ÉXODO 4

1Ix tac'vi vin̈aj Moisés d'a Jehová: --Man̈ ol yac'ochlaj eb' d'a sc'ool, man̈ ol sc'anab'ajejlaj eb' tas ol vala', axom ol yutej eb' yalan d'ayin: Mato val yel ix sch'ox sb'a Jehová chi' d'ayach mato maay, scham eb' d'ayin, xchi vin̈. 2--¿Tas jun ed'nac chi'? xchi Jehová d'a vin̈. --A te' in c'ococh, xchi vin̈. 3--Actejem te' d'a sat lum chi', xchi Jehová chi'. Ix yactanem te' sc'ococh vin̈ chi' d'a sat luum, elan̈chamel ix och te' chanil. Ayic ix yilan jun chi' vin̈aj Moisés chi', ix el lemnaj vin̈. 4Ix yalanxi Jehová d'a vin̈: --Yam sn̈e noc' chan chi', xchi. Ix syaman sn̈e noc' chi' vin̈, ix ochxi sc'ocochoc vin̈. 5--Yuj tas toxo ix il tic, ol yac'och eb' d'a sc'ol to ix in ch'ox in b'a d'ayach, a in ton Jehová a Diosal in, sDiosal in pax eb' e mam eyicham, aton vin̈aj Abraham, vin̈aj Isaac yed' vin̈aj Jacob, xchi. 6Ix yalanxi Jehová chi' d'a vin̈: --A ticnaic, aq'uem a c'ab' d'a sn̈i' a c'ool, xchi. Ix yac'anem sc'ab' vin̈ chi' d'a sn̈i' sc'ool, axo ix yic'anelta sc'ab' vin̈ chi', ayxo och yab'il lepra d'ay, toxon̈ej sacvequinac yilji icha q'uen cheev. 7Ix yalanxi Jehová chi': --Ac'xiem a c'ab' chi' d'a sn̈i' a c'ool, xchi. Ix yac'anxiem sc'ab' vin̈aj Moisés chi' d'a sn̈i' sc'ol chi', axo ix yic'anxiq'ueta sc'ab' vin̈ chi', te vach'xo icha val snivanil vin̈ smasanil. 8Ix yalan Jehová: --Tato max yac'och eb' anima chi' d'a sc'ol tas tzala', tato max sc'anab'ajej pax eb' yuj jun b'ab'el ch'oxnab'il tic, yuj jun schab'il ol yac'och eb' d'a sc'ool. 9Palta tato max yac'och eb' d'a sc'ool, max schaanpax eb' yab' yuj chab' ch'oxnab'il tic, tzic'q'ueta jab'oc a a' d'a a' nivan Nilo, tza secanem a' d'a sat luum, tzan̈ej val em a' d'a sat lum chi', tz'och a' chic'al, xchi Jehová. 10Ix lajvi chi', ix yalan vin̈aj Moisés chi' d'a Jehová icha tic: --Ay, ach Mamin Vajalil. Comonoc man̈oc in tzin a checb'ati, yujto yelxo val max yal-laj in loloni, man̈octo tzalan d'ayin tic svalani, palta toxonton in c'olb'al, teveln̈ej syal in loloni, xchi vin̈. 11Ix tac'vi Jehová chi': --¿Mach yuj syal slolon eb' anima tza na'a? ¿Tom man̈ vujoc slolon eb'? An̈ejtona' in svac' chacan̈b'oc eb' yed' eb' max yal sloloni yed' eb' max yal yilani. A in svac' yil eb' vach' yilani. 12Yuj chi, ixic, ol in ochn̈ej ed'oc ayic ol ach lolonoc. An̈eja' in ol val tas ol ala', xchi Jehová chi'. 13Ix tac'vixi vin̈aj Moisés chi', ix yalan vin̈: --Ay Mamin Vajalil, comonoc man̈oc in tzin a checb'ati. Vach' tza say junocxo mach, xchi vin̈. 14Ix cot yoval Jehová d'a vin̈ ix yalani: --A d'a Egipto chi', ata' ayec' vin̈ uc'tac aj Aarón, yin̈tilal vin̈aj Leví. Vojtac to b'ecan sc'ool vin̈ sloloni. Ol cot vin̈ ach scha'a. Ol te tzalaj vin̈ ayic ol ach yilani. 15A ach ol ach lolon d'a vin̈. Ol alani tas ol yutoc vin̈ sloloni. A inxo ol val d'ayex ayic van e lolon chi', ol vac'an e nael masanil tas ol e c'ulej. 16A ach tzach lolon d'a vin̈aj Aarón chi' in q'uexuloc, axo vin̈ ol lolon d'a eb' chon̈ab' a q'uexuloc. 17Ic'b'at te' a c'ococh chi', yujto a te' ol ac'lab'ej ayic ol a ch'oxan juntzan̈ ch'oxnab'il ix val d'ayach. 18Ix meltzaj vin̈aj Moisés d'a spat vin̈ sn̈i', aton vin̈aj Jetro, ix yalan vin̈: --Ol in meltzaj d'a Egipto yic sb'at vilan eb' ayto vuj in b'a yed'oc, yic svila' tato pitzanto eb', xchi vin̈. --Ixic, tzil val a b'a d'a yoltac b'e, xchi vin̈aj Jetro chi'. 19Ayic aytoec' vin̈aj Moisés d'a yol yic Madián chi', ix yalanxi Jehová d'a vin̈: --Ixic d'a Egipto, man̈ ach xiv a b'ati, yujto chamnacxo eb' sgana ach smilanchamoc, xchi. 20Ix yic'anb'at ix yetb'eyum vin̈aj Moisés yed' eb' yuninal, ix yac'anq'ue eb' vin̈ d'a yib'an̈ noc' b'uru, ix b'at eb' d'a Egipto chi'. Yed'nac te' sc'ococh vin̈, aton te' ix yal Dios to ol och yopisio yuj vin̈. 21Ix yalan Jehová d'a vin̈: --Ayic ol ach c'och d'a Egipto chi', naann̈ej uuj to ol a ch'ox juntzan̈ ch'oxnab'il te satub'tac d'a yichan̈ vin̈ rey, aton juntzan̈ ix vac' a c'ulej. Palta a in ol vac' pitb'oquel spensar vin̈, yuj chi' man̈ ol ex schael-laj vin̈. 22Slajvi chi', ol alan d'a vin̈: Icha tic yalan Jehová: A jun chon̈ab' Israel tic, icha val to sb'ab'el vuninal yaji. 23Toxo ix val d'ayach to tza chab'at eb' vuninal tic yic tz'och eb' ejmelal d'ayin. Palta toxonton malaj a gana tzactejeli, yuj chi' ol in milcham vin̈ a b'ab'el unin, xchi Jehová, xa chi. 24Ix lajvi chi', ix b'at vin̈aj Moisés d'a Egipto chi'. A d'a yoltac b'e b'aj d'in̈an svay vin̈ yed' eb' ajun yed'oc, ata' ix sch'ox sb'a Jehová d'a vin̈, ijan ix miljicham vin̈ yuuj. 25Elan̈chamel ix yic'cot jun cuchilub' ix Séfora, nab'a comon q'ueen, ix spolanel stz'umal sjolom svinaquil vin̈ yune' ix, ix sjulanoch ix d'a yoc vin̈aj Moisés chi', ix yalan ix: Yujto vetb'eyum ach, yuj chi' locan in d'a jun chic' tz'el tic, xchi ix. 26Ix lajvi chi' majxo miljichamlaj vin̈ yuj Jehová. 27Ix yalan Jehová d'a vin̈aj Aarón: --Ixic b'at a cha vin̈ uc'tac aj Moisés d'a tz'inan luum, xchi d'a vin̈. Yuj chi' ix cot vin̈aj Aarón scha vin̈aj Moisés chi' d'a jun vitz b'aj ix sch'ox sb'a Dios. Axo yic ix schalan sb'a eb' vin̈, ix yac'lan stzatzil sc'ol eb' vin̈, ix stz'ub'lanelta sti' eb' vin̈. 28Ix lajvi chi', ix och ijan vin̈aj Moisés yalan d'a vin̈aj Aarón chi' masanil tas ix schec Jehová yala' yed' juntzan̈ ch'oxnab'il ix checchaj sch'ox vin̈. 29Ix b'at eb' vin̈ schavan̈il, ix smolb'an eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' Israel eb' vin̈ d'a Egipto chi'. 30Ix lajvi chi', ix och ijan vin̈aj Aarón yalan d'a eb' smasanil tas ix yal Jehová d'a vin̈aj Moisés chi', ix sch'oxanpax juntzan̈ ch'oxnab'il vin̈ yil eb' chon̈ab' chi'. 31Yuj chi', ix yac'och eb' d'a sc'ool tas ix yal eb' vin̈. Ayic ix yab'an eb' to ix iljicot eb' yuj Jehová, yujto te ilb'ajc'ol tz'utaj eb', yuj chi' ix em n̈ojan eb' ejmelal d'a yichan̈ Jehová.

will be added

X\