LEVÍTICO 8

1Ix yalanxi Jehová d'a vin̈aj Moisés chi' icha tic: 2Ic'cot vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal, tzic'anpaxcot spichul eb' syac'och d'a yopisio d'a sacerdoteal. Tzic'paxcot aceite sc'anchaji a sic'chajcanoch eb' d'a yopisio chi'. Tzic'paxcot junoc noc' quelem vacax ol ac'chaj silab'il yuj mul yed' chavan̈oc noc' ch'ac calnel yed' junoc yune' mooch ixim pan malaj yich. 3Tza molb'an eb' etchon̈ab' smasanil d'a sti' mantiado b'aj tzin ch'ox in b'a, xchi d'a vin̈. 4Ix sc'anab'ajej vin̈aj Moisés chi' icha val ix aj yalan Jehová, ix molchaj anima smasanil d'a sti' mantiado chi'. 5Ix yalan vin̈ d'a eb' icha tic: Aton juntzan̈ tic ix yal Jehová to ol co c'ulej, xchi vin̈. 6Ix lajvi chi' ix yalan vin̈ to snitzcot sb'a vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal d'a stz'ey. Ix b'icjiel eb' yuj vin̈. 7Ix lajvi chi', ix ac'jioch scamix vin̈aj Aarón chi' yed' stzec'ul yuj vin̈ yed' pax c'apac pichul jucan, c'apac chaleca yed' c'apac stzec'ul tz'isb'iloch yelvanub'. 8Axo d'a spatic c'apac chi', ix yac'paxoch jun c'apac smacul sn̈isc'ol vin̈, a d'a yol c'apac chi' ix yac'och q'uen Urim vin̈ yed' q'uen Tumim. 9Ix lajvi chi' ix ac'jiq'ue sc'ox vin̈, aton jun c'apac ix b'ac'jioch d'a sjolom vin̈. Axo d'a snan̈al sat vin̈, ix ac'jioch jun q'uen yelvanub' nab'a oro, aton sch'oxani to sic'b'iloch vin̈ d'a sacerdoteal, icha val ix aj yalan Jehová. 10Ix lajvi chi' ix yic'anchaan̈ aceite vin̈aj Moisés chi', aton sc'anchaji a sic'chajoch junoc mach, ma junoc tas tz'ochcan yicoc Jehová. Ix stzicanem vin̈ d'a yib'an̈ scajnub' Jehová yed' d'a yib'an̈ masanil tastac ayoch d'a yool chi'. Icha val chi' ix aj yochcan masanil tastac chi' yicoc Jehová. 11An̈eja' jun aceite chi', ix tzicjiem uquel d'a yib'an̈ altar yed' d'a yib'an̈ masanil syamc'ab'il, d'a yib'an̈ jun nivan palangana yed' sb'achnub' yich. Icha chi' ix aj yochcan yicoc Jehová. 12Ix lajvi chi' ix yac'anpaxq'ue aceite vin̈aj Moisés d'a sjolom vin̈aj Aarón yuj yochcan vin̈ yicoc Jehová. 13Ix yic'anpaxcot eb' yuninal vin̈aj Aarón chi' vin̈ d'a stz'ey. Ix ac'jioch spichul eb' jucan, stzec'ul eb' yed' sc'ox eb' yuj vin̈, icha val ix aj yalan Jehová. 14Ix lajvi chi', ix yic'ancot noc' quelem vacax vin̈, noc' ol och d'a silab'il yuj mul. A vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal, ix yac'q'ue sc'ab' eb' d'a sjolom noc'. 15Ix lajvi chi' ix smilancham noc' vin̈. Ix yic'anb'at schiq'uil noc' vin̈, ix sucanoch vin̈ yed' yiximal sc'ab' d'a sch'ac altar ayq'ue d'a schiquintac schan̈il, yic vach' chab'il yuj Dios. Axo jantacto chic' ixto can chi', ix stob'canem vin̈ d'a yichtac altar chi'. Icha chi' ix aj yochcan yicoc Jehová, yic vach' slajvicanel chucal ta'. 16Ix lajvi chi' ix yic'anelta masanil xepual noc' vin̈ ayoch d'a noc' yol sc'ool yed' d'a yib'an̈ seyub' noc', noc' stut schab'il yed' xepual ayoch d'ay. Masanil juntzan̈ chi' ix sn̈ustz'a vin̈ d'a yib'an̈ altar. 17Axo jantacto noc' vacax chi' ix cani, aton stz'umal noc' yed' sb'ac'chil noc' yed' sch'an̈tza' noc', ix ac'chajcanoch sc'ac'al d'a spatiquelta campamento, icha ix aj yalan Jehová. 18Ix yac'anpax ic'joccot noc' calnel vin̈ sn̈usjitz'a smasanil silab'il. Axo vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal chi', ix yac'q'ue sc'ab' eb' d'a sjolom noc'. 19Ix lajvi chi' ix smilancham noc' vin̈aj Moisés chi', ix stzicanoch schiq'uil noc' vin̈ d'a schan̈il pac'an̈ altar. 20Ix scotac xiquej noc' vin̈, ix sn̈usantz'a sjolom noc' vin̈ yed' noc' choc' yaj chi' yed' sxepual noc'. 21Ix lajvi chi' ix smaxan noc' yol sc'ool vin̈ yed' noc' yoc. Ix sn̈usantz'a noc' vin̈ smasanil silab'il d'a yib'an̈ altar. A jun ofrenda chi' te suc'uq'ui sjab' ix yab' Jehová, icha val ix aj yalani. 22Ix lajvi chi' ix yac'an ic'joccot junxo noc' ch'ac calnel vin̈ yic sc'anchaji yic tz'ochcan eb' d'a yopisio. Axo vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal chi', ix yac'q'ue sc'ab' eb' d'a sjolom noc'. 23Ix lajvi chi', ix smilancham noc' vin̈, ix yic'anb'at jab'oc schiq'uil noc' vin̈, ix sucanoch vin̈ d'a sjayil schiquin vin̈aj Aarón d'a svach', d'a smam sc'ab' vin̈ d'a svach' yed' d'a yiximal smam yoc vin̈ d'a svach'. 24Ix lajvi chi' ix yalan vin̈ to snitzcot sb'a eb' yuninal vin̈aj Aarón chi' d'a stz'ey, ix yac'anpaxoch schiq'uil noc' chi' vin̈ d'a sjayil schiquin eb' d'a svach' yed' d'a smam sc'ab' eb' d'a svach' yed' d'a yiximal smam yoc eb' d'a svach'. Ix lajvi chi' ix stzicanoch vin̈ jantacto chic' ixto can d'a schan̈il pac'an̈ altar. 25Ix lajvi chi' ix yic'anelta xepu' vin̈ ayoch d'a noc' sn̈e yed' ayoch d'a noc' yol sc'ool, xepu' ayoch d'a yib'an̈ seyub' noc' yed' noc' stut schab'il yed' xepu' ayoch d'ay yed' noc' xub' d'a svach'. 26Ix yic'ancot jun yune' mooch ixim pan vin̈ malaj yich, ix yac'och vin̈ d'a yichan̈ Jehová. Ix yic'anq'ueta jun ixim pan chi' vin̈ d'a yol mooch chi' yed' junxo ixim calab'il yed' aceite yed' jun ixim c'oxox b'ob'il d'a ixim harina, ix yac'anq'ue vin̈ d'a yib'an̈ noc' xepu' chi' yed' d'a yib'an̈ noc' xub' d'a svach'. 27Ix lajvi chi' ix yac'an masanil juntzan̈ tic vin̈ d'a yol sc'ab' vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal, yic sb'achanec' eb' d'a yichan̈ Jehová. 28Ix lajvi chi' ix yic'anpaxec' masanil juntzan̈ chi' vin̈ d'a yol sc'ab' eb', ix sn̈usantz'a vin̈ smasanil d'a yib'an̈ altar yed' noc' silab' ix n̈usjitz'a d'a yichan̈ Jehová, yuj sic'chajoch eb' d'a yopisio. Te suc'uq'ui sjab' ix yab' Jehová. 29Ix yic'anpaxcot sn̈isc'ol noc' calnel vin̈ ix ac'ji yuj sic'chajcanoch eb' d'a yopisio. Ix sb'achanoch eb' d'a yichan̈ Jehová. A jun chi' ix yic'can vin̈aj Moisés chi' icha ix aj yalan Jehová. 30Ix lajvi chi', ix yic'ancot aceite vin̈ yed' chic' ayec' d'a yib'an̈ altar. Ix stzicanq'ue vin̈ d'a yib'an̈ vin̈aj Aarón yed' d'a spichul. Ix tzicanpaxq'ue vin̈ d'a yib'an̈ eb' yuninal vin̈aj Aarón chi' yed' d'a spichul eb'. Icha chi' ix aj yochcan eb' yicoc Jehová yed' spichul smasanil. 31Ix yalan vin̈ d'a vin̈aj Aarón yed' d'a eb' yuninal chi': Tz'an̈jocab' noc' chib'ej d'a yichan̈ mantiado b'aj sch'ox sb'a Jehová. Ata' tze chi noc' yed' ixim pan ayem d'a yol jun yune' mooch, aton ixim ix ac'ji yic tzex ochcan d'a eyopisio. Icha ix aj valani: A vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal ol sva jun vael tic eb', xin chi, ix valani. 32A jantacto man̈ ol lajvoc noc' chib'ej chi' yed' ixim pan chi' eyuuj, ol e n̈uscantz'aoc. 33A d'a yichan̈ c'apac mantiado b'aj sch'ox sb'a Jehová, an̈ej ta' tzex aj uqueoc c'ual masanto sc'och sc'ual eyochcan d'a eyopisio. 34A ticnaic toxo ix b'o icha val ix aj schecan Jehová co c'ulej yic slajvicanel e mul. 35Yuj chi' a d'a yichan̈ mantiado, ata' tzex can uqueoc c'ual yed' uqueoc ac'val. Tze c'anab'ajan masanil juntzan̈ schecnab'il Jehová yic vach' max ex chami, yujto icha chi' ix aj yalan Jehová chi' d'ayin, xchi vin̈ d'a eb'. 36Icha chi' ix aj sc'anab'ajan vin̈aj Aarón yed' eb' yuninal masanil tas ix schec Jehová yal vin̈aj Moisés chi' d'a eb'.

will be added

X\