2 REYES 3

1Ayic 18 ab'ilxo yoch vin̈aj Josafat reyal d'a Judá, ix schaanel yich vin̈aj Joram yuninal vin̈aj Acab yac'an reyal d'a Israel, 12 ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a Samaria. 2Te chuc tas ix sc'ulej vin̈ d'a yichan̈ Jehová, palta maj c'och val ijan chucal ix sc'ulej vin̈ d'a yichan̈ yic smam snun. Yujto ix sjuel jun q'uen q'ueen vin̈ yic Baal sb'onaccan vin̈ smam vin̈ chi'. 3Vach'chom icha chi', palta ix sb'eyb'alejn̈ej schucal b'eyb'al vin̈aj Jeroboam yuninal vin̈aj Nabat vin̈, aton vin̈ cuchb'annacb'at eb' israel d'a chucal. 4A vin̈aj Mesa sreyal Moab, molum calnel vin̈ yed' masanil anima ay d'a yol smacb'en chi'. Yuj chi' a noc' syac' vin̈ yic stupan vin̈ d'a vin̈ sreyal Israel chi', 100 mil noc' yunetac calnel yed' pax 100 mil noc' ch'ac calnel yed' slanail syac' vin̈. 5Palta ayic ix cham vin̈aj Acab, ix yic'anel sb'a vin̈ sreyal Moab chi' d'a yalan̈ smandar chon̈ab' Israel. 6Yuj chi', ix el vin̈aj Joram d'a Samaria, ix smolb'an masanil eb' soldado yic Israel vin̈. 7Elan̈chamel ix yalb'at vin̈ d'a vin̈aj Josafat sreyal Judá: A vin̈ sreyal Moab toxo ix yiq'uel sb'a vin̈ d'a yalan̈ in mandar, ¿tzam yal a c'ol tzach och ved'oc yic scac'an oval yed' vin̈? xchib'at vin̈. Ix tac'vi vin̈ sreyal Judá chi' icha tic: Ol in b'at ed'oc yed' eb' in soldado yed' noc' in chej. 8An̈ej b'ian, ¿tas b'eal b'aj ol on̈ b'atoc? xchi vin̈. Ix tac'vi vin̈aj Joram chi' ix yalan vin̈: A d'a sb'eal taquin̈ luum d'a yol yic Edom, ata' ol on̈ b'atoc, xchi vin̈. 9Icha chi' ix aj sb'at vin̈ sreyal Israel yed' vin̈ sreyal Judá yed' pax vin̈ sreyal Edom yed' eb' soldado. Uque' c'ual ix b'ey eb' yujto ix ec' yoymitej lum taquin̈ lum chi' eb', yuj chi' ix lajviel a' yaal eb' soldado syuq'uej yed' pax yic masanil snoc' eb' yed'nac. 10Yuj chi' ix yal vin̈ sreyal Israel chi' icha tic: --A ticnaic, ichato on̈ smolb'ej Jehová a on̈ oxvan̈ rey on̈ tic yic tzon̈ yac'anoch d'a yol sc'ab' eb' aj Moab tic, xchi vin̈. 11Ix yalan vin̈aj Josafat chi' icha tic: --¿Mama junoc vin̈ schecab' Jehová ayec' d'a tic yic vach' sc'anb'ej vin̈ d'a Jehová cuuj? xchi vin̈. Ay jun vin̈ yajal soldado yaj d'a vin̈ sreyal Israel chi' ix tac'vi icha tic: --A d'a tic ayec' vin̈aj Eliseo yuninal vin̈aj Safat. Aton vin̈ schecab'can vin̈aj Elías, xchi vin̈. 12Ix yalan vin̈aj Josafat chi' icha tic: A jun vin̈ chi' yel schecab' Jehová yaj vin̈, xchi vin̈. Yuj chi' ix b'at oxvan̈ eb' vin̈ rey chi' lolonel yed' vin̈aj Eliseo chi'. 13Palta ix yalan vin̈ d'a vin̈ sreyal Israel chi' icha tic: --¿Tas valan vic d'ayach? Ixic, b'at c'anb'ej a b'a d'a eb' vin̈ schecab' sdiosalcan eb' a mam a nun, xchi vin̈. Palta ix yalan vin̈ sreyal Israel chi': --Maay, yujto on̈ ic'jicot yuj Jehová a on̈ oxvan̈ rey on̈ tic, yic tzon̈ yac'anoch d'a yol sc'ab' eb' moabita, xchi vin̈. 14Ix yalan vin̈aj Eliseo chi' d'a vin̈: --D'a val yichan̈ Jehová Yajal d'a Smasanil svala', aton jun svac' servil, q'uinaloc malaj yelc'och vin̈aj Josafat sreyal Judá tic d'a yol in sat, man̈ jab'oc tzin cha vab' tas tzala', max in ochpax q'uelan jab'oc d'ayach. 15Iq'ueccot junoc mach syal schalan te' arpa d'a vichan̈ tic, xchi vin̈. Ix yic'ancot jun vin̈ syal schalan te' arpa chi' eb' vin̈. Ayic van schalan te' arpa chi' vin̈, ix javi yipalil Jehová d'a vin̈aj Eliseo chi', 16Ix yalan vin̈ icha tic: --A Jehová tz'alan icha tic: B'oec tzijtumoc sanja d'a jun ch'olan tic. 17Vach'chom malaj ic', ma n̈ab' ol eyil sjavi, palta a jun ch'olan tic ol b'ud'joc yuj a a', yuj chi' e masanil ol eyuc' a', ol yuc'an a' noc' e vacax yed' pax noc' e chej, xchi Jehová. 18Chequeln̈ej val yaj jun tic d'a yichan̈ tas ol sc'ulej Jehová, ol yac'och eb' moabita chi' d'a yol e c'ab'. 19Yuj chi' ol e juem lan̈naj schon̈ab' eb' vach' yajoch smuroal yed' juntzan̈ nivac chon̈ab' vach' yilji. Ol e ch'acanem masanil yavb'en te' eb', ol laj e mucancan sjaj a' yuc'lab' a' eb', ol e b'ud'ancan sat slum eb' yed' q'uen q'ueen b'aj smunlaji, xchi vin̈aj Eliseo chi'. 20Axo ix aji, a d'a junxo q'uin̈ib'alil, icha yorail tz'ac'ji silab' d'a Jehová, a d'a yol yic Edom, ix cot a a', ix b'ud'jiel sat lum luum chi' yuj a'. 21Ayic ix yab'an eb' moabita to van sc'och eb' vin̈ rey yac' oval yed' eb', ix smolb'an masanil eb' vin̈ quelemtac eb' yed' eb' vin̈ ichamtac vinac, eb' vin̈ syal yoch d'a oval, ix och eb' vin̈ smac d'a sat smojon snación chi'. 22Ayic ix q'ue van eb' moabita chi' d'a q'uin̈ib'alil, ix yilan eb' toxon̈ej scopopi yilji yib'an̈ a a' chi' yuj yoc c'u, ichato chic'xon̈ej yilji a'. 23Yuj chi' ix yalan eb' icha tic: A jun chi' chic'. Tope a eb' vin̈ rey yed' eb' vin̈ soldado ix smil-lajcham sb'a. A ticnaic coyec sb'at quic'ancan masanil tastac yed'nac eb' ix cani, xchi eb'. 24Palta axo ix javi eb' moabita d'a scampamento eb' israel, ix elta eb' israel chi' yac' oval yed' eb', ix ac'ji ganar eb' moabita chi' yuj eb'. Yuj chi' ix el eb' elelal, palta ix och eb' israel chi' d'a spatic eb', ix miljicham eb' yuj eb'. 25Ix lajvi chi', ix sjuanem lan̈naj schon̈ab' eb' moabita chi' eb', ix sb'ud'an lum luum eb' d'a q'uen q'ueen, aton lum te yax sat yic munlajel. Ix smucan sjajtac a a' eb', ix sch'acanel masanil te' avb'en te' eb' te vach'. Axon̈ej chon̈ab' Kir-hareset ixto cani, palta axo eb' sjulvaj yed' ch'an̈ mejmeech, ix oymaj eb' d'a spatictac chon̈ab' chi', ix yac'an ganar jun chon̈ab' chi' eb'. 26Ayic ix yilan vin̈ sreyal Moab to van yac'ji ganar vin̈ d'a oval chi', ix yic'ancot 700 eb' soldado vin̈, eb' te jelan yac'an oval yed' q'uen espada. Ix yecanoch sb'a eb' d'a scal eb' soldado yic sc'och eb' b'aj ayec' vin̈ sreyal Edom chi', yic smilancham vin̈ eb' yalani, palta maj yal-laj yuj eb'. 27Ix lajvi chi', ix yic'ancot jun sb'ab'el yuninal vin̈ sreyal Moab chi', aton jun d'in̈an yochcan reyal sq'uexuloc vin̈. Ix sn̈usantz'a vin̈ silab'il d'a sdiosal d'a yib'an̈ smuroal schon̈ab' chi'. Te chuc ix aj snaan eb' vin̈ israel chi' yuj jun chi', yuj chi' ix yic'q'ue vaan scampamento eb' vin̈, ix pax eb' vin̈ d'a schon̈ab'.

will be added

X\