52 c'ual ix yac' sb'oi. Ix b'oelc'ochi ayic 25 yoch uj Elul. 16Ayic ix yab'an masanil eb' ayoch ajc'olal d'ayon̈ yed' masanil juntzan̈xo nación ay d'a co lac'anil to ix b'o muro chi', ix xivq'ue eb'. Ix q'uixvipax eb', yujto ix nachajel yuj eb' to a jun munlajel chi' ix yic' sb'a yuj scolval co Diosal. 17A d'a juntzan̈ c'ual chi' tzijtum carta ix stz'ib'ejb'at eb' vin̈ vinac nivac yopisio aj Judá d'a vin̈aj Tobías chi', ix spacn̈ejxi vin̈. 18Yujto tzijtum juntzan̈ eb' vin̈ vinac nivac yopisio vach' yac'an yed' vin̈, yujto n̈iab'il yaj vin̈ d'a vin̈aj Secanías yuninal vin̈aj Ara. Axo pax vin̈aj Johanán yuninal vin̈aj Tobías chi', ix yic'laj sb'a vin̈ yed' ix yisil vin̈aj Mesulam yuninal vin̈aj Berequías. 19Yuj chi' vach' yac'an eb' vin̈ nivac yopisio chi' yed' vin̈aj Tobías chi'. Syalan eb' vin̈ d'ayin to te vach' vin̈, syalanxib'at eb' vin̈ d'a vin̈ masanil tas sval d'a eb' vin̈. Tzijtum carta ix stz'ib'ejcot vin̈ yic tzin xib'tani.

will be added

X\