DEUTERONOMIO 21

1Tato tz'ilchaj snivanil junoc anima d'a spatictaquel e chon̈ab' d'a lum luum ol yac' Jehová co Diosal eyiquej chi', man̈ chequeloc mach ix mac'anchamoc, 2a eb' vin̈ juez yed' eb' vin̈ yichamtac vinaquil juntzan̈ chon̈ab' ay d'a slac'anil jun chamnac chi', a eb' tz'echtani mach junoc juntzan̈ chon̈ab' chi' lac'an ay b'aj ix cham jun anima chi'. 3Slajvi chi', axo eb' vin̈ yichamtac vinaquil chon̈ab' ay d'a slac'anil chi', a eb' vin̈ tz'ic'anb'at junoc noc' cob'es vacax manta b'aj tz'och te' yugo d'ay, 4syic'anem noc' eb' vin̈ d'a sch'olanil sti' junoc a' melem b'aj mantalaj mach smunlaji. Ata' smac'ji can̈chaj sjaj noc' vacax chi'. 5Axo eb' sacerdote yin̈tilal Leví tz'och testigoal d'ay, yujto an̈ej eb' sb'oan yaj oval yed' tastac chucal tzuji d'a scal e chon̈ab', aton eb' sic'b'ilel yuj Jehová co Diosal, ayoch eb' yac'an servil yed' yalan vach' lolonel d'a Jehová chi'. 6Slajvi chi', masanil eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' chi' sb'iquel sc'ab' eb' d'a yib'an̈ noc' cob'es vacax chamnacxo chi', 7syalan juntzan̈ lolonel eb' icha tic: A on̈ tic, man̈oc on̈ ix co mac'cham jun anima tic, man̈ cojtacoc mach ix mac'anchamoc. 8Mamin Jehová, ac' nivanc'olal d'a quib'an̈, mocab' ac'canoch schamel jun anima tic co muloc a on̈ a chon̈ab' on̈ colb'il on̈ tic uuj, xcham eb'. Icha chi' tz'aj sb'o yaj schamel jun chamnac chi'. 9Tato icha chi' sc'ulej eb', man̈xalaj yalan yic eb' d'a jun chamnac chi', yujto ix sc'anab'ajej eb' tas syal Jehová. 10Ayic tzeyac'an oval yed' eb' ajc'ool, tato tzeyac' ganar eb' yuj Jehová co Diosal, tzeyic'ancot eb' e checab'oc. 11Tato ay mach d'a e cal tz'ilanoch junoc ix ix te vach' yilji d'a scal eb', scan sgana d'a ix, syic'anb'at ix d'a spat, 12ata' sjoxel xil sjolom ix, syic'anel yech ix, 13sq'uexchajel spichul ix ayochi ayic ix ic'jicot ix chi', scann̈ej ix d'a spat vin̈ vinac chi'. Jun ujal tz'oc' ix yuj smam snun. Slajvi chi', syic'an ix vin̈ yetb'eyumoc. 14Tato slajvi chi', man̈xa sgana vin̈ d'a ix, syal yac'anel ix vin̈ d'a libre. Palta max yal-laj schon̈jiel ix, ma yoch ix schecab'oc vin̈, yujto toxo ix ixtaj ix yuj vin̈. 15Q'uinaloc ay junoc vin̈ vinac chavan̈ yetb'eyum, jun ix te xajan yuj vin̈, axo junxo ix chacb'ilel yuj vin̈. Tato tz'alji yune' eb' ix schavan̈il, tato a jun ix chacb'ilel chi' sb'ab'laj alji yune', 16ayic sc'och sc'ual spojanec' stastac vin̈, syac'an vin̈ d'a eb' yuninal, max yal-laj yoch yune' ix xajanab'il chi' b'ab'el uninal. Q'uinaloc icha b'ab'el unin syutej vin̈, chuc sc'ulej vin̈ d'a vin̈ sb'ab'el unin yic ix chacb'ilel chi', yujto a vin̈ chi' yel b'ab'el unin yaj vin̈. 17Yovalil a vin̈ chi' b'ab'el unin yaji. A vin̈ schaan cha macan̈ smacb'en yic sb'ab'el uninab'il. 18Tato ay mach ay junoc yuninal te chuc, ma te pit, max sc'anab'ajej tas syal smam snun, vach'chom smac'ji, palta an̈eja' max sc'anab'ajej. 19Tato icha chi', a eb' mamab'il nunab'il chi', yovalil syic'b'at jun yune' eb' chi' d'a yichan̈ eb' vin̈ yichamtac vinaquil chon̈ab', 20syalan eb' icha tic: A val jun cune' tic, te pit, te chuc. Max on̈ sc'anab'ajej, axon̈ej chucal sc'ulej, te b'uc'tzin, an̈ej uq'uel an̈ syac'a', xcham eb'. 21Tato icha chi', axo masanil eb' vin̈ vinac d'a jun chon̈ab' chi' sjulq'uenancham jun yune' eb' chi'. Icha chi' tz'aj yic'jiel jantac chucal ay d'a yol e chon̈ab' chi'. Ayic syab'an jun chi' eb' quetchon̈ab' smasanil, sxivq'ue eb'. 22Tato ay junoc vinac smac'jicham yuj schucal, sq'ue locan d'a junoc te te', 23a snivanil chi', max canlaj ta' tz'ec' ac'val, yovalil smucchaj d'a jun c'u chi', yic vach' max eyixtejb'at lum luum ol yac' Jehová co Diosal chi' d'ayex, yujto aycot scatab' Dios d'a yib'an̈ mach sq'ue locan d'a junoc te te' chi'.

will be added

X\