2 SAMUEL 12

1Axo Jehová ix checancot vin̈aj Natán d'a vin̈aj David chi'. Ayic ix c'och vin̈ d'a yichan̈ vin̈, ix yalan jun ab'ix tic vin̈ d'a vin̈: --A d'a jun chon̈ab', ay chavan̈ eb' vin̈ vinac: Ay jun vin̈ te b'eyum, ay pax junxo vin̈ te meb'a'. 2A vin̈ b'eyum chi', te ay noc' scalnel vin̈ yed' noc' svacax. 3Axo pax vin̈ meb'a' chi' jun, junn̈ej pitan̈ tzun scalnel vin̈ manb'il yuuj. A' vin̈ ix q'uib'tzitan noc'. A d'a yol spat vin̈ ix q'uib' noc' yed' eb' yuninal. A tas sva vin̈, tas yuc' vin̈, a chi' sva noc', syuc' noc'. Schelvay noc' vin̈, te xajan noc' yuj vin̈. Ichato yisil noc' vin̈. 4Ay jun c'u, ay jun vin̈ ton̈ej sb'eyeq'ui, ix ec' vin̈ yac' spaxyal vin̈ b'eyum chi'. A vin̈ b'eyum chi', maj syamlaj junoc noc' scalnel vin̈, ma junoc noc' svacax vin̈ yic syac'an schi vin̈ paxyalvum chi', te ya yel noc' yuj vin̈. Axo jun pitan̈ noc' yic vin̈ meb'a' chi' ix b'at yac' ic'joccot vin̈. A noc' ix yac' vin̈ schi jun vin̈ paxyalvum chi', xchi vin̈aj Natán chi' d'a vin̈aj rey David chi'. 5Ix cot val yoval vin̈aj rey David chi', ix yalan vin̈ d'a vin̈aj Natán chi': --D'a yichan̈ Jehová Dios svala', a jun vin̈ icha chi' ix sc'ulej, smoj val scham vin̈. 6Yovalil syac' chan̈van̈oc noc' vin̈ sq'uexuloc noc' yune' calnel chi', yujto a jun vin̈ vinac chi' malaj val jab'oc yoq'uelc'olal vin̈ d'a yetanimail, xchi vin̈. 7Ix yalan vin̈aj Natán chi': --A jun vin̈ chi', a ach toni. Icha tic yalan Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic d'ayach: A in ix ach in sic'och sreyaloc Israel, ix ach in colanel d'a yol sc'ab' vin̈aj Saúl. 8Ix vac' spat yed' eb' ix yetb'eyum vin̈ ajalil chi' d'ayach, ix ach vac'anoch sreyaloc chon̈ab' Israel yed' Judá. Tato jab'n̈ej juntzan̈ chi' tzab'i, tzato yal vac'an nan̈alocxo d'ayach. 9¿Tas yuj ix a patiquejel in checnab'il, ix a c'ulej tas to max scha in c'ool? Ix a milcham vin̈aj Urías heteo yed' q'uen yespada eb' amonita. Ix ic'ancan ix yetb'eyum vin̈ chi'. 10Yuj chi' ayn̈ej mach ol miljoccham d'a scal in̈tilal, yujto ix in a patiquejeli, ix ic'ancan ix yetb'eyum vin̈aj Urías heteo. 11A in Jehová in svala': Ol vac'och yaelal d'a ib'an̈. A yaelal chi', a d'a scal eb' uninal ol elta, d'a val ichan̈ ol viq'uelta eb' ix etb'eyum, ol vac'an eb' ix d'a junoc vin̈ uninal, ol vay vin̈ yed' eb' ix d'a c'ualil d'a yichan̈ anima. 12A ach tic, elc'altac ix a c'ulej, a inxo tic, d'a val saquilq'uinal d'a c'ualil ol in ch'oxel d'a yichan̈ chon̈ab' Israel, xchi Jehová, xchi vin̈aj Natán chi'. 13Ix schaan smuloc vin̈aj rey David d'a yichan̈ vin̈aj Natán chi', ix yalan vin̈: --D'a val yel, ix och in mul d'a Jehová, xchi vin̈. Ix yalanpax vin̈aj Natán chi': --Yel ton tzala', palta ix ac'ji lajvoc a mul chi' yuj Jehová, yuj chi' man̈xo ol ach chamlaj. 14Palta a yuj tas ix a c'ulej chi', tz'alji chucal lolonel d'a Jehová yuj eb' ajc'ol yajoch d'ay, yuj chi' ol cham jun uninal toto ix alji chi', xchi vin̈aj Natán chi'. 15Ix lajvi chi' ix pax vin̈aj Natán chi' d'a spat. Axo Jehová, ix ac'anoch syaelal jun yuninal vin̈aj David chi' yed' ix yetb'eyumcan vin̈aj Urías chi'. 16Yuj chi', ix och ijan vin̈ sc'anan d'a Jehová to sb'oxi sc'ol vin̈ unin chi'. Ix och vin̈ d'a tzec'ojc'olal, ix cann̈ej telan vin̈ d'a sat luum d'a junjun ac'val. 17A jantac eb' vin̈ yichamtac vinaquil chon̈ab' smunlaj yed' vin̈, tz'och ijan eb' vin̈ stevi to sq'ue vaan vin̈ d'a sat lum chi', palta maxtzac yal-laj sc'ol vin̈, max b'at valaj vin̈ yed' eb' vin̈. 18Axo d'a yuquil c'ual syamchaj vin̈ unin chi' yuj ilya chi', ix chami. Ix te xiv eb' vin̈ smunlajum vin̈ rey chi' yalan d'ay, yujto sna eb': Ina ayic pitzanto vin̈ unin chi', maj scha yab' vin̈ tas ix cala', ocxom val ticnaic. Tato scal d'a vin̈ to toxo ix chami, tas am ol sc'uloc vin̈, xchi eb' vin̈. 19Ix yab'an vin̈aj rey David chi' ayic sajson eb' vin̈ sloloni, ix snaanel vin̈ to toxo ix cham vin̈ unin chi', yuj chi' ix sc'anb'an vin̈: --¿Tom toxo ix chami? xchi vin̈. --Toxo ix cham mamin rey, xchi eb' vin̈. 20Ayic ix yab'an vin̈ icha chi', ix q'ue vaan vin̈ d'a sat luum chi', ix sb'icanel sb'a vin̈, ix yac'anq'ue yan̈al xil sjolom vin̈, ix sq'uexanel spichul vin̈, ix och vin̈ ejmelal d'a yol scajnub' Jehová. Ix lajvi chi', ix b'at sc'anan va sb'a vin̈ d'a yol spat. 21Ix sc'anb'an eb' vin̈ smunlajvum vin̈ chi' d'ay: --Mamin rey, ¿tas val yuj icha tic tza c'ulej? Ayic pitzanto jun uninal chi', man̈ jab'oc syal a c'ol tzach va'i, tzach oc' yuuj. Axo ticnaic toxo ix chami, tzach q'ue vaan, tzach va'i, xchi eb' vin̈ d'a vin̈. 22Ix tac'vi vin̈ d'a eb' vin̈: --Ayic pitzanto vin̈ unin chi', tzin och d'a tzec'ojc'olal, tzin oq'ui, a in naani talaj tzato oc' sc'ol Jehová d'ayin. 23Axo pax ticnaic, ¿tasto val yuj tzin och d'a tzec'ojc'olal? ¿Tom olto pitzvoc vin̈? Man̈xa b'aq'uin̈ ol jax vin̈ d'ayin, an̈ej to a in ol in b'at b'aj ix c'och vin̈ chi', xchi vin̈. 24Ix lajvi chi', ix yac'an snivanil sc'ol ix Betsabé vin̈aj David chi', ix vay vin̈ yed' ix, ix scuchanoch yune' ix. Ix alji junxo yune' ix, Salomón ix yac' ix b'iej. Te xajan ix aj jun unin chi' yuj Jehová. 25Ix schecanb'at vin̈aj Natán Jehová yal d'a vin̈aj rey David chi' to xajan jun unin chi' yuuj. Yuj chi' Jedidías ix sb'iej jun unin chi' yuj Jehová. 26Yacb'an chi', a vin̈aj Joab ix ac'an oval yed' eb' amonita d'a Rabá. Ayic vanxo yac'an ganar vin̈ yoch d'a yol jun chon̈ab' chi', 27ix yalancot vin̈ d'a vin̈aj rey David chi' icha tic: Vanxo voch d'a yol chon̈ab' Rabá. A jun cuartel b'aj ay eb' stan̈van a a' sc'anchaj d'a chon̈ab' tic, ayxo och d'a yol in c'ab'. 28Yuj chi', mamin rey, molb'ej masanil eb' soldado aycan ed'oc, tzach cot yed' eb' ac' oval d'a jun chon̈ab' tic yic tzac'an ganar. Q'uinaloc a in svac' ganar jun chon̈ab' tic, a in am tzin b'inajcan d'ay, xchicot vin̈aj Joab chi'. 29Ix smolb'an masanil eb' soldado vin̈ rey chi', ix b'at vin̈ yac' oval d'a chon̈ab' Rabá chi'. Ix yac'an ganar vin̈ yic'ancani. 30Ix yic'anec' scorona vin̈ sreyal eb' amonita chi' vin̈. Ix yac'anq'ue eb' d'a sjolom vin̈. Ay jun q'uen q'ueen te caro stojol ayoch d'ay. A jun corona chi', te al, ay am oxeoc arroba yalil. Tzijtumto pax tastac te ay stojol ix yiq'uec' vin̈aj David chi' d'a jun chon̈ab' chi'. 31Axo eb' anima ixto cani, ix ic'jielta eb' yuj vin̈, ix ac'jioch eb' d'a munlajel ya, icha d'a q'uen sierra, q'uen piocha yed' pax q'uen ch'acab'. Ix ac'jipaxoch eb' d'a mucoj ladrillo d'a horno. An̈eja' icha pax chi' ix aj masanil eb' ay d'a juntzan̈xo schon̈ab' eb' amonita yuj vin̈. Ix lajvi chi', ix meltzaj vin̈ yed' masanil eb' soldado d'a Jerusalén.

will be added

X\