2 CRÓNICAS 6

1Ix yalan vin̈aj rey Salomón icha tic: Mamin Jehová, ix ala' to d'a scal q'uic'alq'uinal ayach eq'ui. 2Palta a in tic, ix in b'oq'ue jun a templo vach' yilji tic yic tzach cajnaj d'a yool. Aton d'a tic ol ach aj d'a masanil tiempo, xchi vin̈ rey chi' d'a Dios. 3Ix lajvi chi' ix meltzajb'at q'uelan vin̈ rey chi' b'aj ayec' masanil eb' yetisraelal chi', lin̈jab' q'ue eb' smasanil, ix yalan vach' lolonel vin̈ d'a yib'an̈ eb'. 4Ix yalan vin̈ icha tic: Calec vach' lolonel d'a Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic, yujto ix elc'och b'aj yac'naccan sti' d'a vin̈aj David in mam, ayic yalannac icha tic: 5Atax yic vic'annaquelta in chon̈ab' d'a Egipto, malaj junocxo chon̈ab' ix in siq'uel d'a scal yin̈tilal Israel b'aj sb'o junoc templo b'aj tzin aji, yic tz'ic'jichaan̈ in b'i. Malaj pax junoc vinac ix in siq'ueli yic scuchb'an in chon̈ab' Israel tic. 6Palta a ticnaic jun, ix in siq'uel chon̈ab' Jerusalén, yic vach' ata' ol b'inaj in b'i. Ix ach in sic'paxeli yic tzach och reyal d'a in chon̈ab' Israel tic, xchi Jehová d'a vin̈ in mam chi'. 7A vin̈aj David in mam chi', snib'ejnac vin̈ sb'oq'ue junoc templo yic syic'anchaan̈ Jehová co Diosal vin̈. 8Palta yalnac Jehová d'a vin̈: Te vach' tas tza na chi', yujto tza na a b'oq'ue junoc in templo. 9Man̈oc ach ol a b'oq'uei, palta a junoc uninal ol b'oanq'ueoc, xchi d'a vin̈. 10Axo ticnaic jun, toxo ix elc'och b'aj yac'nac sti' Jehová chi'. Icha val yutejnac yalan chi', icha chi' ix aj voch reyal d'a co chon̈ab' tic sq'uexuloc vin̈ in mam chi'. Toxo ix in b'oq'ue jun stemplo Jehová co Diosal. 11Toxo pax ix vac'och te' scaxail strato Jehová sb'onac qued'oc d'a yool, xchi vin̈. 12Ay jun tec'nub' nab'a bronce ix schec vin̈aj Salomón chi' b'ojoc, a d'a snan̈al yamaq'uil templo chi' ay, chab' metro yed' 25 centímetro ix aj schan̈il pac'an̈. Axo schaan̈il ix ajq'uei, jun metro yed' 35 centímetro. Ix q'ue vin̈ d'a yib'an̈ jun tec'nub' chi' d'a yichan̈ altar yic Jehová, q'uelanoch masanil eb' chon̈ab' israel chi' ix em cuman vin̈, ix yic'anchaan̈ sc'ab' vin̈, ix lesalvi vin̈. 14Ix yalan vin̈ icha tic: Mamin Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic, malaj junocxo Dios d'a satchaan̈ yed' d'a sat luum tic lajan ed'oc, yujto tzaq'uelc'och a trato, tza ch'oxan a vach'c'olal d'a mach tzach c'anab'ajan d'a smasanil sc'ool. 15Toxo ix aq'uelc'och b'aj ac'nac a ti' d'a vin̈aj David in mam. A val ticnaic van yelc'ochi. 16Yuj chi', Mamin Jehová co Diosal, elocab'paxc'och b'aj ac'nac a ti' d'a vin̈ a checab' aj David chi' to ol ochn̈ej yin̈tilal vin̈ reyal d'a chon̈ab' Israel tic tato tzach sc'anab'ajej eb' icha ajnac ach sc'anab'ajan vin̈ in mam chi'. 17Yuj chi', Mamin Jehová co Diosal, elocab'c'och b'aj ac'nac a ti' d'a vin̈ in mam a checab' chi'. 18Palta jun, ¿tom syal a cajnaj d'a sat lum tic yed' eb' anima? Inatax satchaan̈, yelxo te nivan, palta max yab'laj b'aj tzach aji, ocxom jab' templo ix in b'oq'ue tic. 19Palta jun Mamin, cha ab' in lesal ayic tzin tevi d'ayach a in a checab' in tic, ayic tzin c'anan a vach'c'olal. 20Man̈ iq'uel a sat d'a jun templo tic d'a c'ual yed' d'ac'valil, aton d'a jun lugar to ix ala' to ol ach b'inajn̈ej. Yuj chi' ab'val tas svala'. 21Ayic tzin lesalvi d'ayach yed' pax eb' a chon̈ab' Israel tic d'a jun lugar tic, cha ab' co lesal tic. Ato d'a satchaan̈ b'aj cajan ach, tza maclej ab' co lesal chi', tzac'val nivanc'olal co mul. 22Q'uinaloc ay junoc mach tz'ac'jioch d'a yib'an̈ to ix och smul d'a junoc yetanimail, tz'ic'chajcoti, tzul yac'an sti' d'a yichan̈ altar d'a jun a templo tic, 23ato d'a satchaan̈ chi', tzab' tas syala', tza b'eyc'olej d'a stojolal, tzac'och syaelal mach tz'och smul chi' icha syal smul tz'ochi, tza b'o pax yaj mach malaj smul. 24Q'uinaloc tzon̈ ac'ji ganar a on̈ a chon̈ab' on̈ tic yuj eb' cajc'ool, yujto tz'och co mul d'ayach, tato sna sb'a co c'ool, scalan co b'a d'ayach, tzon̈ tevi d'ayach d'a jun templo tic, 25tzab'val co lesal d'a satchaan̈ chi', tzac'val nivanc'olal co mul, tzon̈ ac' meltzaj d'a lum co luum ac'nac d'a eb' co mam quicham tic. 26Q'uinaloc man̈xo ol yac' n̈ab' d'a chon̈ab' tic yuj co mul tz'och d'ayach, tzac'anoch co yaelal. Palta tato tzon̈ javi ul ach cac' b'inaj d'a lesal, q'uelan on̈ cot d'a jun lugar tic snaan sb'a co c'ool d'a co chucal yuj jun yaelal chi', 27tzab'val d'a satchaan̈ chi' ayic tzon̈ tevi d'ayach. Tzac'val nivanc'olal co chucal, tza ch'ox jun a b'eyb'al vach' yic sco b'eyb'alej. Slajvi chi' tzac'ancot n̈ab' d'a yib'an̈ lum luum ac'nac tic d'ayon̈. 28Q'uinaloc tz'em vejel, ma ilya d'a co chon̈ab' tic, ma stacji cavb'en yuj c'ac', ma sjavi junoc syab'il cavb'en chi', ma sjavi noc' c'ulub' d'ay, ma junocxo macan̈ noc' cotac noc' slajanel cavb'en chi', ma jun, sjavi oyan eb' ajc'ol yac'an oval d'a junoc chon̈ab' d'a yol co macb'en tic, ma yaln̈ej tas yaelal tzon̈ ic'ani, 29tzab'val co lesal ayic tzon̈ tevi d'ayach. Yaln̈ej mach sna sb'a sc'ool ayic syilani to ayoch d'a syaelal, tato smojb'ejcot sc'ab' d'ayach d'a stojolal jun templo tic, tzab'val tas syal chi' d'a satchaan̈, tzac'val spac d'a junjun icha sb'eyb'al, yujto a ach tic ojtac val tas ay d'a co pensar yed' tas sco na junjun on̈. 31Tato icha chi', ol yal sb'a masanil a chon̈ab' d'ayach, ol ach co c'anab'ajani yacb'an pitzan on̈ d'a sat jun luum ac'nac tic d'a eb' co mam quicham. 32Q'uinaloc ay junoc anima ch'oc chon̈ab'il scot d'a junoc lugar najat yic scajnaj d'a co cal a on̈ a chon̈ab' on̈ tic yujto te nivan a b'inaji, te nivan a poder, tato slesalvi d'ayach d'a stojolal jun a templo tic, 33tzab'val tas syal chi' d'a satchaan̈ b'aj ayach, tzac' masanil tas sc'an chi' d'ayach, yic vach' tzach yojtaquejel masanil nación d'a yolyib'an̈q'uinal tic, yic vach' tzach sc'anab'ajej eb' icha tzach co c'anab'ajej a on̈ a chon̈ab' Israel on̈ tic. Icha chi' ol aj yojtacanel eb' to a jun templo ix in b'oq'ue tic, ic yaji. 34Q'uinaloc yaln̈ej b'aj tzon̈ a checb'at a on̈ a chon̈ab' on̈ tic cac' oval yed' eb' ajc'ool, tato tzon̈ lesalvi d'ayach d'a stojolal jun chon̈ab' ix a sic'canel tic, b'aj ay jun templo ix in b'oq'ue tic, 35tzab'val d'a satchaan̈ chi' ayic tzon̈ tevi d'ayach, tzach och qued'oc yic scac' ganar. 36Q'uinaloc tz'och co mul d'ayach, (yujto malaj junoc anima max och smul) scot yoval a c'ol d'ayon̈, yuj chi' tzon̈ ac'och d'a yol sc'ab' eb' ajc'ool, tzon̈ yic'anb'at eb' d'a ch'oc chon̈ab'il najat, ma lac'an. 37Tato sna sb'a co c'ool d'a jun chon̈ab' b'aj ayon̈ec' chi', tzach co naanxicoti, tzon̈ tevi d'ayach, sco chaan co mulej d'ayach, tzab'val co lesal. 38Tato yed' smasanil co c'ool yed' smasanil co pensar tzach co naxicoti, ayic ayon̈ ec' d'a jun chon̈ab' b'aj ic'b'ilon̈b'at chi', tzon̈ lesalvicot d'a stojolal jun lum ac'nac tic d'a eb' co mam quicham yed' jun chon̈ab' sic'b'ilel uuj tic yed' d'a stojolal jun templo ix in b'o tic, 39tato icha chi', ato d'a satchaan̈ b'aj ayach eq'ui, tzab'val co lesal, tzach och qued'oc yic tzon̈ meltzajxi, tzac'val nivanc'olal co mul tz'och chi' d'ayach. 40Ach in Diosal, tza maclej val ab' lesal tz'ochn̈ej d'ayach d'a jun lugar tic. 41Ach Jehová co Diosal, canan̈n̈ej cajan d'a jun lugar tic yed' scaxail sch'oxanel a poder. Mamin, coln̈ej eb' sacerdote tzach ac'an servil, axo eb' ico', tzalajocab' eb' yuj a vach'c'olal. 42Man̈ in a patiquejel a in rey in ix in a sic'canel tic. Nacot b'aj a xajanejnac vin̈aj David a checab', xchi vin̈aj rey Salomón chi' d'a Jehová.

will be added

X\