GÉNESIS 32

1Ix lajvi chi', ix b'eycot vin̈aj Jacob chi'. Axo ix aji, ix schalaj sb'a vin̈ yed' juntzan̈ eb' yángel Dios. 2Ayic ix yilan eb' ángel chi' vin̈, ix yalan vin̈: Scampamento eb' yejército Dios jun tic, xchi vin̈. Yuj chi' Mahanaim ix yac' vin̈ sb'iej jun lugar chi'. 3Ix schecancot juntzan̈ eb' schecab' vin̈ d'a lum Seir, d'a yol yic Edom, yic scot eb' yal d'a vin̈ yuc'tac vin̈, aton vin̈aj Esaú to vanxo scot vin̈ d'a yol b'e. 4Ix yalan vin̈ d'a eb' schecab' chi' icha tic: Alec d'a vin̈ vuc'tac aj Esaú icha tic: A vin̈ uc'tac aj Jacob syac'och sb'a vin̈ d'a yalan̈ a mandar. Tzeyalanpaxi to a yed' vin̈aj Labán ix in ec' jun tiempoal tic. 5A ticnaic ay noc' in vacax, noc' in calnel, noc' in chiva, noc' in b'uru. Ay eb' vin̈ in checab' yed' eb' ix in checab'. Svalb'at jun ab'ix tic d'ayach mamin vuc'tac, yujto tzin nib'ej tzin och junc'olal ed'oc, xchicot vin̈aj Jacob, xe chi d'a vin̈. 6Axo yic ix jax eb' vin̈ checab' chi', ix yalan eb' vin̈ d'a vin̈aj Jacob icha tic: --Toxo ix on̈ xid'ec' d'a vin̈ uc'tac, tic van sja vin̈ ul ach scha'a. Chan̈e' ciento val vinac yed'nac vin̈, xchi eb' vin̈ schecab' vin̈ chi'. 7Ayic ix yab'an juntzan̈ chi' vin̈aj Jacob chi', ix xiv chaan̈ vin̈, ix te och vin̈ ilc'olal. Ix lajvi chi' ix spojan b'at eb' anima vin̈ yed'nac. Cha macan̈ ix yutej vin̈ yed' noc' vacax, noc' calnel yed' noc' camello. 8Yujto ix sna vin̈: Tato sjavi vin̈aj Esaú d'a junoc macan̈, yacb'an syac' oval vin̈ yed'oc, axo junxo macan̈ syal yeli, xchi vin̈. 9Ix lajvi chi' ix lesalvi vin̈ icha tic: Ach Jehová in Diosal, sDiosal ach vin̈ in mam icham aj Abraham yed' vin̈ in mam aj Isaac. A ach ix ala' to tzin meltzajcot d'a in luum, d'a scal eb' in c'ab' voc. Ix alani to ayachn̈ej och ved'oc yic vach'n̈ej tzin elc'ochi. 10Te man̈ in mojoc to tzin a xajanej, man̈ in mojoc pax to ayn̈ejoch a vach'c'olal ved'oc. Ayic vec'nacb'at d'a yol a' Jordán, an̈ej jun in c'ococh ved'nac, axo ticnaic, chab'xo campamentoal ix in elc'ochi, te ayxo tastac d'ayin. 11Tzin tevi d'ayach to tzin a col d'a yol sc'ab' vin̈ vuc'tac chi'. Tzin te xivi, q'uinaloc sja vin̈ d'ayin, smilancham eb' ix ix yed' eb' unin tic vin̈. 12A ach ix ala' to vach'n̈ej ol in elc'och uuj. Ix alanpaxi to man̈ jantacoc ol ajelc'och sb'isul vin̈tilal, icha val yarenail a' mar to max yal sb'ischaji, xchi vin̈ d'a slesal chi'. 13A d'a jun ac'val chi', ix vaycan vin̈ ta'. Ayic ix sacb'i, a d'a scal masanil tas yed'nac vin̈, ix siq'uel tastac vin̈ yic siej vin̈ d'a vin̈ yuc'tac chi': 14200 noc' nun chiva yed' 20 noc' mam chiva. 200 noc' nun calnel yed' 20 noc' ch'ac calnel. 1530 noc' nun camello yed' noc' yune' toto ix alji, 40 noc' nun vacax yed' lajun̈van̈ noc' toro, 20 noc' nun b'uru yed' lajun̈van̈ noc' mam b'uru. 16D'a elan̈chamel ix yac' vin̈aj Jacob junjun macan̈ noc' d'a eb' vin̈ schecab', macquiltac ix yutej vin̈, ix yalan vin̈ d'a eb' icha tic: --B'ab'lajan̈ec yed' junjun macan̈ noc', najtic tzeyutej scal junjun macan̈, xchi vin̈. 17A d'a vin̈ ed'jinac noc' b'ab'el, ix yal vin̈ icha tic: --Ayic ol a chaan a b'a yed' vin̈ vuc'tac chi', tato sc'anb'ej vin̈: ¿Mach a patrón? ¿B'ajtil tzach b'ati? ¿Mach yic noc' noc' ed'nac tic? tato xchi vin̈ d'ayach, 18tzalan d'a vin̈ icha tic: Mamin Esaú, a juntzan̈ tic silab' vin̈aj Jacob a checab' d'ayach. Tzac'anpax vin̈ vuuj, xa chi, xchi vin̈aj Jacob chi'. 19Icha chi' ix aj yalan vin̈ d'a vin̈ ed'jinac noc' schab'il macan̈ yed' d'a vin̈ ed'jinac noc' yoxil macan̈. Icha chi' ix aj yalan vin̈ d'a masanil eb' vin̈ ed'jinac junjun macan̈ noc' noc' chi': --Ayic ol e chalan e b'a yed' vin̈aj Esaú chi', jun lajann̈ej ol eyutej eyalani. 20Tzeyalani: Tzac'an vin̈aj Jacob a checab' cuuj, xe chi, xchi vin̈ d'a eb' vin̈ schecab' chi'. Icha tic ix yutej snaan vin̈aj Jacob chi': Tecan ol emta yoval sc'ol vin̈aj Esaú yuj in silab' ix vac' b'ab'laj d'a vichan̈, ol vilan val och in b'a yed' vin̈. Tato icha chi' tecan ol in scha vin̈ d'a vach'il, xchi vin̈. 21Yuj chi', ix schec b'ab'laj masanil silab' vin̈aj Jacob chi'. Axo vin̈ jun, ixto can junxo ac'val vin̈ d'a scampamento chi'. 22A d'a jun ac'val chi' ix q'ue van vin̈aj Jacob, ix yic'anb'at eb' ix yetb'eyum vin̈ schavan̈il yed' eb' ix chavan̈ criada yed' uxluchvan̈ yuninal vin̈, ix ec'ta eb' d'a sjayil jun a' scuchan Jaboc yed' masanil tastac yed'nac. 24Axo yic ix can vin̈ sch'ocojil, ix yac'an oval vin̈ yed' jun vinac masanto ix sacb'i. 25Axo jun vinac chi', ix yila' to max ac'ji ganar vin̈aj Jacob chi' yuuj, yuj chi' ix mac'jiel yacan̈il xub' vin̈aj Jacob chi' yuuj. Ix el chinnaj xub' vin̈ chi' ayic ix yac'an oval eb'. 26Ix yalan jun vinac chi' d'a vin̈ icha tic: --Actej in eli yujto vanxo sacb'i, xchi. Ix yalan vin̈aj Jacob d'ay icha tic: --Man̈ ol ach vactejeli, tato man̈ ol alcan junoc vach' lolonel d'a vib'an̈, xchi vin̈. 27--¿Tas a b'i? xchi jun vinac chi' d'a vin̈. --Jacob in b'i, xchi vin̈. 28Ix yalan d'a vin̈ icha tic: --A ticnaic man̈xo Jacob-oc ol a b'iej, palta Israelxo, yujto ix yal ac'an oval yed' Dios yed' pax anima, xchi. 29--A ticnaic al d'ayin tas a b'i ach tic, xchi vin̈aj Jacob chi'. Axo ix yalan jun vinac chi' icha tic: --¿Tas yuj tza c'anb'ej in b'i? xchi. Ata' ix yalcan vach' lolonel d'a yib'an̈ vin̈aj Jacob chi'. 30Yuj chi' Peniel ix sb'iejcan jun lugar chi' yuj vin̈aj Jacob chi', ix yalan vin̈ icha tic: Ix vil sat Dios, palta ina pitzan into, xchi vin̈. 31Vanxo yec'b'at vin̈aj Jacob d'a Peniel chi', ix javi c'u. Yujto ix el chinnaj xub' vin̈, yuj chi' tz'em sb'ey vin̈. 32Yuj chi' a eb' yin̈tilal Israel, max schilaj sch'an̈al sc'ojnub' xub' noc' noc' eb', yujto a d'a xub' vin̈aj Jacob chi' yab'nac syail.

will be added

X\