2 REYES 20

1A d'a jun tiempoal chi', te ov jun ilya ix och d'a vin̈aj Ezequías, vanxo scham vin̈. Axo vin̈aj Isaías schecab' Dios, yuninal vin̈aj Amoz ix b'at ilan vin̈, ix yalan vin̈ d'a vin̈ icha tic: --Toxo ix yal Jehová to tzalcani tas ol ajcan masanil tas ay d'ayach, yujto ol ach chamn̈ej, man̈xo ol ach b'oxoc, xchi vin̈ d'a vin̈. 2Yuj chi' ix sutmajoch vin̈aj Ezequías chi' d'a sat pat, ix lesalvi vin̈ d'a Jehová, ix yalan vin̈: 3Mamin Jehová, tzin tevi d'ayach to tzin a nacot yuj tas ix vutej ach vac'an servil yed' in c'anab'ajan d'ayach d'a val yel. Ix in c'ulej tas scha a c'ool, xchi vin̈. Ix oc' val vin̈ sic'lab'il. 4Axo ix aji, ayic manto val elc'och vin̈aj Isaías d'a snan̈al yamaq'uil spat vin̈ rey chi', ix lolonpax Jehová d'a vin̈, ix yalani: 5Meltzajan̈, b'at al d'a vin̈aj Ezequías yajal in chon̈ab': Icha tic yalan Jehová co Diosal, sDiosal pax vin̈ a mam icham aj David: Toxo ix vab' a lesal, ix vil yel yal a sat oq'ui. Ol vac' b'oxoc a c'ool, axo chab'ej syalxo a b'at d'a templo. 6Olto vac' 15-ocxo ab'il a q'uinal. Ol ach in coln̈ej yed' chon̈ab' Jerusalén tic d'a yol sc'ab' vin̈ sreyal Asiria. A in ol in tan̈vej chon̈ab' tic, yuj snivanil velc'ochi, yuj pax in ti' vac'nac d'a vin̈ in checab' aj David, xchi Jehová, xchi vin̈aj Isaías chi'. 7Ix schecan vin̈aj Isaías b'ojoc sat te' higo, ix ac'chajoch d'a sat jun yab'il chi', ix b'oxican sc'ool vin̈ yuuj. 8Ayic manto b'o jun remeyo chi', ix sc'anb'an vin̈aj Ezequías chi' d'a vin̈aj Isaías chi' icha tic: --¿Tas junoc yechel ol vila' yic ol nachajel vuuj to a Jehová ol ac'an b'oxoc in c'ool, yic syal in b'at d'a stemplo d'a chab'ej chi'? xchi vin̈. 9Ix tac'vi vin̈aj Isaías chi': --Ay jun yechel ol sch'ox Jehová d'ayach yic vach' ol nachajel uuj to ol elc'och tas ix yala'. A ach tzala' tato sb'ab'laj veven d'a lajun̈e' b'achquiltac d'a jun tz'ilan jantac yec' c'u, mato schael yich yemxi jun veven chi' d'a spatic lajun̈eoc b'achquiltac chi', xchi vin̈. 10Ix tac'vi vin̈aj Ezequías chi' d'a vin̈: --Ayic sb'at veven chi' d'a yichan̈, secojtac, palta tato schaxiel yemxi lajun̈eoc b'achquiltac d'a spatic, a jun chi' ajaltac, xchi vin̈. 11Yuj chi' ix tevi vin̈aj Isaías chi' d'a Jehová, axo Jehová chi' ix ac'anxi yic tz'elxi yich yemxita veven chi' d'a lajun̈ b'achquiltac chi' d'a jun tz'ilan jantac yec' c'u yic vin̈aj Acaz. 12A d'a jun tiempoal chi', a vin̈ sreyal Babilonia, aton vin̈aj Merodac-baladán yuninal vin̈aj Baladán, ix yab' vin̈ to penaayaxnac vin̈aj Ezequías, yuj chi' ix scheccot eb' vin̈ schecab' vin̈ yic tzul yac'ancan jun carta eb' vin̈ yed' junoc silab' d'a vin̈aj Ezequías chi'. 13Ix chaji eb' vin̈ checab' chi' yuj vin̈aj Ezequías chi'. Masanil tas sic'an yuj vin̈, ix sch'ox vin̈ d'a eb' vin̈: Aton q'uen plata, q'uen oro, perfume yed' aceite te vach' yed' pax b'aj molanec' yamc'ab' yic oval yed' jantac tas molan yuj vin̈. Man̈xa junocxo tas ay d'a spalacio vin̈ yed' d'a yol smacb'en to maj sch'oxlaj d'a eb' vin̈. 14Ix lajvi chi', ix b'at vin̈aj Isaías schecab' Dios d'a vin̈aj Ezequías chi', ix sc'anb'an vin̈ d'a vin̈ icha tic: --¿B'ajtil ix cot juntzan̈ eb' vin̈ vinac chi'? ¿Tas xchi eb' vin̈ d'ayach? xchi vin̈. Ix tac'vi vin̈aj Ezequías chi' d'a vin̈: --Ix cot eb' vin̈ d'a jun nación te najat, d'a Babilonia, xchi vin̈. 15Ix sc'anb'anxi vin̈aj Isaías chi': --¿Tas ix yil eb' vin̈ d'a yol a palacio tic? xchi vin̈. Ix tac'vixi vin̈aj Ezequías chi': --Masanil tas ix yil eb' vin̈, man̈xa jab'oc tas ayec' tic maj yil eb' vin̈, masanil ix in ch'ox d'a eb' vin̈, xchi vin̈. 16Ix yalan vin̈aj Isaías chi' d'a vin̈ icha tic: --Ab' tas syal Jehová d'ayach: 17Ol c'och val sc'ual, masanil tas ay d'a a palacio yed' masanil tas ix smolb'ejcan eb' a mam icham, ol ic'chajb'at smasanil d'a Babilonia, man̈xa jab'oc tas ol canoc. 18Yed' pax eb' in̈tilal, ol ic'chajb'at eb' d'a Babilonia chi', ol ic'chajel sn̈olob' sq'ueen eb', ol ac'chajoch eb' yac'umaloc servil vin̈ sreyal Babilonia chi', xchi Jehová, xchi vin̈. 19Ix yalan vin̈aj rey Ezequías chi' d'a vin̈aj Isaías chi': --A jun lolonel ix al d'ayin yuj Jehová tic te vach', xchi vin̈. Ix yal vin̈aj Ezequías chi' icha chi', yujto ix sna' vin̈ to ay junc'olal yacb'an pitzanto vin̈. 20A jantacto yab'ixal vin̈aj Ezequías yed' tas nivan yelc'och ix sc'ulej vin̈, aton tas ix aj sb'oan jun n̈ajab' vin̈ yed' tas ix aj yic'ancot a a' vin̈ d'a yol chon̈ab', tz'ib'ab'ilcan b'aj aycan yab'ixal eb' vin̈ sreyal Judá. 21Axo yic ix cham vin̈, a vin̈aj Manasés yuninal vin̈ ix ochcan reyal sq'uexuloc.

will be added

X\