NEHEMÍAS 2

1Ay jun c'u d'a yol uj Nisán, ayic 20 ab'ilxo yoch vin̈aj Artajerjes reyal, ayic van vac'an svino vin̈ rey chi', ix yilan vin̈ to cuseltac yilji in sat. Malaj b'aj icha chi' viljitaxoni. 2Yuj chi' ix sc'anb'an vin̈ d'ayin: --¿Tas yuj cuseltac yilji a sat? Ina man̈ ach penaocay svila'. Ichato ilc'olal aji, xchi vin̈ rey chi'. A val d'a jun rato chi', ix in xivq'uei, 3ix valan d'a vin̈ icha tic: --Mamin rey, ayocab' achn̈ej eq'ui. ¿Tas yuj man̈ cuseltacoc yilji in sat a naani, ina to a in chon̈ab' b'aj mucan eb' in mam vicham, emnac lan̈najoc, tz'anacpaxb'at spuertail? xin chi d'a vin̈. 4--¿Tas svutej in colvaj d'ayach ticnaic jun? xchi vin̈ rey chi'. Yuj chi' ix in lesalvi d'a sDiosal satchaan̈. 5Ix valan d'a vin̈ rey chi' icha tic: --Tato scha a c'ol mamin rey, tato vach' in d'a yol a sat, tzin c'an d'ayach to tzin a chab'at d'a Judá chi', b'aj mucan eb' in mam vicham, yic sb'at in b'oanxiq'uei, xin chi d'a vin̈. 6C'ojanem vin̈ rey chi', c'ojanpaxem ix reina d'a stz'ey vin̈. Ix yalan vin̈ d'ayin icha tic: --¿Jantac tiempo tzach b'at jun? ¿B'aq'uin̈ tzach jaxi? xchi vin̈. Ix valani jantac tiempo, ix schaan sc'ol vin̈ tas ix val chi'. 7Ix valanpax d'a vin̈ icha tic: Tato vach' tz'aj tza na' mamin rey, ac'b'at junoc carta d'a eb' vin̈ gobernador ay d'a stojolal b'aj tz'em c'u d'a a' Éufrates, yic vach' tzin schaec' eb' vin̈ ta' masanto tzin c'och d'a Judá. 8Sb'at junocxo carta chi' d'a vin̈aj Asaf yilumal te' nivac te' ay ta', yic syac' te' vin̈ d'ayin, yic tz'och te' d'a spuertail b'aj ay eb' stan̈van templo, d'a smuroal chon̈ab' chi' yed' d'a te' pat b'aj ol in ajoc, xin chi d'a vin̈. Yuj svach'c'olal in Diosal, ix yac' masanil juntzan̈ tic vin̈ rey chi' d'ayin. 9Ayic ix in javi d'a eb' vin̈ ayoch yajalil d'a stojolal b'aj tz'em c'u d'a a' Éufrates chi', ix vac'an jun carta ix yac'cot vin̈ rey chi' d'a eb' vin̈. Ajun pax juntzan̈ eb' vin̈ yajal eb' soldado yed' eb' ayq'ue d'a yib'an̈ chej ix yac'cot vin̈ rey chi' ved'oc. 10Palta axo ix yab'an vin̈aj Sanbalat aj Horón yed' vin̈aj Tobías yajal yaj d'a Amón to ix in javi yic tzin colvaj yed' eb' vetisraelal, ix cot yoval eb' vin̈. 11Ayic yoxilxo c'ual in javi d'a Jerusalén, 12in q'ue vaan d'ac'valil yed' jayvan̈ eb' vin̈ vinac ajun ved'oc, palta malaj junoc mach b'aj ix vala' tas ix yal Dios d'a in pensar yuj tas ol in c'ulej d'a Jerusalén chi'. Malaj noc' chej ix quic'b'ati, a inn̈ej ix vic' noc' in cuchumal. 13A d'a jun ac'val chi', on̈ elta d'a jun puerta d'a pan̈an, d'a stojolal sjaj a' Dragón, on̈ ec' d'a spuertail b'aj sb'atcan c'alem. Ix vilan smuroal Jerusalén chi', mac'b'ilem lan̈najoc, tz'anacpaxb'at spuertail. 14Ix ec' vilanpax jun puerta d'a sjaj a a' yed' pax stanque vin̈ rey. Majxo yal-laj vec' yed' noc' in chej chi' ta'. 15An̈eja' q'uic'to in q'uec'och d'a sti' a' Cedrón. Ayic ix lajvi vilan muro chi', in meltzajxi b'aj in b'at chi', in ochxi d'a jun puerta d'a pan̈an chi'. 16A eb' yajal yaj d'a chon̈ab' chi', man̈ yojtacoc eb' b'ajtil ayinb'ati, man̈ yojtacoc pax eb' tas tzin c'ulej. Malaj pax tas sval d'a eb' vetisraelal, d'a eb' sacerdote, d'a eb' yajal yaji yed' d'a eb' ol munlajoc. 17Ix lajvi chi' ix valan d'a eb' icha tic: --A ex tic eyojtac sic'lab'il to a jun tiempoal b'aj ayon̈ ec' tic te chuclaj, ina ix mac'chajem lan̈naj chon̈ab' Jerusalén tic, tz'anacxopaxb'at spuertail. Yuj chi' co molb'ejec co b'a sco b'oanecxiq'ue smuroal tic, yic vach' maxtzac on̈ b'uchji, xin chi d'a eb'. 18Ayic ix valan d'a eb' jantac svach'c'olal Dios ix sch'ox d'ayin yed' tas ix yal vin̈ rey d'ayin, ix yalan eb': --Co yamecoch co munlaji, xchi eb'. Icha chi' ix aj scuchb'an sb'a eb' d'a jun munlajel chi'. 19Ayic ix yab'an vin̈aj Sanbalat aj Horón yed' vin̈aj Tobías yajal yaj d'a Amón yed' pax vin̈aj Gesem árabe, ix te b'uchvaj eb' vin̈ d'ayon̈, ix yalan eb' vin̈: --¿Tas ol e c'ulej? ¿Tom tze nib'ej tzeyiq'uel e b'a d'a yol sc'ab' vin̈ rey? xchi eb' vin̈. 20Ix in tac'vi d'a eb' vin̈ icha tic: --Yuj scolval sDiosal satchaan̈, ol yal cuuj. A on̈ schecab' on̈ tic ol co yamoch co b'oani, palta a ex tic, malaj eyalan eyic d'ayon̈, malaj eyopisio, yujto man̈ ex quetchon̈ab'oc, xin chi.

will be added

X\