GÉNESIS 38

1A d'a jun tiempoal chi', a vin̈aj Judá ix spojel sb'a vin̈ d'a eb' yuc'tac, ix b'at cajnaj vin̈ d'a slac'anil jun vin̈ vinac scuchan Hira, aj chon̈ab' Adulam. 2Ata' ix yiloch ix yisil jun vin̈ aj Canaán scuchan Súa vin̈, ix yic'lan sb'a vin̈ yed' ix. 3Ix scuchanoch yune' ix. Ayic ix alji yune' ix chi', Er ix sb'iej. 4Ix lajvi chi' ix scuchanxioch yune' ix. Ayic ix alji yune' ix chi', Onán ix yac' ix sb'iej. 5Ix scuchanoch junxo yune' ix. Ayic ix alji, Sela ix yac' ix sb'iej. A d'a Quezib ayec' vin̈aj Judá chi' ayic ix alji vin̈ unin chi'. 6Axo yic ix quelemax vin̈aj Er b'ab'el unin chi', ix sayji yetb'eyum vin̈ yuj vin̈aj Judá chi', ix yic'an ix Tamar vin̈. 7Te chuc ix yutej sb'a vin̈aj Er chi' d'a yichan̈ Jehová, yuj chi' ix cham vin̈ yuuj. 8Ix lajvi chi' ix yalan vin̈aj Judá d'a vin̈aj Onán icha tic: --Ic'laj a b'a yed' ix yetb'eyum vin̈ uc'tac chamnac, tza c'anab'ajej co ley, ichato yin̈tilal vin̈ uc'tac chi' ol elcan uuj yed' ix, xchi vin̈aj Judá chi'. 9Palta yojtac vin̈aj Onán chi' to a unin ol aljoc chi', man̈ yicoc vin̈ ol aj yed' ix smu' chi', yuj chi' juntac el svay vin̈ yed' ix, axo yin̈atil vin̈ syac'canem vin̈ d'a sat luum yic max och ix yab'ixal, yic vach' max elcanlaj yin̈tilal vin̈ yuc'tac vin̈ chi' snaani. 10A tas ix sc'ulej vin̈ chi', chuc d'a sat Jehová, yuj chi' ix cham vin̈. 11Ix lajvi chi', ix yalan vin̈aj Judá d'a ix yalib' chi' icha tic: --A ticnaic vach' tzach paxcan yed' a mam a nun. Malaj junocxo vinac vach' tzic'a'. Ato yic ol c'och sq'uinal vin̈aj Sela vuninal, ichato chi' ol yal ic'an a b'a yed' vin̈, xchi vin̈aj Judá chi'. Ton̈ej ix yal vin̈ icha chi', q'uinaloc schampax vin̈aj Sela chi' snaan vin̈, icha ix aj scham chavan̈ eb' vin̈ yuc'tac. Icha chi' ix aj sb'at ix Tamar yic scajnaj ix yed' smam snun. 12Pecatax chi' ix cham ix yetb'eyum vin̈aj Judá chi', ix yisil vin̈aj Súa. Ix lajvi yec'b'at scusc'olal vin̈, ix b'at vin̈ d'a chon̈ab' Timnat b'aj van sjoxchajel xil noc' scalnel, axo jun vin̈ yamigo vin̈ scuchan Hira ix b'at yuc'levoc. 13Axo yic ix yab'an specal ix Tamar to van sb'at vin̈aj Judá d'a Timnat yil sjoxchajel noc' scalnel, 14d'a elan̈chamel ix yiq'uel spichul ix, aton c'apac syac'och eb' ix chamnac yetb'eyum. Ix yac'anoch jun smusil sat ix, yic vach' malaj mach snaaneli tato a ix. Ix em c'ojan ix d'a stiel chon̈ab' b'aj sc'och sb'eal chon̈ab' Enaim, d'a sb'eal Timnat chi'. Ix sc'ulej jun tic ix, yujto ix nachajel yuj ix to a vin̈aj Sela ix q'uib'el vin̈, palta maxto yic'laj sb'a vin̈ yed' ix. 15Ayic ix yilanb'at ix vin̈aj Judá chi', ix snaan vin̈ to ajmul ix jun ix chi', yujto musab'il sat ix. 16Ix el vin̈aj Judá chi' d'a yol b'e, ix b'at vin̈ yilb'at ix. Man̈ yojtacoc vin̈ tato a ix yalib' vin̈. Ix yalan vin̈ d'a ix icha tic: --¿Max am yal a c'ool tzin vay ed'oc? xchi vin̈. --Tato syal in c'ool ¿tas junoc tzac' d'ayin? xchi ix. 17--Ol vac'cot junoc yune' a chiva, xchi vin̈ d'a ix. --Tzam yala', an̈ej tato ay junoc tas tzac'can d'ayin ticnaic. Ayic sjavi noc' in yune' chiva chi', svac'anxi meltzaj d'ayach, xchi ix. 18--¿Tas pax tza nib'ej svac'can d'ayach? xchi vin̈aj Judá chi'. --Ac'can a sello yed' sch'an̈al yed' a c'ococh ed'nac, xchi ix. --Syala', canocab'i, xchi vin̈. Ix lajvi chi' ix vay vin̈ yed' ix, ix scuchancanoch yune' ix. 19Ix lajvi chi', ix b'at ix, ix yic'anel smusil sat ix chi', ix yac'anxioch sc'apac ix syac'och eb' ix chamnac yetb'eyum. 20Ayic ix c'och vin̈aj Judá b'aj ayec' noc' scalnel chi', ix schecancot vin̈ yamigo vin̈, aton vin̈ aj Adulam, ix b'at yac'ancan noc' yune' chiva chi' vin̈ d'a ix ix chi' yic syic'paxta tas aycan chi' d'a ix yuj vin̈aj Judá chi' yalani, palta majxo ilchajlaj ix yuj vin̈ schecab' vin chi'. 21Ix sc'anb'anec' vin̈ d'a eb' aj chon̈ab' chi' icha tic: --¿B'ajtil ay jun ix ajmul ix d'a tic, jun ix tz'emn̈ej c'ojan d'a sti' sb'eal Enaim tic? xchi vin̈ checab' chi'. --Malaj junoc ix ajmul ix d'a tic, xchi eb' vin̈. 22Ix lajvi chi' ix meltzajxi vin̈ d'a vin̈aj Judá chi', ix yalan vin̈: --Majxo ilchajlaj ix vuuj, ix yal eb' vin̈ ayec' chi' ta' to malaj junoc ix ajmul ix b'aj ay eb' chi', xchi vin̈. 23Ix tac'vi vin̈aj Judá icha tic: --Canocab' ix yed' juntzan̈ chi', yic vach' max el co q'uixvelal. Ix in c'anab'ajej, ix vac'anb'at noc' yune' chiva, an̈ej to majxo ilchaj ix uuj, xchi vin̈. 24Yoxil xom ujal chi', ix b'at alchaj d'a vin̈aj Judá icha tic: --A ix Tamar, ix alib', ay am mach ix sc'umej ix, yuj chi' yab'ixxo ix ticnaic, xchi eb' vin̈ d'a vin̈. Ix yalan vin̈: --Iq'uequel ix d'a stiel chon̈ab' yic tze n̈usantz'a ix, xchi vin̈. 25Ayic van yic'jielta ix yuj eb' vin̈, ix yac'anb'at schecab' ix d'a vin̈aj Judá chi', ix yalan icha tic: A vin̈ ay yic juntzan̈ svac'b'at tic, aton vin̈ ay yic unin ved'nac tic. B'eyc'olej mach ay yic jun sello yed' sch'an̈al tic yed' jun c'ococh tic, xchib'at ix d'a vin̈. 26Ayic ix yilanoch vin̈aj Judá to yic masanil juntzan̈ chi' vin̈, ix yalan vin̈ icha tic: A ix ix chi' vach' tas ix sc'ulej ix. A in chuc tas ix in c'ulej. Ay in mul. Maj vac'laj yic' sb'a ix yed' vin̈ vuninal aj Sela, xchi vin̈. Yuj chi' maj n̈usjitz'alaj ix. Majxo vaylaj vin̈ yed' ix junelxo. 27Axo ix b'o sc'ol ix Tamar chi', tiox eb' unin ix alji chi'. 28Ayic van yalji eb' unin chi', ayic ix elul sc'ab' jun b'ab'el, ix spixanoch jab' chac ch'al ix vetz'vajum d'a sjaj sc'ab' jun unin chi', ix yalan ix: Aton jun b'ab'el tic, xchi ix. 29Palta ix yic'anxioch sc'ab' jun nene' chi', axo junxo yuc'tac chi' ix alji sb'ab'elal, yuj chi' Fares ix sb'iej yuj ix vetz'vajum chi'. Ix yalan ix: ¿Tas yuj ix a b'ab'laj equejelta a b'a? xchi ix. 30Ix lajvi chi' ix alji vin̈ nene' ayoch an̈ chac ch'al chi' d'a sjaj sc'ab', Zara ix sb'iej yuj ix.

will be added

X\