2 CRÓNICAS 9

1A ix sreinail Sabá, ix yab' specal ix to a vin̈aj rey Salomón, te nivan yelc'och vin̈, yuj chi' ix javi ix d'a Jerusalén yic tzul sc'anb'an juntzan̈ lolonel ix te ajaltac snachajeli, yic syil ix tato yel te jelan vin̈aj Salomón chi'. Nivan eb' schecab' ix yed'nac, nivan noc' camello cuchjinac perfume, nivan q'uen oro yed' q'uen q'ueen te vach' yilji yed'nac ix. Ayic ix javi ix yil vin̈aj rey Salomón chi', ix sc'anb'an ix d'a vin̈ masanil tas nab'il yuuj. 2Axo ix spacan masanil tas ix sc'anb'ej ix chi' vin̈, malaj junoc tas ix sc'anb'ej ix chi' maj yal spacan vin̈. 3Ayic ix yilan ix reina chi' jantac sjelanil vin̈aj Salomón chi' yed' spalacio vin̈ b'ob'il yuuj, 4yed' tastac sva vin̈ d'a sat smexa yed' b'aj ay eb' ay yopisio yed' vin̈ yed' juntzan̈xo eb' schecab' vin̈ yed' spichul eb', te ch'ocxo pax yilji spichul eb' tz'ac'an svino vin̈ rey chi' yed' juntzan̈ silab' sn̈usjitz'a d'a stemplo Jehová, ix te sat sc'ool ix yilan masanil juntzan̈ chi'. 5Ix yalan ix d'a vin̈ rey chi' icha tic: A tas ix vab' d'a in chon̈ab' yuj jantac tas ix a b'o'o yed' jantac a jelanil sb'inaji, yel ton val. 6Ayic ix vab'an chi', maj vac'ochlaj d'a in c'ol tastac tz'alchaj chi', palta axo ticnaic jun, svil val yed' yol in sat. Max q'uec'ochlaj nan̈al juntzan̈ svil tic ix alji vab'i, yujto a a jelanil tic, yelxo val ec'to d'a yichan̈ tas ix vab' chi'. 7Te vach' yic eb' tzach ac'an servil, te vach' yic eb' ayn̈ejec' ed'oc, syab'an a jelanil eb'. 8Alchajocab' vach' lolonel d'a Jehová a Diosal, ste tzalaj ed'oc, yuj chi' ix ach yac'och reyal yic tza ch'oxan yajalil. Te xajan chon̈ab' Israel tic yuj a Diosal chi', yujto snib'ej to ayn̈ej ec' jun chon̈ab' tic d'a masanil tiempo, yuj chi' ach yac'och sreyaloc, yic tzac'an reyal d'a svach'ilal yed' d'a stojolal, xchi ix reina chi'. 9Ix lajvi chi' ix yac'an 100 quintal q'uen oro ix d'a vin̈ yed' jantac perfume yed' q'uen q'ueen te vach' yilji. Malaj juneloc nivan perfume chi' ix javi d'a Israel icha ix siej ix sreinail Sabá chi' d'a vin̈aj rey Salomón chi'. 10An̈eja' pax eb' vin̈ vinac smunlaj d'a vin̈aj Hiram yed' eb' vin̈ smunlaj d'a vin̈aj Salomón chi', ix xid'ec' eb' vin̈ yic'cot q'uen oro d'a Ofir, ix yic'anpaxcot te' sándalo eb' vin̈ yed' q'uen q'ueen te vach' yilji. 11A yed' te' sándalo chi' ix schec vin̈ rey chi' b'ojoc sb'eal stemplo Jehová yed' spalacio vin̈ b'achquiltac sq'uei yed' stitac. A yed' te' chi' ix sb'opax te' arpa vin̈ yed' salterio yic sc'an eb' tz'ac'an juntzan̈ yamc'ab' chi'. Malaj b'aj tz'ilchaj te' lajan yed' te' chi' d'a yol smacb'en Judá. 12Ix el d'a sc'ol vin̈ rey chi' yac'an masanil tas ix sc'an ix sreinail Sabá chi'. Ch'oc pax yaj tas toxo ix yac' vin̈ sq'uexuloc tastac ix yic'cot ix. Ix lajvi chi', ix pax ix d'a schon̈ab' chi' yed' masanil eb' ajun yed' ix. 13A q'uen oro scha' vin̈aj Salomón d'a junjun ab'il, 500 quintal q'ueen. 14Ch'oc pax yaj q'uen syac' eb' chon̈vajum yed' pax q'uen oro, q'uen plata syac' eb' sreyal Arabia yed' eb' ayoch d'a yopisio d'a junjun macan̈ smacb'en Israel. 15Ix schec vin̈ b'ochaj 200 nivac maclab' jul-lab', ayoch q'uen oro d'ay, ay am lajchaveoc libra q'uen oro ayoch d'a junjun. 16Ix lajvi chi', ix schecanpax vin̈ b'ojoc 300 xo yunetac maclab' jul-lab' chi'. Ay am vaqueoc libra q'uen oro ix och d'a junjun. Axo d'a jun nivan pat scuchan Te te' yic Líbano ix yac'can vin̈. 17Ix schecanpax vin̈ b'ojoc jun sc'ojnub' d'a sdespacho, ix ac'jioch q'uen oro te vach' d'ay, ix ac'jipaxoch marfil yelvanub'oc. 18A jun c'ojnub' chi', vac tzol sq'ue sb'achquiltaquil sc'oochal. Aypaxem q'uen oro b'aj tz'em b'achan yoc vin̈ rey chi', yaman yaj yed' jun c'ojnub' chi'. Ayq'ue sc'ab' jun c'ojnub' chi' d'a junjun stz'eytac. B'ob'ilpaxoch yechel junjun noc' choj d'a junjun sc'ab' chi'. 19Ay pax lajchavexo yechel noc' choj chi', junjun aycan d'a sn̈itac junjun sb'achquiltaquil chi'. Malaj junocxo rey b'oannac yic icha yic vin̈ chi'. 20Masanil scopa vin̈ rey chi', nab'a oro yed' masanil yamc'ab' ay d'a jun nivan pat scuch Te te' yic Líbano. Malaj junoc yamc'ab' chi' plata, yujto a d'a stiempoal vin̈ rey chi', a q'uen plata chi' malaj yelc'och q'ueen. 21A eb' schecab' vin̈ rey chi', sb'at eb' yed' eb' schecab' vin̈aj Hiram yed' juntzan̈ nivac barco icha te' sb'at d'a Tarsis. Oxe' ab'il sb'atcan eb' yic sb'at yic'ancot q'uen oro eb', q'uen plata, marfil, noc' chab'in yed' noc' pavo real. 22A vin̈aj rey Salomón chi', ec'b'al sb'eyumal vin̈ yed' pax sjelanil vin̈ d'a yichan̈ masanil eb' rey d'a yolyib'an̈q'uinal tic. 23Masanil eb' vin̈ rey chi', ix javi eb' vin̈ d'a vin̈ yic tzul yilan eb' vin̈, ma tzul yab'an eb' vin̈ jantac sjelanil vin̈ ix ac'ji yuj Dios. 24Masanil eb' chi' ix yic'cot silab' eb' d'a vin̈ d'a junjun ab'il: Aton q'uen plata, q'uen oro, pichul, yamc'ab' yic oval, perfume, noc' chej yed' noc' mula. 25Ay 4 mil spatil noc' chej yed' carruaje yic vin̈aj rey Salomón chi' yed' 12 mil noc' chej scuchan eb' soldado. Ay carruaje yed' noc' chej ayec' yed' eb' stan̈vumal vin̈ rey d'a Jerusalén, ay pax ayec' d'a juntzan̈xo chon̈ab'. 26Ix yac' reyal vin̈ d'a yib'an̈ juntzan̈xo eb' vin̈ rey scotn̈ej d'a a' Éufrates, masanto sc'och d'a yol yic eb' filisteo, sc'och d'a smojonal Egipto. 27A d'a Jerusalén chi', a q'uen plata icha comon q'ueen ix aj q'ueen yuj vin̈ rey chi'. Axo te' c'ute', lajan ix aj te' icha te' caltacte'al higo d'a yichtac vitz. 28A noc' schej vin̈ rey chi', a d'a Egipto scot noc' yed' d'a juntzan̈xo nación. 29A jantacto yab'ixal vin̈aj rey Salomón chi', ayic ix el yich masanto slajvub', tz'ib'ab'ilcan d'a ch'an̈ yuum vin̈aj Natán schecab' Dios yed' d'a ch'an̈ yic vin̈aj Ahías schecab' Dios aj Silo yed' d'a ch'an̈ b'aj tz'ib'ab'ilcan tas ix ch'oxji yil vin̈ schecab' Dios scuch Iddo yic tz'alji yuj vin̈aj Jeroboam yuninal vin̈aj Nabat. 30A vin̈aj Salomón chi', 40 ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a Jerusalén d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel, 31axo yic ix cham vin̈, ix mucchaj vin̈ d'a schon̈ab' vin̈aj David smam vin̈. Ix lajvi chi' axo vin̈aj Roboam yuninal vin̈ ix ochcan reyal sq'uexuloc.

will be added

X\