2 SAMUEL 6

1Ix smolb'anxi eb' soldado vin̈aj David, a eb' te jelan d'a scal eb' israel, ay 30 mil eb'. 2Ix b'at eb' d'a Baala d'a yol yic Judá yic b'at yic'ancot te' scaxail strato Jehová Dios eb', aton te caxa b'aj sb'inaj Jehová Yajal d'a Smasanil, aton ayec' d'a yib'an̈ eb' querubín. 3A d'a yol spat vin̈aj Abinadab ay d'a jun tzalan, ata' ayec' te caxa chi'. A d'a yib'an̈ jun te' carreta ac'to, ata' ix yic'cot te' caxa chi' eb'. A eb' yuninal vin̈aj Abinadab, aton vin̈aj Uza yed' vin̈aj Ahío, a eb' scuchb'an b'ey noc' vacax n̈erjinac te' carreta b'aj ayq'ue te' caxa chi', a vin̈aj Ahío b'ab'el sb'at yuj te'. 5Axo vin̈aj David yed' masanil eb' chon̈ab', val d'a smasanil sc'ol eb' ix b'itan d'a tzalajc'olal, ix q'ue cheneljoc eb' d'a yichan̈ Jehová van yoch te' arpa yed' salterio, panderas, castañuelas yed' platillo. 6Ayic ix javi eb' yed' scaxail strato Dios d'a stec'lab' trigo vin̈aj Nacón, ijan ix telvi noc' vacax ed'jinac te' carreta chi', yuj chi' axo vin̈aj Uza chi' ix yaman te' caxa chi'. 7Yuj chi' ix cot yoval Jehová d'a vin̈, yujto ix syam te' caxa chi' vin̈. Ata' ix chamcan vin̈ d'a stz'ey te' chi'. 8Ix cot yoval vin̈aj David chi' yujto ix cham vin̈aj Uza chi' yuj Jehová. Yuj chi' Pérez-uza ix sb'iejcan jun lugar chi' yuj vin̈. An̈eja' icha chi' ticnaic. 9A d'a jun c'u chi', ix xivcanq'ue vin̈aj rey David chi' d'a Jehová. Yuj chi' ix yal vin̈ icha tic: Vach' am maxtzac vic'b'at te' scaxail strato Jehová tic b'aj cajan in, xchi vin̈. 10Majxo yal-laj sc'ol vin̈aj David chi' ix yic'cot te' caxa chi' d'a schon̈ab'. Yuj chi' ix yal vin̈ to tz'ic'jib'at te' d'a spat vin̈aj Obed-edom aj Gat. 11Oxe' ujal ix can te' ta'. Ix yac'val svach'c'olal Jehová d'a yib'an̈ vin̈aj Obed-edom chi' yed' eb' cajan yed' vin̈. 12Ayic ix yab'an vin̈aj rey David chi' to yuj te' scaxail strato Jehová, ix yac' svach'c'olal Jehová d'a yib'an̈ vin̈aj Obed-edom chi' yed' eb' cajan yed' vin̈ yed' masanil tastac ay d'a vin̈, yuj chi' ix b'at yic'anxicot te' vin̈aj David chi'. Yed' val tzalajc'olalil ix yic'cot te' vin̈ d'a yol schon̈ab'. 13Ayic jay b'ecanto scot eb' ed'jinac te' caxa chi', ix yac'an jun noc' mam vacax vin̈aj David chi' yed' jun noc' quelem vacax b'aq'uech silab'il d'a Jehová. 14Ayoch jun chaleca nab'a lino yic sacerdote yuj vin̈aj David chi', ix q'ue chennaj vin̈ yuj tzalajc'olal yed' smasanil sc'ool d'a yichan̈ Jehová. 15Icha chi' ix sc'ulej vin̈ yed' masanil chon̈ab' Israel. Nivan q'uin̈ ix yutej eb' ayic ix yic'ancot te' scaxail trato chi' eb' d'a Jerusalén, tz'el yav eb', spu'an q'uen trompeta eb' d'a tzalajc'olal. 16Ayic ix javi te' scaxail trato chi' d'a schon̈ab' vin̈aj David chi', d'an̈anelta ix Mical yisilcan vin̈aj Saúl d'a sventena. Ix yilan ix to a vin̈aj David chi' sq'ue chennaj vin̈ d'a yichan̈ Jehová, yuj chi' ix chab'axq'ue sc'ol ix d'a vin̈. 17Axo yic ix javi te' scaxail trato chi' yuj eb', ix sb'oanoch te' eb' d'a yol jun mantiado b'ob'il yuj vin̈aj David chi'. Ix lajvi chi' ix yalan vin̈ to sn̈usjitz'a silab' yed' pax silab' yic junc'olal yed' Jehová. 18Ayic ix lajvi yac'ji juntzan̈ silab' chi', ix yalan vach' lolonel vin̈aj David chi' d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel d'a sb'i Jehová Yajal d'a Smasanil. 19Ix yac'an junjun ixim pan vin̈ yed' jab'jab' b'olb'il chib'ej yed' junjun quechan̈ taquin̈ sat uva d'a masanil eb' chon̈ab', aton d'a eb' vin̈ vinac yed' d'a eb' ix ix. Ix lajvi chi', ix laj pax eb' d'a spat. 20Ayic ix pax vin̈aj rey David chi' d'a spat yic syalan vach' lolonel vin̈ d'a yib'an̈ eb' cajan d'a spat chi', ix elta ix Mical chi' scha vin̈, ix yalan ix d'a vin̈ icha tic: --A ticnaic ach sreyal chon̈ab' Israel, te vach'xo val ix utej a ch'oxanel a b'a b'ian. Ix a ch'oxc'ab'ejel a b'a d'a sat eb' ix schecab' eb' vin̈ etyajalil. Te q'uixvelal ix utej a b'a icha junoc comon anima, xchi ix d'a vin̈. 21Ix tac'vi vin̈ icha tic: --Val yel ix in q'ue chennaj yuj tzalajc'olal d'a yichan̈ Jehová, aton ix in sic'anoch yajaliloc schon̈ab' sq'uexuloc vin̈ a mam yed' pax sq'uexuloc eb' a c'ab' oc. Yuj chi' ol in q'uen̈ej chennaj yuj tzalajc'olal d'a yichan̈ Jehová. 22Syalpax in vach' ic'anemta in b'a, svach' el in q'uixvelal icha tzal chi', palta a eb' ix ix tzal chi', nivan ol in ajelc'och d'a sat eb' ix, xchi vin̈aj David chi'. 23A ix Mical chi', malaj junoc yune' ix aljinac.

will be added

X\