ISAÍAS 4

1A d'a jun tiempoal chi', jayvan̈xon̈ej eb' vin̈ vinac ol canoc, yuj chi' ol yal ucvan̈oc eb' ix ix d'a junoc vin̈ vinac icha tic: Comonoc tz'el d'a a c'ool tzon̈ och etb'eyumoc, munil ol co say tas ol co va yed' co pichul, an̈ejto tzon̈ och etb'eyumoc yic man̈xa co q'uixvelal b'aj malaj quetb'eyum, xcham eb' ix. 2A d'a jun tiempoal chi', a Jehová ol ac'an checlaj jun mach d'a scal yin̈tilalcan vin̈aj rey David, icha svol junoc te te'. Te vach' yilji, te nivan yelc'ochi. Axo eb' aytocan d'a Israel chi', ol tzalajxoc eb' ayic ol yilan eb' yelul sat tas syavej d'a sat sluum chi'. 3A jayvan̈xo eb' aycan d'a Jerusalén chi', aton Sion, aton eb' tz'ib'ab'il sb'i to scan ta', ol aljoc d'a eb' to yicn̈ej Jehová yaj eb'. 4A d'a jun tiempoal chi', a Jehová ol ch'olb'itan yaj eb' aj Jerusalén chi' yed' spoder. Ol ic'jocpaxel schucal eb' yed' smul eb' yuj anima ix smilchamoc. 5A d'a c'ualil ol yac'och jun q'uic' asun Jehová d'a yib'an̈ masanil smacb'en lum vitzal Sion chi' yed' d'a yib'an̈ masanil eb' anima molanec' ta'. Axo d'ac'valil, ay jun nivac c'ac' tz'ac'an saquilq'uinal d'a eb', yujto a stziquiquial Dios chi' ayec' d'a yib'an̈ eb' anima chi' smasanil. 6Aton jun chi' scolan eb', yujto syac' svevenal d'a c'ualil, yic malaj c'ac', an̈eja' scolanpax eb', yic max cot n̈ab' d'a yib'an̈ eb' yed' ic' n̈ab'.

will be added

X\