2 SAMUEL 9

1Ix sc'anb'anec' vin̈aj rey David chi' tato ayto junocxo yin̈tilal vin̈aj Saúl ixto cani, yic syac'an svach'c'olal vin̈ d'ay yuj svach'c'olal vin̈aj Jonatán yac'nac d'a vin̈. 2Ay jun vin̈ schecab' vin̈aj Saúl scuch Siba, ix avtajcot vin̈ d'a yichan̈ vin̈aj rey David chi'. Axo yic ix javi vin̈, ix sc'anb'an vin̈ rey chi' d'a vin̈ icha tic: --¿A ach am tic tza cuch Siba? xchi vin̈ d'a vin̈. --I', a in ton mamin rey, xchi vin̈. 3Ix sc'anb'an vin̈ rey chi' d'a vin̈ icha tic: --¿Man̈xa am val junoc yin̈tilal vin̈aj Saúl ayeq'ui, yic tzin ch'ox in vach'c'olal d'ay icha ix vutej vac'an in ti' d'a yichan̈ Jehová? xchi vin̈. Ix tac'vi vin̈aj Siba chi': --Aytocan jun vin̈ yuninal vin̈aj Jonatán, chuclaj yoc vin̈ schab'il, xchi vin̈. 4--¿B'ajtil ay vin̈? xchi vin̈aj David chi'. --A d'a spat vin̈aj Maquir yuninal vin̈aj Amiel d'a Lodebar, ata' ayec' vin̈, xchi vin̈aj Siba chi'. 5Ix lajvi chi', ix yalan vin̈aj rey David chi' to b'at ic'jicot vin̈aj Mefi-boset yuninal vin̈aj Jonatán chi' vin̈ yixchiquin vin̈aj Saúl chi'. Ayic ix javi vin̈ d'a yichan̈ vin̈ rey chi', ix em n̈ojan vin̈ d'a sat luum. Ix yalan vin̈aj David chi' d'a vin̈ icha tic: --Mefi-boset, xchi vin̈. --Tic ayin mamin rey, xchi vin̈. 7Ix yalan vin̈aj David chi' d'a vin̈ icha tic: --Man̈ ach xivoc, vach' ol vutej in b'a d'ayach yuj b'aj xajan yilnac in vin̈aj Jonatán vin̈ a mam. Ol vac'xican masanil lum sluum vin̈ a mam icham aj Saúl d'ayach. Ol ach van̈ej ved' d'a in mexa, xchi vin̈. 8Ix em n̈ojan vin̈aj Mefi-boset chi', ix yalan vin̈: --Mamin rey, ¿tas val yuj tz'oc' a c'ol d'ayin? A in a checab' in tic lajan in icha junoc noc' chamnac tz'i', xchi vin̈. 9Ix avtajxi vin̈aj Siba yuj vin̈ rey chi', aton vin̈ schecab'can vin̈aj Saúl, ix yalan vin̈ d'a vin̈ icha tic: --Tic val svac'xican masanil tastac yic vin̈ a patrón yed' yuninal d'a vin̈ yixchiquin vin̈ tic. 10A ach tic yed' masanil eb' uninal yed' masanil eb' a checab', ol ex munlaj d'a sat lum sluum vin̈ chi'. Masanil tas ol el d'a sat luum, tza molb'ej d'a yol junoc spatil, yic vach' tz'och yopisio yuj eb' yuninal vin̈aj Mefi-boset tic, palta axo vin̈ jun, ol van̈ej vin̈ ved'oc, xchi vin̈ rey chi' d'a vin̈. Olajun̈van̈ yuninal vin̈aj Siba chi', 20 eb' schecab' vin̈. 11Ix tac'vi vin̈aj Siba chi' d'a vin̈ rey chi' icha tic: --Masanil tas tza chec in c'ulej tic, ol in c'anab'ajej, xchi vin̈. A vin̈aj Mefi-boset chi', junjun c'u sva vin̈ yed' vin̈ rey chi', icha val yuninal vin̈ ix yutej vin̈. 12Ay jun yuninal vin̈aj Mefi-boset chi' yuneto scuchan Micaía. Masanil mach ayec' d'a spat vin̈aj Siba chi', schecab' vin̈aj Mefi-boset chi' yaj eb'. 13A vin̈aj Mefi-boset chi', chuclaj yoc vin̈ schab'il, a d'a Jerusalén ayec' vin̈ yujto ata' sva vin̈ yed' vin̈aj rey David chi'.

will be added

X\