JOSUÉ 5

1Masanil eb' vin̈ sreyal eb' amorreo ay d'a sc'axepal ec'ta a' Jordán d'a stojolal b'aj tz'em c'u yed' eb' vin̈ sreyal eb' cananeo d'a sti' a' mar Mediterráneo, ix yab' specal eb' tas ix aj stacji a' Jordán yuj Jehová ayic ix ec'ta eb' israel d'a yol a'. Yuj chi' ix xivb'at eb', man̈xalaj junoc eb' stec'b'ej sb'a sb'at yac' oval yed' eb' israel chi'. 2A d'a jun tiempoal chi' ix yal Jehová d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: B'oec jayeoc q'uen cuchilub' d'a q'uen pachab', tzalani to tz'ac'ji circuncidar eb' etchon̈ab' tic, xchi d'a vin̈. 3Ix yalan vin̈aj Josué chi' to sb'o q'uen cuchilub' chi', yic tz'ac'ji circuncidar masanil eb' vin̈ israel ayic ayec' eb' vin̈ d'a tzalan Aralot. 4Ix ac'ji circuncidar eb' vin̈ smasanil, yujto a masanil eb' vin̈ stiempo yoch soldadoal ayic yelnac eb' d'a Egipto, chamnaccan eb' vin̈ d'a tz'inan luum. 5Yujto a eb' vin̈ elnaccot d'a Egipto chi', ac'b'il circuncidar eb' vin̈ smasanil, axo eb' vin̈ ix alji d'a tz'inan luum chi', manto ac'b'iloclaj circuncidar eb' vin̈. 6Ay 40 ab'il ix ec' eb' israel chi' d'a tz'inan luum chi', yuj chi' a eb' vin̈ stiempoal yoch soldadoal ayic yelnac eb' d'a Egipto, toxo ix laj cham eb' vin̈, yujto maj sc'anab'ajej eb' vin̈ tas ix yal Jehová. Yuj chi' yalnac to malaj junoc eb' ol ilan lum yac'nac sti' yac'an d'a eb' smam yicham eb', aton lum te yax sat. 7Yuj chi', ix schec vin̈aj Josué chi' ac'chaj circuncidar eb' vin̈ yuninal eb' vin̈ ix alji, aton eb' vin̈ ix can sq'uexuloc smam, manto ac'jilaj circuncidar eb' vin̈ yujto d'a yol b'e ix laj alji eb' vin̈. 8Axo ix lajvi yac'ji circuncidar eb' vin̈, ix can eb' vin̈ d'a yol scampamento, masanto ix laj b'oxi eb' vin̈. 9Ix yalan Jehová d'a vin̈aj Josué chi' icha tic: A d'a jun c'u tic svic'canel sb'uchval lolonel eb' aj Egipto d'ayex, xchi d'a vin̈. Yuj chi' Gilgal ix sb'iejcan jun lugar chi'. 10Ayic aytoec' eb' israel d'a yol scampamento d'a Gilgal d'a ac'lic d'a yichan̈cot Jericó, d'a 14 yoch uj d'a yemc'ualil, ix yac'anoch q'uin̈ eb' yic snaancot eb' ayic yelnac eb' libre d'a Egipto. 11Axo d'a yevial slajvi q'uin̈ chi', a tastac tz'el d'a sat luum chi', a ix sva eb', aton ixim pan malaj yich yed' ixim trigo mayb'il d'a cal c'ac'. 12Atax ta' ochnaccan vaan sjavi maná, yuj chi' majxo svalaj maná chi' eb' israel chi'. A d'a jun ab'il chi' axon̈ej tas tz'el d'a sat lum Canaán chi' ix sva eb'. 13Ayic ayec' vin̈aj Josué d'a slac'anil Jericó, ix yil jun icha soldado vin̈ yed'nacq'ue yespada d'a yol sc'ab', ix snitzanb'at sb'a vin̈aj Josué chi' d'a stz'ey, ix sc'anb'an vin̈ d'ay icha tic: --¿Tom quetb'eyum ach, mato etb'eyum a b'a yed' eb' ayoch ajc'olal d'ayon̈? xchi vin̈ d'ay. 14--Maay, val yel a in tic Yajal vaj d'a eb' soldado Jehová, xchi. Ayic ix yalan jun chi', ix emc'och n̈ojnaj vin̈aj Josué chi' d'a sat luum d'a yichan̈, ix yalan vin̈ d'ay icha tic: --A checab' in Mamin. ¿Tas a gana tzin c'ulej ticnaic? xchi vin̈. 15Ix tac'vi icha tic: --Iq'uel a xan̈ab', yujto a jun lugar b'aj ayach ec' tic yic Jehová yaji, xchi. Yuj chi' ix sc'anab'ajej vin̈aj Josué chi' d'ay.

will be added

X\