2 CRÓNICAS 4

1Ix schecpax vin̈aj Salomón chi' b'ojoc jun altar nab'a bronce, 9 metro ix aj sc'atul, 9 metro ix aj sat, nan̈al yoil metro ix ajq'ue schaan̈il. 2Ix b'ochaj pax jun nivan pila yed'tal a a' nab'a bronce, setansetan ix aji, nan̈al yoil metro ix aj slevanil sat, 2 metro yed' 25 centímetro ix ajq'ue steel stitac, axo jantac ix aj setan chi', 13 metro yed' nan̈alxo. 3A d'a yalan̈ sti' d'a spatictac jun pila chi', ayec' cha tzol yechel noc' toro yelvanub'oc. Lajun̈e' ayoch d'a junjun 45 centímetro, yaman yaj yed' jun pila chi'. 4Ay pax lajchave' yechel nivac toro nab'a bronce ayoch sb'achnub'oc yalan̈ jun pila chi'. A juntzan̈ chi', oxe' q'uelanb'at d'a stojolal norte, oxe' pax d'a sur, oxe' pax d'a stojolal b'aj sjavi c'u yed' oxe' d'a stojolal b'aj tz'em c'u. A yoc juntzan̈ yechel vacax chi' d'a spatic, a' ayoch d'a yalan̈ jun pila chi'. Axo d'a yib'an̈ b'achanemi. 5A jun pila chi', 8 centímetro spimal. Pech'anel sti' icha xumaquil an̈ chochol. 15 mil galón a a' sb'at d'a yool. 6Ix b'o pax lajun̈e' yunetac pila nab'a bronce b'aj sjuc'chaj masanil tas sc'anchaji ayic sn̈uschaj silab'. Oye' ix can d'a stojolal sur, oyexo d'a stojolal norte. Axo d'a jun nivan pila chi' sb'ic sb'a eb' vin̈ sacerdote. 7Ix b'o pax lajun̈e' b'achnub' candil nab'a oro, icha ix aj yalan Dios. Ix ac'chajoch d'a yol templo chi', oye' d'a stojolal sur, oye' d'a stojolal norte. 8Ix b'o pax lajun̈e' mexa, ix ac'chajoch d'a yol templo chi', oye' d'a stojolal sur, oye' pax d'a stojolal norte. Ix b'o pax 100 nivac uc'ab' nab'a oro. 9Ix b'o pax jun amac' yic eb' sacerdote yed' junxo amac' nivaquil yic masanil anima. Ix och q'uen bronce d'a spatictac jun puerta ay d'a scal chab' amac' chi'. 10A jun nivan pila ix b'o chi', a d'a stojolal sur d'a schiquin templo chi' ix cani, d'a stojolal b'aj sjavi c'u. 11Ix sb'opax juntzan̈ q'uen chen vin̈aj Hiram chi', q'uen pala yed' q'uen nivac uc'ab', icha chi' ix aj sb'oelc'och munlajel d'a stemplo Dios ix schec b'ojoc vin̈aj Salomón chi'. 12A juntzan̈ munlajel ix laj b'o chi': Aton chab' nivac oy, chab' sjolom oy chi' ayq'uei, setansetan yaji, ayoch q'uen cadena d'a spatictac. 13Ix och 400 yechel te' granada d'a q'uen cadena chi', cha tzol ix ajoch d'a junjun q'ueen. 14Ay pax lajun̈e' yunetac pila, lajun̈e' sb'achnub' yich ayoch d'a yalan̈, 15jun nivan pila yic a a', 12 yechel toro ayoch d'a yalan̈, 16q'uen q'ueen chen, q'uen pala yed' q'uen tenedor. Masanil juntzan̈ yamc'ab' ix sb'o vin̈aj Hiram chi' yuj vin̈aj Salomón, yic stemplo Jehová yaji, a q'uen bronce te copopi ix och d'ay. 17A juntzan̈ yamc'ab' nab'a bronce ix b'o chi', a d'a yol lum b'aq'uech luum d'a sti' a' Jordán ix b'oi, d'a snan̈al Sucot yed' Saretán. 18Yujto te nivan juntzan̈ yamc'ab' nab'a bronce ix schec vin̈aj Salomón chi' b'ojoc, maxtzac echtaj jantac q'uen bronce ix och d'ay. 19Ix schecanpax vin̈aj Salomón chi' b'ojoc juntzan̈xo yamc'ab' yic stemplo Dios chi', nab'a oro ix aji: Aton jun altar yed' juntzan̈ mexa b'aj tz'ac'chajem ixim pan d'a yichan̈ Jehová, 20yed' juntzan̈ sb'achnub' candil yed' candil tz'och sc'ac'al d'a yichan̈ jun lugar Yicn̈ej Jehová Yaji, icha yaj yalan Jehová chi'. 21Ix b'o pax juntzan̈ yechel xumac ayoch d'a sb'achnub' candil chi' yed' q'uen tenaza, 22q'uen tz'ic'anel stan̈il b'aj tz'och sc'ac'al candil, q'uen nivac uc'ab', q'uen nivac cuchara yed' q'uen yed'tal tzac'ac'. Masanil juntzan̈ q'ueen chi', an̈ej d'a q'uen oro te vach' b'aj ix b'oi. Ix och pax q'uen oro d'a spatictac puerta b'aj tzon̈ och d'a yol templo chi'. Ix och pax q'ueen d'a spuertail jun lugar Yicn̈ej Dios Yaji.

will be added

X\