GÉNESIS 29

1Icha chi' ix aj sb'atcan vin̈aj Jacob, ix c'ochcan vin̈ d'a slum eb' vin̈ cajan d'a stojolal b'aj sjavi c'u. 2Ayic ix c'och vin̈ ta', ix yilanb'at jun a' uc'b'ila' vin̈. A d'a slac'anil a' chi', ayec' ox uman̈ noc' calnel, yujto a a' syuc' noc', ay jun nivan q'uen ayoch smaculoc sti' a'. 3Ayic smolb'an sb'a masanil noc' calnel chi' ta', axo eb' vin̈ stan̈van noc' tz'ic'anel q'uen smacul sti' a' chi', syac'an a' eb' vin̈ yuc' noc', slajvi chi' smacanxican sti' a' eb'. 4Ix sc'anb'an vin̈ d'a eb' tan̈vum calnel chi' icha tic: --¿B'ajtil ayex ex vetanimail? xchi vin̈. --A d'a Harán ayon̈, xchi eb' vin̈. 5--¿Eyojtac am vin̈aj Labán yixchiquin vin̈aj Nacor? xchi vin̈. --Cojtacton vin̈, xchi eb'. 6--¿Vach' am sc'ol vin̈ eyila'? xchi vin̈. --Vach' sc'ol vin̈. Ina a ix Raquel yisil vin̈ van scot yed' noc' scalnel chi', xchi eb' vin̈. 7Ix yalan vin̈aj Jacob chi' d'a eb' vin̈: --Ayto c'u, ¿tas yuj man̈ ton̈ejoc tzeyac' yuc'a' noc' e calnel tic, tze tan̈van va jab'ocxo noc'? xchi vin̈ d'a eb' vin̈. 8Ix yalan eb' vin̈: --Max yal-laj, yovalil sco tan̈vej smolb'an sb'a noc' smasanil, ichato chi' ol quic'anel q'uen nivan smacul sti' a' tic, yic syal yuc'an a' noc' smasanil, xchi eb'. 9Vanto slolon vin̈aj Jacob chi' yed' eb' vin̈, ix ja ix Raquel yed' noc' yic vin̈ smam, yujto a ix stan̈van noc'. 10Ayic ix yilan vin̈ sja ix yed' noc' yic vin̈ smam chi', aton vin̈ snulej ix snun vin̈, elan̈chamel ix b'at lemnaj vin̈, ix yic'anel q'uen smacul sti' a a' chi' vin̈, ix yac'an yuc' a' noc' calnel chi' vin̈. 11D'a elan̈chamel ix yac'an stzatzil sc'ol ix Raquel chi' vin̈, ix tz'ub'elta sti' ix vin̈, ix oc'q'ue vin̈. 12Ix och ijan vin̈ yalan icha tic: Yune' in ix Rebeca, ix yanab' vin̈ a mam, xchi vin̈. Axo ix yab'an ix Raquel icha chi', ix b'at lemnaj ix yal d'a vin̈ smam chi'. 13Axo ix yab'an vin̈aj Labán sb'inaj vin̈aj Jacob yune' yanab', ix b'at lemnaj vin̈ schacot vin̈. Ix och lac'naj vin̈ d'a vin̈, ix tz'ub'anelta sti' vin̈, ix yic'anb'at vin̈ vin̈ d'a spat chi'. Ix och ijan vin̈aj Jacob chi' yalani tas ix aj scoti. 14Ix yalan vin̈aj Labán chi' d'a vin̈ icha tic: Val yel te a on̈to och ed'oc, xchi vin̈. Jun ujal ix can vin̈ yed' vin̈aj Labán chi'. 15Ayic ix ec' jun uj chi', ix yalan vin̈aj Labán chi' d'a vin̈ icha tic: --A ticnaic vach'chom ayto cuj co b'a, palta max yal-laj nab'an̈ej ol ach munlaj d'ayin. Al d'ayin jantac ol ach in tupu', xchi vin̈. 16Ay chavan̈ yisil vin̈aj Labán chi': A ix b'ab'el, Lea sb'i ix, axo ix schab'il Raquel. 17A ix Lea chi', icha yilji taxon eb' ix ix yilji ix, an̈ej yol sat ix vach' yilji. Axo pax ix Raquel jun, te vach' yilji sat ix yed' snivanil smasanil. 18Axo vin̈aj Jacob chi', ix can sgana vin̈ d'a ix Raquel chi', yuj chi' ix yal vin̈ icha tic: --Tzin can uqueoc ab'il in caj ix Raquel, ix chab'il isil tic, xchi vin̈. 19Ix yalan vin̈aj Labán chi': --Canan̈, vach' ol vac' ix d'ayach, ¿tas gana ch'oc b'aj svac' ix? xchi vin̈. 20Icha chi' ix aj scajan uque' ab'il ix vin̈. Maj yab' vin̈ yec' jun tiempoal chi', yujto te ay sgana vin̈ d'a ix. 21Axo yic ix ec' uque' ab'il chi', ix yalan vin̈ d'a vin̈aj Labán chi' icha tic: --A ticnaic, ix lajvi co trato yic tzin caj ix. Ac' ix vetb'eyumoc yic svic'an in b'a yed' ix, xchi vin̈. 22Axo vin̈aj Labán chi' ix avtancot masanil eb' cajan d'a slac'anil chi', ix yac'anoch sq'uin̈al snupnajel ix yisil vin̈ chi'. 23Ayic toxo ix q'ue ac'val ix yic'ancot ix Lea vin̈aj Labán d'a vin̈aj Jacob chi', ix vay vin̈ yed' ix. 24Ix ac'ji jun scriada ix yuj vin̈aj Labán chi', a ix chi' Zilpa sb'i ix. 25Ayic ix sacb'i, ix yilanelta vin̈aj Jacob chi' to a ix Lea ix vay yed' vin̈, ix b'at yalan vin̈ d'a vin̈aj Labán chi' icha tic: --¿Tas yuj icha tic ix in utej? A ix Raquel ix in caj d'ayach, ¿tas yuj tzin ixtej? xchi vin̈. 26Ix yalan vin̈aj Labán chi' d'a vin̈ icha tic: --A co b'eyb'al d'a co cal tic, max yal-laj to a ix tzac'anto sb'ab'laj och vin̈ yetb'eyum d'a ix b'ab'el. 27C'anab'ajejcan jun semana sq'uin̈ nupnajel yic ix Lea tic, ol ic'anpax ix Raquel chi' tato tzac' a ti' a cajan uqueocxo ab'il ix d'ayin, xchi vin̈aj Labán chi'. 28Ix schaan sc'ol vin̈aj Jacob jun lolonel chi'. Ix sc'anab'ajan jun semana q'uin̈ nupnajel vin̈ yed' ix Lea chi'. Ix lajvi chi', ix yac'anpax ix Raquel vin̈aj Labán chi' yic tz'och ix yetb'eyumoc vin̈. 29Ix yac'anpax jun ix scriada ix Raquel chi' vin̈ aton ix Bilha. 30Ix yic'lan sb'a vin̈aj Jacob yed' ix Raquel chi', yelxo val xajanab'il ix aj ix yuj vin̈ d'a yichan̈ ix Lea chi'. Yuj chi' uqueto ab'il ix scaj ix vin̈. 31Ayic ix yilan Jehová to chab'c'olab'il ix Lea chi', ix yac'an svach'c'olal d'a yib'an̈ ix yic tz'aj yune' ix. Axo pax ix Raquel, malaj yune' ix. 32Axo ix Lea chi', ix och ix yab'ixal, ix alji jun yune' ix, Rubén ix yac' ix sb'iej, ix yalan ix: A Jehová ix yila' to paticab'il in el yuj vin̈ vetb'eyum, axo ticnaic xajan ol in yil vin̈, xchi ix. 33Ix lajvi chi' ix alji junxo yune' ix, Simeón ix yac' ix sb'iej, ix yalan ix icha tic: Ix yab' Jehová to chab'c'olab'il vaji, yuj chi' ix yac' junxo vune' tic, xchi ix. 34Ix aljipax junxo yune' ix, Leví ix yac' ix sb'iej, ix yalan ix: A ticnaic junxon̈ej ol aj vin̈ vetb'eyum tic ved'oc, yujto oxvan̈xo vune' yed' vin̈, xchi ix. 35Ix alji junxo yune' ix, Judá ix yac' ix sb'iej, ix yalanpax ix: A ticnaic, svic'chaan̈ sb'i Jehová, xchi ix. Axon̈ej chi', ix och vaan yilan sat unin ix.

will be added

X\