GÉNESIS 40

1Ix lajvi chi', ay chavan̈ vinac ix och preso: A jun vin̈, yajal yaj vin̈ d'a eb' vin̈ tz'ac'an svino vin̈ rey, axo junxo vin̈, yajal yaj vin̈ d'a eb' vin̈ b'oum pan sva vin̈ rey chi'. Ay smul eb' vin̈ ix och d'a vin̈ rey chi'. 2Yuj chi' ix cot yoval vin̈ d'a eb' vin̈. 3Ix yalan vin̈ rey to tz'ac'jioch eb' vin̈ d'a preso d'a spat vin̈ yajal d'a eb' soldado stan̈van vin̈, aton ta' aypaxoch vin̈aj José d'a preso. 4An̈eja' d'a yol sc'ab' vin̈aj José chi' ix can eb' vin̈ chavan̈ smunlajvum vin̈ rey chi' yuj vin̈ yajal preso chi' yic a vin̈ tz'ac'an servil eb' vin̈. Ix can eb' vin̈ jun tiempoal d'a preso chi'. 5Axo d'a jun ac'val ix och svayich eb' vin̈ chavan̈ chi', junjun vayich chi' ay syalelc'ochi. 6Axo ix sacb'i ix c'och vin̈aj José yil eb' vin̈. Ix yilan vin̈ to te ayoch eb' vin̈ d'a ilc'olal. 7Ix sc'anb'an vin̈ d'a eb' vin̈: --¿Tas yuj te cuseltac yilji e sat? xchi vin̈ d'a eb' vin̈. 8--Ay val co vayich ix och d'a jun ac'val tic, palta malaj mach d'a tic tz'alan d'ayon̈ tas syalelc'ochi, xchi eb' vin̈. --¿Tom man̈oc Dios syal yalani tas syalelc'och vayich? Alec d'ayin tas ix e vayichej chi', xchi vin̈aj José chi'. 9Yuj chi' a vin̈ yajal yaj d'a eb' vin̈ tz'ac'an svino vin̈ rey, ix och ijan vin̈ yalan svayich chi' d'a vin̈aj José icha tic: --A d'a in vayich, ix vil jun te' uva, 10ay oxe' sc'ab' te'. Ix vil sq'ueta svol, ix yac'an xumaquil, axo xumaquil chi', ix och b'uyan sat, te q'uin̈xo. 11A ix vilani to yamb'ilq'ue scopa vin̈ rey vuuj, ix vic'ancot sat te' uva chi', ix in pitz'anem yal d'a yol scopa vin̈ rey chi', ix vac'anoch d'a yol sc'ab' vin̈, xchi vin̈. 12Ix yalan vin̈aj José d'a vin̈ icha tic: --Ichaton tic syalelc'och a vayich chi': A oxe' sc'ab' te' uva ix il chi', oxe' c'ual syala'. 13Ayic chab'ej ticnaic ol sb'eyc'olej a mul vin̈ rey chi'. Ol lajvoc chi' ol ach yac'anxioch vin̈ d'a a munlajel, ol ac'xi scopa vin̈ chi' icha d'a yalan̈taxo. 14Ayic ol elc'och jun sval tic, tzin a naancot d'a vin̈ rey chi', yic vach' tzin elpax d'a yol preso tic. Oc'ocab' a c'ol d'ayin. 15A in tic ichato elc'ab'il in cot d'a scal eb' vin̈ hebreo. Man̈ in mojoc ay in och d'a preso tic, yujto malaj jab'oc tas chuc ix in c'ulej, xchi vin̈aj José chi'. 16Ayic ix yab'an vin̈ yajalil eb' vin̈ sb'oan ixim pan to a vin̈aj José vach' ix aj yalanel svayich vin̈ chi' vin̈, ix yalanpax vin̈ icha tic: --A in tic ix in vayichej to ayq'ue oxe' mooch ixim pan d'a in jolom. 17A d'a yol jun yune' mooch d'a jun yoxil ayq'ue d'a in jolom chi', tzijtum macan̈il ixim pan ayem d'a yool yic sva vin̈ rey, palta axo noc' much ix javi ix stzoc'anq'ueta ixim noc' d'a yol te' mooch chi', xchi vin̈. 18Ix yalanxi vin̈aj José d'a vin̈ icha tic: --A tas syalelc'och a vayich chi', aton tic: A oxe' mooch chi' sch'oxcot oxe' c'ual. 19Yuj chi' yic chab'ej ticnaic, ol sb'eyc'olej vin̈ rey tas yaj a mul. Slajvi chi' ol schecan vin̈ ic'chajel a jolom, a a nivanil ol ac'jocq'ue d'a schon jun te te', axo noc' ostoc ol ja schib'at a nivanil chi', xchi vin̈aj José chi' d'a vin̈. 20Schab'jial val yalan svayich eb' vin̈ chavan̈ chi' vin̈aj José chi', ix yac'an sq'uin̈al yab'ilal vin̈ rey. Ix yavtancot vin̈ masanil eb' vin̈ nivac vinac ayoch yajalil yed'oc. D'a yichan̈ eb' vin̈ nivac yajal chi' ix checji ic'chajelta eb' vin̈ chavan̈ ayoch d'a preso chi'. 21A vin̈ tz'ac'an svino vin̈ rey, ix ac'chajxioch vin̈ d'a smunlajel. 22Axo vin̈ yajal yaj d'a eb' sb'oan ixim pan, ix yal vin̈ rey to smiljicham vin̈ icha val ix aj yalan vin̈aj José. 23Palta majxo nachajcot vin̈aj José yuj vin̈ tz'ac'an svino vin̈ rey chi'.

will be added

X\