JOB 32

1Ayic ix yilan eb' vin̈ oxvan̈ chi' to stec'b'ej sb'a vin̈aj Job yalani to malaj smul vin̈, ix yactan eb' vin̈ stelan sb'a yed' vin̈. 2Palta a d'a scal eb' vin̈ ay jun vin̈ vinac aj chon̈ab' Buz, Eliú sb'i vin̈, yuninal vin̈ vin̈aj Baraquel yin̈tilal vin̈aj Ram. Majxo techaj yuj vin̈ scot yoval d'a vin̈aj Job chi', yujto stec'b'ej sb'a vin̈ yalani to malaj smul vin̈, syac'ancanb'at vin̈ d'a yib'an̈ Dios. 3Ix cot pax yoval vin̈aj Eliú chi' d'a oxvan̈ eb' vin̈ yamigo vin̈aj Job chi', yujto maj nachajel yuj eb' vin̈ tas ix aj spacan slolonel vin̈ eb' vin̈, vach'chom ix yac'can eb' vin̈ d'a yib'an̈ vin̈. 4A vin̈aj Eliú chi' quelemto vin̈ d'a scal eb' vin̈ chi', yuj chi' ix stan̈vej vin̈ slolon juntzan̈xo eb' vin̈ chi' yed' vin̈aj Job chi'. 5Ayic ix yilan vin̈ to maxtzac yal spacan eb' vin̈ d'a vin̈aj Job chi', majxo techaj yuj vin̈ syamanoch vaan sb'a, 6ix syamanoch vin̈ yalan yic d'a scal eb' vin̈ icha tic: A in tic quelem unin into, a exxo tic ichamtac vinac exxo, yuj chi' maj yal in c'ol ix valb'at tas tzin na' d'a scal eyico'. 7Ix in naan icha tic: Lolonocab' eb' vin̈ ichamtac vinac tic, yujto te ay tas yojtac eb' vin̈. Sch'oxocab'el sjelanil eb' vin̈ chi', xin chi. 8Palta jun, masanil anima ayn̈ej spensar, yujto a Dios Syal Yuj Smasanil, a' ix ac'anoch Yespíritu d'a eb'. 9Man̈ yujoc to nivanxo ab'il syil junoc mach, yuj chi' jelan, man̈ yujoc yicham vinaquil junoc mach, yuj chi' vach' snachajel yuuj. 10Yuj chi' sval icha tic: Comonoc tze maclej pax eyab' tastac vic ol vala', ay pax jab'oc tas tzin nib'ej svala'. 11A in tic ix in maclej vab' tas ix eyala' yacb'an a ex tic van e naan tas tzeyutej e pacan d'a vin̈ d'a jelanil. 12Ix vilanpaxi to malaj junoc ex ix yal e pacan d'a vin̈ icha val smojal. 13Xeyaltaoch e b'a jelanil, yujto maj yal eyuuj. An̈ej Dios ol pacan slolonel vin̈ chi'. 14Man̈oc d'ayin ix yal juntzan̈ lolonel vin̈, yuj chi' man̈ ol in pac d'a vin̈ icha ix e c'ulej a ex tic. 15A ticnaic mamin Job, a eb' vin̈ oxvan̈ tic, somchajnac eb' vin̈, max yal-laj spacan eb' vin̈ tas ix ala'. 16Palta a in tic man̈ ol in em numan, vach'chom a eb' vin̈ tic man̈xa tas vach' yalan eb' vin̈, maxtzac nachaj yuj eb' vin̈ tas tz'aj spacani. 17Palta ol vac'och in b'a d'a scal jun lolonel tic, ol valan tas nab'il vuuj. 18Tzijtum tas tzin nib'ej svala', maxtzac yal in yamanoch vaan in b'a yuj tas nab'il tic vuuj. 19Ijan val tzin d'in̈chaj yuj in lolonel chi' svab'i, icha noc' ac' tz'uum b'ud'an yuj yal sat uva. 20Yovalil ol vala', ichato chi' ol b'o in c'ool, yovalil ol in pac a lolonel tic. 21A d'ayin, man̈ ch'occh'ococlaj yilji anima, palta lajann̈ej eb' smasanil. 22Val yel, a in tic man̈ in b'eyb'aloc to ay junoc mach svic'chaan̈. Q'uinaloc icha chi', tzam yac'och in yaelal Dios, aton b'ojinac in.

will be added

X\