GÉNESIS 12

1Ayxotax yalan Jehová d'a vin̈aj Abram icha tic: Actejcan a lum tic yed' jantac eb' ay uj a b'a yed'oc yed' eb' ayec' d'a spat a mam, ol ach b'at d'a jun luum ol in ch'ox d'ayach. 2A in̈tilal ol och nivac nacional vuuj, ol in ch'oxan in vach'c'olal d'ayach. Yelxo val nivan ol aj a b'inaji, uuj ol scha vach'c'olal masanil eb' anima. 3Ol vac' in vach'c'olal d'a eb' vach' syutej sb'a d'ayach, ol in catab'ejpax eb' chuc syutej sb'a. Uujn̈ej ol vac' in vach'c'olal d'a yib'an̈ masanil eb' anima d'a yolyib'an̈q'uinal tic, xchi Jehová chi'. 4Yuj chi' ix el vin̈aj Abram d'a yol yic Harán chi', icha ajnac yalancan Jehová d'a vin̈. 75 ab'il sq'uinal vin̈ ayic ix el vin̈ d'a yol yic Harán chi'. Ix yic'ancot ix yetb'eyum vin̈ yed'oc, aton ix Sarai. Ix yic'paxcot vin̈aj Lot vin̈, aton vin̈ yunin vin̈ yuc'tac vin̈ chamnac. Ix yic'paxcot eb' schecab' vin̈ yed' jantac tas ix aj d'a vin̈ ayic ix ec' vin̈ d'a Harán chi'. Icha chi' ix aj sja vin̈ d'a yol yic Canaán. 6Ix cotn̈ej vin̈ d'a yol yic Canaán chi' masanto ix javi vin̈ d'a Siquem b'aj ay jun te' ji d'a yol yic More. A jun te' chi' chajul yuj eb' cananeo cajan ta'. 7Ata' ix sch'ox sb'a Jehová d'a vin̈aj Abram chi', ix yalan d'a vin̈ icha tic: Masanil jun luum tic ol vac' d'a eb' in̈tilal, xchi d'a vin̈. Yuj chi' ix sb'o jun altar vin̈aj Abram chi' d'a yichan̈ Jehová, yujto ata' ix sch'ox sb'a d'a vin̈. 8Ix lajvi chi', ix b'at vin̈ d'a tzalquixtac d'a snan̈al chon̈ab' Betel yed' chon̈ab' Hai. Ata' ix sb'oq'ue smantiado vin̈. A chon̈ab' Betel chi', a d'a stojolal b'aj tz'em c'u ay. Ata' ix sb'o junxo altar vin̈ yic syal sb'a vin̈ d'a Jehová. 9Ix lajvi chi' c'ojanc'olal ix cotxi vin̈ masanto ix javi vin̈ d'a yol yic Neguev. 10A d'a jun tiempoal chi', ix ja jun nivan vejel d'a jun lugar b'aj ayec' vin̈aj Abram chi'. Yuj chi' ix b'at cajan vin̈ jun tiempoal d'a Egipto. 11Ayic van sc'och vin̈ d'a Egipto chi', ix yalan vin̈ d'a ix yetb'eyum chi' aton ix Sarai: A ticnaic ay jun tas tzin na'a: A ach tic te vach' ilji. 12Yuj chi' ayic ol ach yilan eb' vin̈ aj Egipto tic, ol am yal eb' vin̈ icha tic: A ix tic yetb'eyum ton val vin̈ tic ix, yuj chi' co mileccham vin̈ yic scan ix qued'oc, xcham eb' vin̈. 13Yuj chi' sval d'ayach to vanab' ach alani, yic vach' xajan ol in aj yuj eb' vin̈, man̈ ol in smilcham eb' vin̈ uuj, xchi vin̈ d'a ix. 14Ayic ix c'och vin̈ d'a Egipto chi', ix yilanoch eb' vin̈ cajan ta' to a ix Sarai chi' te vach' yilji ix. 15Ix yilanpax eb' ay yopisio yed' vin̈ rey to te vach' yilji ix, ix b'at yalan eb' vin̈ d'a vin̈ rey chi'. Yuj chi' ix yic'anb'at ix eb' vin̈ d'a spat vin̈ rey chi'. 16Yuj ix Sarai chi', te xajan ix aj vin̈aj Abram yuj vin̈ rey chi'. Tzijtum noc' calnel, noc' vacax, noc' mam b'uru yed' noc' snun yed' noc' camello ix siaj d'a vin̈ yuj vin̈ rey chi'. Ay pax eb' vin̈ vinac yed' eb' ix ix, ix ac'ji schecab'oc vin̈. 17Palta yujn̈ej ix, tzijtum yaelal ix javi d'a yib'an̈ vin̈ rey yed' eb' cajan yed' vin̈ d'a spat yuj Jehová. 18Yuj chi' ix schec vin̈ rey chi' avtajcot vin̈aj Abram chi', ix yalan vin̈ icha tic: ¿Tas yuj icha tic tzin utej? ¿Tas yuj maj al d'ayin tato etb'eyum ix tic? 19Ina ix ala' to anab' ix, yuj chi' ix in na to tz'och ix vetb'eyumoc. A ticnaic jun, ic'b'at ix, ixiquec, xchi vin̈. 20Ix lajvi chi' ix yalan vin̈ rey chi' d'a eb' schecab' to tz'ic'jiel vin̈aj Abram d'a yol smacb'en Egipto chi' yed' ix yetb'eyum yed' masanil tas ay d'a vin̈.

will be added

X\