ESTER 6

1A val d'a jun ac'val chi', maj ochlaj svayan̈ vin̈ rey chi', yuj chi' ix yal vin̈ to tz'ic'chajcot juntzan̈ b'aj tz'ib'ab'il yab'ixal tastac ujinac d'a yol smacb'en vin̈ chi', ix avtaj yab' vin̈. 2Ix ilchaj b'aj syala' to a vin̈aj Mardoqueo ix alani tas yalnac vin̈aj Bigtán yed' vin̈aj Teres, stan̈vumal sti' spalacio vin̈ rey chi'. Ix sna eb' vin̈ tas syutej smilancham vin̈aj rey Asuero chi'. 3Yuj chi' ix sc'anb'ej vin̈ rey chi' d'a eb' vin̈ ayoch yopisio yuj vin̈: --¿Tas ac'b'il yed' tas utajnac vin̈aj Mardoqueo yuj jun tas sc'ulejnac vin̈ tic? xchi vin̈. Ix tac'vi eb' vin̈: --Malaj val jab'oc tas ac'b'il d'a vin̈, xchi eb' vin̈. 4Ix yalan vin̈ rey chi' icha tic: --¿Mach jun ayec' d'a yamaq'uil palacio tic? Ixiquec eyila', xchi vin̈. A val ta' van sjavi vin̈aj Amán yic tzul sc'anan vin̈ d'a vin̈ rey chi' to tz'ac'chajq'ue locan vin̈aj Mardoqueo d'a jun te te' toxo ix schec b'ojoc vin̈. 5Yuj chi' ix yal eb' vin̈ schecab' vin̈ rey chi': --A vin̈aj Amán ayeq'ui, xchi eb' vin̈. --Ix yalan vin̈ rey chi' to tz'avtajoch vin̈ b'aj ayec' vin̈ chi'. 6Ix och vin̈aj Amán chi' b'ian, ix sc'anb'an vin̈ rey chi' d'a vin̈ icha tic: --¿Tas smoj tz'utaj junoc vin̈ vinac, tato tzin nib'ej svic'chaan̈ vin̈? xchi vin̈. Ix snaan vin̈aj Amán chi' d'a spensar icha tic: ¿Machto val junoc ol yic'chaan̈ vin̈ rey tic? A inn̈ej toni, xchi vin̈. 7Yuj chi' ix tac'vi vin̈ icha tic: --Mamin rey, a val tas smoj tz'utaj junoc vinac chi', 8to tz'ic'chajcot junoc a pichul tza c'an d'a opisio tic yed' noc' a chej tza c'antaxoni. Axo d'a sjolom noc' tz'ac'chajq'ue junoc yelvanub' icha corona, a sch'oxani to ic noc'. 9Axo jun a pichul chi' yed' noc' chej chi' tz'ac'chaj d'a junoc eb' vin̈ yajal to nivan yelc'och yopisio tic, syac'anoch a pichul jun vin̈ tza nib'ej tzic'chaan̈ chi'. Tz'ac'chajq'ue vin̈ d'a yib'an̈ noc' a chej chi', slajvi chi' squetzchaj noc' d'a yalan̈ vin̈ d'a yoltac calle yed' d'a parque. Syalan vin̈ quetzjinac noc' chi' icha tic: Ichaton tic tz'aj yic'jichaan̈ junoc vin̈ vinac snib'ej vin̈ rey syic'chaan̈, xchiocab'i, xchi vin̈aj Amán chi'. 10Ix lajvi chi', ix yalan vin̈ rey chi' d'a vin̈aj Amán chi' icha tic: --Ixic d'a elan̈chamel, ic'b'at c'apac in pichul chi' yed' noc' in chej chi', icha val ix aj alan chi', icha val chi' tzutej a b'oan vin̈aj Mardoqueo vin̈ israel, aton vin̈ c'ojanem d'a sti' in palacio tic. Malajocab' junoc tas ix al chi' to max a c'ulej, xchi vin̈. 11Yuj chi' ix yic'b'at c'apac pichul chi' vin̈aj Amán chi' yed' noc' chej chi', ix yac'anoch vin̈ d'a vin̈aj Mardoqueo chi'. Ix squetzan noc' chej chi' vin̈ d'a yalan̈ vin̈, ix ec' vin̈ d'a yoltac calle yed' d'a parque, ix yalan vin̈ icha tic: Ichaton tic tz'aj yic'jichaan̈ junoc mach to snib'ej vin̈ rey syic'chaan̈, xchi vin̈. 12Ayic ix lajvi yic'jiec' vin̈aj Mardoqueo chi' yuj vin̈, ix b'at vin̈ yac'xican vin̈ d'a sti' spalacio vin̈ rey chi', axo vin̈ elan̈chamel ix paxcan vin̈ d'a spat. Te cusc'olal ix aj vin̈, ix smacan sat vin̈ yuj q'uixvelal. 13Ix yalan vin̈ d'a ix yetb'eyum yed' d'a eb' yamigo masanil tas ix utaj vin̈ chi', yuj chi' ix yal eb' icha tic: --A vin̈aj Mardoqueo chi', israel vin̈, yuj chi' van slajviem opisio tic d'a spatic vin̈. Man̈ ol ac'laj ganar vin̈, palta to a vin̈ ol ach ac'an ganar, xchi eb'. 14Manto lajvi yalan eb' icha chi', ix c'och eb' vin̈ schecab' vin̈ rey chi' d'a elan̈chamel yic tz'ic'jib'at vin̈aj Amán chi' d'a jun nivan vael ix schec b'ojoc ix Ester chi'.

will be added

X\