2 CRÓNICAS 5

1Axo yic ix lajvi masanil munlajel ix schec b'ojoc vin̈aj Salomón d'a stemplo Jehová chi', ix ic'jib'at masanil juntzan̈ yamc'ab' chi' b'aj sic'chaj tas tz'ac'ji yicoc Jehová d'a yol templo chi', aton juntzan̈ yamc'ab' nab'a oro, nab'a plata yed' juntzan̈xo tastac yic Jehová yajcan yuj vin̈aj rey David smam vin̈aj Salomón chi'. 2Ix lajvi chi' axo d'a sc'ual q'uin̈ te nivan yelc'och d'a yuquil uj d'a yol ab'il chi', ix schecan vin̈aj Salomón chi' smolb'ej sb'a masanil eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' Israel chi' d'a Jerusalén yed' masanil eb' yajal yaj d'a junjun in̈tilal yed' eb' nivac yelc'och d'a scal eb' sc'ab' yoc. Ix smolb'ej sb'a eb', yic tz'ic'chajcot te' scaxail strato Jehová yuj eb' levita d'a Sion, aton schon̈ab' vin̈aj David. 5Ix yic'ancot jun mantiado eb' sacerdote yed' eb' levita, aton jun b'aj sch'ox sb'a Jehová. Ix javi eb' yed'oc d'a templo chi' yed' masanil syamc'ab'il. 6A vin̈aj rey Salomón yed' masanil eb' yetisraelal molanec' chi', b'ab'el scot eb' d'a yichan̈ te' scaxail strato Dios chi', sn̈usan noc' silab' eb', aton noc' calnel yed' noc' vacax. Man̈ jantacoc noc' ix yac' eb', man̈xo b'ischajb'enoc noc'. 7Ix lajvi chi', ix b'at yac'anoch te' scaxail strato Jehová chi' eb' sacerdote d'a yol templo chi' d'a yichochc'ochi, aton d'a jun lugar Yicn̈ej Jehová Yaji, d'a yalan̈ sc'axil juntzan̈ yechel querubín. 8A juntzan̈ yechel querubín chi', jen̈anb'at sc'axil d'a yib'an̈ b'aj ix can te' caxa chi' yed' d'a yib'an̈ te' sb'achnub'al. 9A te' sb'achlab'il te' caxa chi', najat steel te', chequel te' d'a jun lugar ay d'a snan̈al yol templo chi', jun ay d'a sat elta jun lugar Yicn̈ej Dios Yaji, palta man̈ chequeloc te' d'a sti'. A d'a jun lugar chi' ix cann̈ej te' caxa chi'. 10A tas ayem d'a yol te', an̈ej chab' pachan̈ q'uen q'ueen yac'naccanem vin̈aj Moisés d'a Horeb. A d'a q'uen tz'ib'ab'ilcanoch strato Jehová sb'onac yed' chon̈ab' Israel ayic van scot eb' d'a yol b'e ayic yelnaccot eb' d'a Egipto. 11Ix elta eb' sacerdote d'a jun lugar ay d'a snan̈al yol templo chi'. Toxo ix sacb'itej sb'a eb' smasanil, vach'chom manto c'och stzolal yoch eb' d'a yopisio. 12Axo masanil eb' levita ac'b'iloch yic sb'itani, aton vin̈aj Asaf, vin̈aj Hemán, vin̈aj Jedutún, eb' yuninal eb' vin̈ yed' eb' sc'ab' yoc eb' vin̈, lin̈jab'och eb' vin̈ d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a stz'ey altar d'a yamaq'uil templo chi'. Nab'a lino spichul eb' vin̈ ayochi, yed'nac platillo eb' vin̈, salterio yed' arpa. Ay pax 120 eb' vin̈ sacerdote spu'an q'uen trompeta. 13Junn̈ej ix aj spu'an q'uen trompeta chi' eb' vin̈ smasanil. Junn̈ej ix aj sjaj eb' vin̈ sb'itani, yic syalan vach' lolonel eb' vin̈ yuj yac'an yuj diosal eb' vin̈ d'a Jehová. Yacb'an van sb'itan eb' vin̈ chi', ix puchaj q'uen trompeta, ix tzin̈ji platillo yed' juntzan̈xo yamc'ab' yic b'it chi'. Sb'itan eb' vin̈ icha tic: Calec vach' lolonel d'a Jehová, yujto te vach'n̈ej, tzon̈ xajanej d'a masanil tiempo, xchi eb'. A d'a jun rato chi' ix b'ud'jiel yol templo chi' yuj jun asun. 14Majxo yal-laj yoch eb' vin̈ sacerdote yil yopisio, yujto ix b'ud'jiel yol templo chi' yuj stziquiquial Jehová.

will be added

X\