JOSUÉ 19

1Axo lum schab'il macan̈ ix och suerte d'ay, a d'a eb' yin̈tilal Simeón ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A slum eb' tic ix can d'a yol smacb'en eb' yin̈tilal Judá. 2Aton juntzan̈ chon̈ab' tic ix can d'a eb', 13 d'a smasanil yed' yaldeail: Beerseba, Seba, Molada, Hazar-sual, Bala, Ezem, Eltolad, Betul, Horma, Siclag, Bet-marcabot, Hazar-susa, Bet-lebaot yed' Saruhén. 7Ix yic'anpax Aín eb', Rimón, Eter yed' Asán. 8Chan̈e' chon̈ab' yed' yaldeail junjun, masanto d'a Baalat-beer, aton pax Ramat d'a Neguev. Aton juntzan̈ tic ix yic' eb' yin̈tilal Simeón chi' 9d'a yol smacb'en eb' yin̈tilal Judá, yujto a jun in̈tilal eb' chi' te nivan lum macb'ilcan yuj eb'. Yuj chi' ix ac'ji nan̈alxo lum d'a eb' yin̈tilal Simeón chi'. 10Axo lum yoxil macan̈ ix och suerte d'ay. A d'a eb' yin̈tilal Zabulón ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A smojonal luum, ix c'och d'a Sarid, 11sb'atn̈ej d'a stojolal b'aj tz'em c'u masanto d'a Marala, sc'och d'a Dabeset, slajvicanc'och d'a a' taquin̈ melem d'a yichan̈ Jocneam. 12Tz'elxi d'a Sarid chi', sc'och d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a smojonal Quislot-tabor, tz'ec'pax d'a Daberat, sq'uec'och d'a Jafía. 13Sb'atxi d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a Gat-hefer, tz'ec' d'a Ita-cazín, tz'el d'a Rimón, syoyan sb'a d'a Nea. 14Axo d'a norte smeltzajb'at smojonal chi' d'a Hanatón, tz'elc'och d'a sch'olanil yol yic Jefte-el. 15A d'a jun lum chi' ay 12 chon̈ab' yed' yaldeail junjun, a d'a scal juntzan̈ chi', ata' ay Catat, Nahalal, Simrón, Idala yed' Belén. 16Aton jun lum chi' ix yic' eb' yin̈tilal Zabulón yed' juntzan̈ chon̈ab' yed' yaldeail. 17Axo lum schan̈il macan̈ ix och suerte d'ay, a d'a eb' yin̈tilal Isacar ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A d'a jun lum chi' ay 16 chon̈ab' d'a smasanil yed' yaldeail junjun: Aton Jezreel, Quesulot, Sunem, Hafaraim, Sihón, Anaharat, Rabit, Quisión, Abez, Remet, En-ganim, En-hada yed' Bet-pases. A smojonal lum sc'och d'a Tabor, Sahazima yed' d'a Bet-semes, slajvicanc'och d'a a' Jordán. 24Axo lum yoil macan̈ ix och suerte d'ay, a d'a eb' yin̈tilal Aser ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A d'a jun luum chi', ay 22 chon̈ab' d'a smasanil yed' yaldeail junjun: Aton Helcat, Halí, Betén, Acsaf, Alamelec, Amad yed' Miseal, masanto sc'och lum d'a jolom vitz Carmelo d'a stojolal b'aj tz'em c'u yed' pax Sihor-libnat. Slajvi chi' smeltzaj d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a Bet-dagón, sc'och d'a lum yic eb' yin̈tilal Zabulón d'a sch'olanil yic Jefte-el d'a stojolal norte yed' d'a Bet-emec, d'a Neiel, tz'elc'och d'a Cabul d'a stojolal norte chi'. Syamchaj Hebrón yuuj yed' Rehob, Hamón yed' Caná, masanto sc'och d'a nivan chon̈ab' Sidón. Smeltzajxib'at smojonal chi' d'a Ramá, masanto sc'och d'a jun chon̈ab' ayoch smuroal, aton Tiro, sc'och d'a Hosa tz'elc'och d'a a' mar Mediterráneo. Aypaxoch chon̈ab' Mahaleb yed'oc, Aczib, Uma, Afec yed' Rehob. 32A lum svaquil macan̈ ix och suerte d'ay, a d'a eb' yin̈tilal Neftalí ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A slum eb' chi' sb'atn̈ej d'a Helef, Alón-saananim, Adami-neceb yed' Jabneel, masanto d'a Lacum, tz'elc'och d'a a' Jordán. Axo smojonal d'a stojolal b'aj tz'em c'u, sb'at d'a Aznot-tabor, tz'ec' d'a Hucoc, yuj chi' a d'a stojolal sur schalaj sb'a smojonal slum eb' chi' yed' eb' yin̈tilal Zabulón. Axo d'a stojolal b'aj tz'em c'u, schalaj sb'a lum yed' lum yic eb' yin̈tilal Aser. Axo d'a smojonal slum eb' chi' d'a stojolal b'aj sjavi c'u, a d'a a' Jordán sc'ochcani. Axo juntzan̈ chon̈ab' ayoch smuroal ix can d'a eb', 19 d'a smasanil yed' yaldeail junjun: Aton Sidim, Zer, Hamat, Racat, Cineret, Adama, Ramá, Hazor, Cedes, Edrei, En-hazor, Irón, Migdal-el, Horem, Bet-anat yed' Bet-semes. Aton lum tic ix yic' eb' yin̈tilal Neftalí. 40A lum yuquil macan̈ ix och suerte d'ay, a d'a eb' yin̈tilal Dan ix can luum, ato syal jay macan̈ yaj eb'. A d'a lum chi' ay juntzan̈ chon̈ab' tic: Zora, Estaol, Ir-semes, Saalabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehúd, Bene-berac, Gat-rimón, Mejarcón, Racón yed' lum ay d'a yichan̈ Jope. 47Maj yab'laj lum d'a eb', yuj chi' ix b'at eb' yac' oval d'a chon̈ab' Lesem. Ayic ix lajvi xicancham masanil anima cajan eb' ta', ix cajnajcan eb' d'a jun lum chi'. Ix sq'uexan sb'i jun chon̈ab' chi' eb', Dan ix sb'iej yuj eb' yuj yic'anchaan̈ smam yicham eb'. Aton lum tic ix yic' eb' yin̈tilal Dan chi'. 49Masanil juntzan̈ luum chi' ix spuquec' vin̈aj sacerdote Eleazar, vin̈aj Josué yed' eb' yajalil eb' chon̈ab'. D'a yichan̈ Jehová d'a yichan̈ scajnub' b'aj sch'ox sb'a d'a Silo, ata' ix pucchajec' lum d'a suerteal, yuj chi' te tz'acan ix aj yec' luum. Ayic toxo ix lajvi spucchajec' luum d'a eb', ix schaancan yic junjun in̈tilal eb'. Ix ac'jipax lum yic vin̈aj Josué d'a scal eb', icha val ix aj yalan Jehová. Ix ac'ji chon̈ab' Timnat-sera d'a vin̈, d'a tzalquixtac d'a yol yic eb' yin̈tilal Efraín, yujto a lum chi' ix sc'an vin̈. Ix sb'oq'ue jun chon̈ab' chi' vin̈ d'a schaelal, ix cajnaj vin̈ d'ay.

will be added

X\