2 SAMUEL 1

1Ayic ix ac'ji ganar eb' amalecita yuj vin̈aj David, ix meltzaj vin̈ d'a Siclag. Axo d'a schab'jial sc'ochxi vin̈ ta', ix c'och jun vin̈ quelem spetoj d'a scampamento vin̈aj Saúl, toxo ix sn̈ic'chitejb'at spichul vin̈ ayochi, aypaxq'ue lum luum d'a scal xil sjolom vin̈, yic sch'oxanel vin̈ to ay scusc'olal vin̈. Axo ix c'och vin̈ d'a yichan̈ vin̈aj David chi', ix em n̈ojan vin̈. 3Ix sc'anb'an vin̈aj David chi' d'a vin̈: --¿B'ajtil ach coti? xchi vin̈. --Toxon̈ej ix in el lemnaj d'a scampamento eb' etisraelal, xchi vin̈. 4--¿Tas ix uji jun? Al jab'oc vab'i, xchi vin̈aj David chi'. --Ix ac'ji ganar eb' etisraelal chi'. Ay eb' ixto elcani, ay eb' ix chami. Ix champax vin̈aj Saúl yed' vin̈ yuninal, aton vin̈aj Jonatán, xchi vin̈. 5--¿Tas ix aj ojtacaneli tato ix cham vin̈aj Saúl yed' vin̈ yuninal chi'? xchi vin̈aj David chi'. 6Ix tac'vi vin̈: --Q'uin̈ val ayinec' d'a vitzal Gilboa, ix vilani to toxon̈ej n̈ojanem vin̈aj Saúl chi' d'a yib'an̈ q'uen slanza. Tzac'anxo val sc'och eb' ajc'ol chi' d'a spatic vin̈ yed' scarruaje eb' yic oval yed' eb' ayq'ue d'a yib'an̈ chej. 7A d'a jun rato chi', ix b'at q'uelnaj vin̈ d'a spatic, ix in yilanb'at vin̈, ix in yavtancot vin̈. --Tic ayin mamin, xin chi d'a vin̈. 8Ix sc'anb'an vin̈ d'ayin b'ajtil in coti. Ix valan d'a vin̈ to amalecita in. 9Ix yalanxi vin̈ d'ayin to tzin nitzb'at in b'a d'a stz'ey, tzin milancham vin̈ d'a juneln̈ej yalani. Moc chi' pitzanto vin̈, palta toxo ix och pitz'an syail d'a sc'ool vin̈. 10Yuj chi' ix in nitzb'at in b'a d'a stz'ey vin̈, ix in vach' milancham vin̈ yic max ste ab'ej syail, yujto ix vila' to toxoval scham vin̈, yujto toxo ix em vin̈ d'a yib'an̈ sn̈i' q'uen slanza chi'. Ayic ix lajvi scham vin̈ chi', ix vic'anel scorona vin̈ d'a sjolom yed' brazalete ayoch d'a sc'ab' vin̈, ix vic'ancot d'ayach mamin, xchi vin̈. 11Ayic ix yab'an vin̈aj David chi' icha chi', ix sn̈ic'chitanb'at spichul vin̈ yuj cusc'olal yed' eb' ajun yed'oc. 12Ix te oc' eb' yuj schamel vin̈aj Saúl yed' vin̈ yuninal chi', aton vin̈aj Jonatán, yujto toxo ix ac'ji ganar eb' soldado israel schon̈ab' Jehová yuj eb' filisteo. Majxo valaj eb' yuj cusc'olal masanto ix em c'u. 13Ix lajvi chi' ix sc'anb'an vin̈aj David d'a vin̈ quelem ix ic'ancot ab'ix chi': --¿B'ajtil aljinac ach? xchi vin̈. --A in tic yuninal in jun vin̈ amalecita ayec' cajan d'a e cal tic, xchi vin̈ quelem chi'. 14--¿Tas yuj ix a tec'b'ej a b'a a milancham vin̈ sic'b'ilel yuj Jehová chi'? xchi vin̈aj David chi'. 15Ix lajvin̈ej chi', ix yavtancot jun soldado vin̈aj David chi': --Milcham jun vinac tic, xchi vin̈. Val chi' ix miljicham vin̈ quelem chi'. 16Ayic van smiljicham vin̈ chi', ix yalan vin̈aj David chi': --A ach ay a mul yuj chi' tzach chami. A ach ix alelta a mul chi' to ix a milcham vin̈ rey sic'b'iloch yuj Jehová, xchi vin̈. 17Ix sb'itej jun b'it tic vin̈aj David yuj cusc'olal yuj schamel vin̈aj Saúl yed' vin̈aj Jonatán. 18A jun b'it tic, ix checji sc'ayb'ej masanil eb' aj Judá yuj vin̈. Ix stz'ib'chajpaxcan d'a yol ch'an̈ slibro vin̈aj Jaser: 19Ex vetisraelal, ob'iltac ix aj yac'ji ganar sb'inajnaquil co chon̈ab' d'a vitzal Gilboa. Ay... tas val yuj ix ac'ji ganar eb' nivac vinac yaj d'a co cal. 20Man̈ eyal yab' eb' aj chon̈ab' Gat tas ix uji, man̈ eyalel d'a yoltac scalleal Ascalón, yic vach' max tzalaj eb' ix filistea, yic vach' max q'ue chennaj eb' ix ch'oc chon̈ab'il chi' yuj tzalajc'olal. 21Man̈xoocab' em n̈ab' yed' yal ac'val d'a yib'an̈ vitzal Gilboa chi', yic maxtzac q'uib' tas tz'ac'ji d'a ofrendail, yujto ata' ix laj tec'jican smaclab' jul-lab' eb' vin̈ soldado yic Israel te tec'an. Ata' ix satel scopopial yilji smaclab' jul-lab' vin̈aj Saúl. 22Juntaquel ix meltzaj vin̈aj Saúl yed' vin̈aj Jonatán d'a oval, chic'tac, ma xepu'tac q'uen yespada eb' vin̈ yed' sjul-lab'. Malaj b'aj smeltzaj eb' vin̈ d'a ichn̈ejta', a eb' ajc'ol nivac yelc'ochi, a eb' smilcham eb' vin̈. 23Ach Saúl yed' ach Jonatán, te nib'ab'il ex. Junn̈ej eyaji ayic pitzan ex, junn̈ej pax ix aj e chami. Te jelan e b'ey d'a yichan̈ noc' ch'acb'a. Te ay eyip d'a yichan̈ noc' choj. 24Ex ix aj Israel, oc'an̈ec yuj vin̈aj Saúl. Ix eyac'och c'apac pichul chacchac yed' pax lino te vach' yuj vin̈, ix yac'an oro vin̈ yelvanub'oc e pichul. 25Ay... tas val ix aj yac'ji ganar eb' nivac vinac d'a oval. Ix miljicham vin̈aj Jonatán d'a jolomtac vitz. 26Ach vuc'tac aj Jonatán, tzin te cus uuj. Man̈xa yalb'anil jantac a vach'il ix ac' d'ayin. A val b'aj in a xajanejnac, ec'to d'a yichan̈ b'aj tzon̈ xajanej eb' ix ix. 27Ay... tas ix aj scham eb' vin̈ soldado te tec'an. Masanil syamc'ab' eb' vin̈ ac'um oval ix satcaneli, xchi vin̈aj David chi'.

will be added

X\