GÉNESIS 19

1Ayic vanxo sq'uic'b'i ix c'och chavan̈ eb' ángel chi' d'a chon̈ab' Sodoma. A vin̈aj Lot c'ojanec' vin̈ d'a spuertail chon̈ab' chi'. Ix yilan vin̈ to van sja eb', ix q'ue vaan vin̈ b'at schacot eb'. Ix em n̈ojnaj vin̈ d'a yichan̈ eb'. 2Ix yalan vin̈: --Ex mamin, tzin tevi d'ayex, coyec ved' d'a in pat. Ay a a' b'aj ol e b'iquel eyoc, ay pax b'aj vach' ol ex can d'a jun ac'val tic, axo q'uic'an spet ex b'ati, xchi vin̈ d'a eb'. Ix tac'vi eb' icha tic: --Yuj val dios d'ayach, palta a on̈ tic ol on̈ can d'a calle tic, a tic ol on̈ vayoc, xchi eb'. 3Palta ix och val tean vin̈aj Lot chi' d'a eb', masanto ix b'at eb' d'a spat vin̈ chi'. Axo ix c'och eb', ix sb'oan ixim pan vin̈ malaj yich sva eb', ix va eb' sic'lab'il. 4Ayic mantzac vay eb', ix c'och masanil eb' vin̈ vinac cajan chi' ta', ix oymaj eb' vin̈ d'a spatictac spat vin̈aj Lot chi'. 5Ix och ijan eb' vin̈ yavajoch d'a vin̈aj Lot chi', ix yalan eb' vin̈ icha tic: --¿B'ajtil ayec' juntzan̈ eb' vin̈ vinac ix jacan d'a a pat tic d'a jun ac'val tic? Iq'uelta eb' vin̈ d'ayon̈ yic squixtej eb', xchi eb' vin̈. 6Ayic ix yab'an juntzan̈ lolonel vin̈aj Lot chi', ix elta vin̈ yil eb' vin̈. Vach' ix yutej vin̈ smacancanelta te' puerta chi' d'a spatic. 7Ix yalan vin̈: --Ex vetanimail, tzin tevi d'ayex to man̈ e c'ulej jun chucal chi'. 8Ay chavan̈ eb' ix visil cob'estac, mantalaj vinac tz'ec' d'a spatic eb' ix, syal vic'anelta eb' ix d'ayex yic tze c'ulej icha e gana chi' yed' eb' ix. Palta a yed' eb' vin̈ tic, max yal-laj, yujto ton̈ej ix jacan eb' vin̈ d'a in pat tic, xchi vin̈ d'a eb' vin̈. 9Ix yalan eb' vin̈: --Man̈ ac'och a b'a, elan̈ d'a quichan̈. A ach tic ch'oc chon̈ab'il ach, ¿tom a ach ijan tzala'? A ticnaic ec'b'al ol ach quixtej d'a yichan̈ eb' vin̈, xchi eb' vin̈. Ix och ijan eb' vin̈ yecanel vin̈aj Lot chi' yic sc'och eb' vin̈ d'a te' puerta chi', yic smac'anpoj te' eb' snaani. 10Palta a chavan̈ eb' ángel chi', ix yaq'uelta sc'ab' eb' yic tz'ic'jioch vin̈aj Lot chi' yuj eb' d'a yol pat chi', ix smacanelta te' puerta chi' eb'. 11Ix yac'an q'uic'yatax eb' anima ayec' d'a patic pat chi' eb', eb' icham vinac yed' eb' quelemtac, ix te c'unb'i eb' sayanec' sti' te' pat chi'. 12Ix lajvi chi', ix yalan eb' chavan̈ chi' d'a vin̈aj Lot: --Tato ayto eb' ay uj a b'a yed'oc d'a tic, eb' vin̈ uninal, eb' ix isil, eb' a n̈i', ma eb' a c'ab'oc, iq'uel eb' d'a tic. 13Yujto ol co satel jun chon̈ab' tic. Yujto ix te' q'uec'och schucal eb' d'a yichan̈ Jehová, yuj chi' on̈ scheccoti yic tzul co satel juntzan̈ anima tic, xchi eb' ángel chi'. 14Yuj chi', ix b'at vin̈aj Lot chi' yal d'a eb' vin̈ d'in̈an yic'lan sb'a yed' eb' ix yisil chi', ix yalan vin̈: --Pilec eyip, con̈ elec, yujto a jun chon̈ab' tic ol satel yuj Jehová, xchi vin̈ d'a eb'. Palta maj schalaj yab' eb' tas ix yal vin̈aj Lot chi'. Ton̈ej spuchan vin̈ snaan eb'. 15Palta axo yic vanxo sacb'i, ix yalan eb' ángel chi' d'a vin̈aj Lot chi': --Pil ip tato max yal a c'ol tzach satel yed' jun chon̈ab' tic. Ic'b'at ix etb'eyum tic yed' eb' ix isil tic schavan̈il, xchi eb' d'a vin̈. 16Palta a vin̈aj Lot chi', max spil-laj yip vin̈ yeli. Yuj chi' a eb' ángel chi' ix quetzan sc'ab' eb' schan̈van̈il, yic tz'ic'jiel eb', yujto tz'oc' sc'ol Jehová d'a eb'. Icha chi' ix aj yic'jiel vin̈aj Lot yed' ix yetb'eyum yed' eb' ix yisil d'a yol chon̈ab' chi'. 17Ayic toxo ix el eb' d'a stiel chon̈ab' chi', ix yalan junoc eb' ángel chi' d'a eb': --Yelc'olal tzex b'ati, man̈ ex meltzajcot q'uelan d'a e patic. Man̈ ex och vaan e b'ey d'a jun ac'lic tic, q'uean̈ec d'a jolomtac vitz, tato max yal e c'ol tzex sateli, xchi d'a eb'. 18Ix tac'vi vin̈aj Lot chi': --Maay mamin, yuj val dios d'ayex. 19Te nivanxo e vach'c'olal ix e ch'ox d'ayin, ina ix in eyiq'uelta yic max in chami. Palta max yal-laj in b'atcan d'a jolomtac vitz chi', tecan tzin yamchajc'och yuj jun yaelal chi', tzin chami. 20A d'a slac'anil tic ay jun yune' chon̈ab', tzam yal in b'atcan d'ay. ¿Tom max yala' tzin e chab'at ta' yic tzin col in b'a? Val yel yunen̈ej jun chon̈ab' chi', xchi vin̈aj Lot chi'. 21Ix yalan jun ángel chi': --Toxo ix vab'i, yic'ocab' icha tzal chi'. Man̈ ol in satel jun chon̈ab' ix al chi'. 22Elan̈chamel e b'ati, yujto malaj tas syal in b'oani ta maxto ex c'och ta', xchi jun ángel chi'. Yuj chi' Zoar ix sb'iejcan jun chon̈ab' chi'. 23Ayic van sjavi c'u ix c'och vin̈aj Lot chi' d'a jun chon̈ab' chi'. 24Ix lajvi chi' ix yac'ancot c'ac' Jehová yed' azufre d'a satchaan̈ d'a yib'an̈ chon̈ab' Sodoma yed' Gomorra chi'. 25Ix satel juntzan̈ chon̈ab' chi' yed' masanil eb' cajan d'ay yed' masanil jun nivan ac'lic chi' yed' tas sq'uib' d'ay. 26A ix yetb'eyum vin̈aj Lot chi', najat tzac'anto scot ix, ix meltzajxicanb'at q'uelan ix d'a spatic. Ata' ix ochcan ix atz'amil. 27Axo d'a yevial slolon vin̈aj Abraham yed' Jehová, d'a q'uin̈ib'alil, ix b'at vin̈ b'aj lolon eb' chi'. 28Axo ix yilan vin̈ to a Sodoma yed' Gomorra yed' masanil jun ac'lic chi', b'acaquixon̈ej sq'ue stab'il icha sq'ue stab'il junoc nivan horno. 29Ayic ix satjiel juntzan̈ chon̈ab' chi' yuj Dios d'a jun nivan ac'lic b'aj ix ec' cajan vin̈aj Lot chi', ix snaancot Dios tas ix sc'an vin̈aj Abraham, yuj chi' ix colchaj vin̈aj Lot chi' d'a scal jun nivan yaelal chi'. 30Ix lajvi chi', ix xiv vin̈aj Lot scajnaj d'a chon̈ab' Zoar chi', yuj chi' ix q'uecan vin̈ d'a jolomtac vitz yed' eb' ix yisil schavan̈il, ix cajnaj eb' d'a yol jun q'uen n̈aq'ueen. 31Ay jun c'ual ix yal ix b'ab'el ix d'a ix snulej: --A vin̈ co mam tic, te ichamxo vin̈, malaj junoc vinac d'a jun lugar tic syal quic'lan co b'a yed'oc icha sb'eyb'al eb' anima. 32Yuj chi' cac' yuc' an̈ vin̈ co mam tic, yic ol on̈ vay yed' vin̈, yic vach' ol can yin̈tilal vin̈ qued'oc, xchi ix. 33A d'a jun ac'val chi', ix yac' an̈ eb' ix yuc' vin̈, ix q'ue an̈ d'a sjolom vin̈. Yuj chi' a ix b'ab'el ix, ix vay yed' vin̈. Maj yab' vin̈ janic' ix vay ix yed'oc, maj yab'pax vin̈ janic' ix q'uexvan ix d'a stz'ey. 34Axo d'a junxo c'u ix yalan ix b'ab'el chi' d'a ix snulej chi': --A q'uiq'ui d'ac'val ix in vay yed' vin̈ co mam tic, axo ticnaic cac'xi an̈ yuc' vin̈ yic vach' tzach vay yed' vin̈ yic ol can yin̈tilal vin̈ qued' co chavan̈il, xchi ix. 35Yuj chi' d'a jun ac'val chi', ix yac'anxi an̈ eb' ix yuc' vin̈ smam chi', axo ix schab'il chi' ix vay yed' vin̈. Palta a vin̈aj Lot chi', maj yab' vin̈ janic' ix vay ix yed'oc, maj yab'pax vin̈ janic' ix q'uexvan ix. 36Icha chi' ix aj yochcan eb' ix yisil vin̈ chi' schavan̈il yab'ixal yuuj. 37A ix b'ab'el, ix alji yune' ix, Moab ix yac' ix sb'iej, aton vin̈ aycan yin̈tilal eb' moabita ticnaic. 38Ix aljipax yune' ix schab'il chi', Ben-ammi, ix yac' ix sb'iej, aton vin̈ aycan yin̈tilal eb' amonita ticnaic.

will be added

X\