2 CRÓNICAS 35

1Ix och q'uin̈ yuj vin̈aj Josías chi' yic syic'anchaan̈ Jehová vin̈ d'a Jerusalén chi', aton yic snaancot eb' ayic yelnaccot eb' smam yicham eb' d'a Egipto. Ayic 14 yoch b'ab'el uj ix smilcham noc' calnel eb' silab'il yuj q'uin̈ chi'. 2Ix yac'anoch eb' vin̈ sacerdote vin̈ d'a yopisio, ix iptzitaj eb' vin̈ yuj vin̈ yic syilan yopisio eb' vin̈ chi' d'a scajnub' Jehová. 3Ix schecan vin̈ smolb'ej sb'a eb' vin̈ levita tz'ac'an servil Jehová, aton eb' vin̈ sc'ayb'an eb' yetisraelal. Ix yalan vin̈ d'a eb' vin̈ icha tic: Naeccoti to a te' scaxail strato Jehová, aycan te' d'a yol scajnub' Jehová sb'onac vin̈aj Salomón yuninal vin̈aj David sreyal Israel. Yuj chi' a ex tic maxtzac e b'achlaj b'eyec' te' d'a sjolom e jen̈jab'. A ticnaic aq'uec servil Jehová co Diosal yed' pax eb' quetisraelal schon̈ab' co Diosal chi'. 4B'oecoch e b'a d'a stzolal, icha syal stzolal smacan̈il eb' e mam eyicham, icha yaj stz'ib'chajcan yuj vin̈aj David yed' vin̈aj Salomón chi'. 5Tzex can nan̈aloc ex levita ex tic d'a scajnub' Jehová chi', icha syal smacan̈il eyaji, yic vach' tzex colvaj d'a junjun macan̈ eb' quetisraelal sc'ab'yoc sb'a, 6yic tze milancham noc' quelemtac calnel silab'il yic q'uin̈ tic. Yuj chi' sacb'itejec e b'a icha yalan ley yed' pax tas yovalil sacb'itaji, yic vach' syal sc'anab'ajan eb' quetisraelal tic masanil tas yalnaccan vin̈aj Moisés yuj Jehová, xchi vin̈ rey chi'. 7Ix lajvi chi', axo d'a scal noc' smolb'etzal noc' vin̈aj Josías chi' ix yiq'uelta juntzan̈ noc' ix yac' vin̈ d'a eb' anima molanec' chi', yic vach' ay noc' syal yac'an eb' silab'il d'a q'uin̈ chi'. Aton sb'isul noc' tic: 30 mil noc' calnel yed' noc' chiva yed' 3 mil noc' quelemtac vacax. 8An̈ejtona' eb' vin̈ ayoch yajalil yed' vin̈ rey chi', ix el val d'a sc'ool eb' vin̈ yac'an silab' d'a eb' chon̈ab' chi', d'a eb' vin̈ sacerdote yed' d'a eb' vin̈ levita. Axo pax vin̈aj Hilcías, vin̈aj Zacarías yed' vin̈aj Jehiel, aton eb' vin̈ tz'ilan scajnub' Jehová, 2 mil 600 noc' calnel yed' 300 noc' quelemtac vacax ix yac' eb' vin̈ yic tz'och q'uin̈ chi'. 9A vin̈aj Conanías yed' eb' vin̈ yuc'tac, aton vin̈aj Semaías, vin̈aj Natanael, vin̈aj Hasabías, vin̈aj Jeiel yed' vin̈aj Josabad, aton eb' vin̈ yajalil eb' vin̈ levita, 5 mil noc' calnel yed' noc' chiva ix yac' eb' vin̈ yic tz'och q'uin̈ chi'. Ix yac'anpax 500 noc' quelemtac vacax eb' vin̈ yic syac' noc' eb' vin̈ levita silab'il. 10Ayic vach'xo yaj masanil yic tz'och q'uin̈ chi', ix sb'oanoch sb'a eb' vin̈ sacerdote d'a stzolal yed' pax eb' vin̈ levita, icha ix aj yalan vin̈ rey. 11Ix smilancham noc' noc' chi' eb' vin̈ silab'il yic q'uin̈ chi'. Ix yac'an schiq'uil noc' eb' vin̈ levita chi' d'a eb' vin̈ sacerdote. Axo eb' vin̈ ix tzicanoch schiq'uil noc' chi' d'a altar. Ix lajvi chi' ix spatz'anel noc' eb' vin̈ levita chi'. 12Ix spojanec' xepual noc' silab' sn̈usjitz'a smasanil eb' vin̈ sacerdote chi', ix yac'an eb' vin̈ d'a junjun macan̈ eb' ayto yuj sb'a, yic syac'an eb' d'a Jehová, icha yaj stz'ib'chajcan d'a yumal yuj vin̈aj Moisés. An̈eja' icha chi' ix yutej pax noc' vacax eb' vin̈. 13Ix sb'olan noc' silab' yic q'uin̈ chi' eb' vin̈, icha val yaj stz'ib'chajcani. Axo juntzan̈xo noc' silab' chi', ix stz'an̈ noc' eb' vin̈ d'a yol chen yed' d'a yoltac xalten. Elan̈chamel ix spuquec' noc' eb' vin̈ d'a eb' anima. 14Ix lajvi chi', ix sb'oan yic eb' vin̈ levita chi' yed' pax tas yic eb' vin̈ sacerdote, yujto a eb' vin̈ sacerdote yin̈tilal Aarón te ay tas sc'ulej eb' vin̈ sq'ue ac'val yic sn̈usan noc' silab' eb' vin̈ stz'a smasanil yed' pax xepual noc'. Yuj chi' munil ix sb'o yic eb' vin̈ levita chi', ix sb'oanpax yic eb' vin̈ sacerdote chi' eb' vin̈. 15Axo pax eb' vin̈ sb'itani, aton eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Asaf, ayoch eb' vin̈ d'a yopisio chi', icha yajcan yuj vin̈aj rey David, vin̈aj Asaf, vin̈aj Hemán yed' vin̈aj Jedutún, schecab' eb' tic vin̈aj rey David chi'. Axo eb' vin̈ stan̈van puerta, aypaxoch eb' vin̈ yilan yopisio chi'. Malaj junoc eb' vin̈ syactejcan yilan yopisio, yujto a eb' vin̈ yetlevitail eb' vin̈ sb'oan noc' silab' eb' vin̈. 16Icha chi' ix aj yac'ji servil Jehová d'a sc'ual q'uin̈ chi', yic tz'ac'jipax silab' d'ay d'a altar, aton silab' sn̈usjitz'a smasanil, icha ix aj yalan vin̈aj rey Josías chi'. 17Masanil eb' israel van sb'oan q'uin̈ chi', uque' c'ual pax ix sva ixim pan eb' malaj yich. 18Malaj b'aj ix och junoc q'uin̈ icha jun chi' yictax d'a stiempoal vin̈aj Samuel schecab' Dios. Malaj val junocxo sreyal Israel ix ac'anoch jun q'uin̈ chi' icha ix aj yoch yuj vin̈aj rey Josías yed' eb' vin̈ sacerdote, eb' vin̈ levita yed' masanil eb' aj Judá yed' eb' aj Israel ayec' chi' yed' pax eb' cajan d'a Jerusalén chi'. 19Ayic 18 ab'ilxo yoch vin̈aj Josías chi' reyal ix och jun q'uin̈ chi'. 20Ayic toxo ix laj uji juntzan̈ chi', ayic toxo ix b'ochajxi scajnub' Jehová yuj vin̈aj rey Josías chi', axo vin̈aj Necao sreyal Egipto, van sb'at vin̈ d'a a' Éufrates yic syac' oval vin̈ yed' chon̈ab' Carquemis. Axo vin̈aj rey Josías chi' ix b'at smac sat vin̈. 21A vin̈aj Necao chi', ix scheccot eb' schecab' vin̈ yic tzul alchaj d'a vin̈aj Josías chi' icha tic: Ach sreyal Judá, man̈ ac' oval ved'oc, yujto man̈oc ed'oc tzin javi vac' oval, palta a yed' junxo nación aytaxon voval yed'oc, yujto a Dios ix alan d'ayin to tzin pil vip vac'an oval tic. Actej a telan a b'a yed' Dios yic vach' max ach satel yuuj, yujto a' ayoch ved'oc, xchicot vin̈. 22Palta axo vin̈aj Josías chi' maj meltzajlaj vin̈, to ix sq'uexel sb'a vin̈ yic syac'an oval vin̈. Maj schalaj yab' vin̈ tas ix yal vin̈aj Necao chi', vach'chom a Dios ix alani. Yuj chi' ix yac' oval vin̈ yed' vin̈aj Necao chi' d'a jun pan̈an yic Meguido. 23A eb' sjulvajum vin̈aj Necao chi', ix sjulb'at sjul-lab' eb' d'a vin̈aj Josías chi'. Ix yamchaj vin̈ sjulan eb', yuj chi' ix yal vin̈ d'a eb' ed'jinac scarruaje: Iq'uec in el d'a tic, yujto te nivan ix in aj in lajvi, xchi vin̈. 24Ix yic'anelta vin̈ eb', ix yac'anoch vin̈ eb' d'a yol junxo schab'il carruaje, ix yic'ancot vin̈ eb' d'a Jerusalén, ata' ix cham vin̈. Ix smucan vin̈ eb' b'aj mucb'il eb' smam yicham. Masanil eb' aj Judá yed' eb' aj Jerusalén ix oc' eb' yuj vin̈. 25Axo vin̈aj Jeremías ix b'oan jun sb'ital yic snachajcot schamel vin̈. Ix cann̈ej jun b'it chi', masanil eb' vin̈ vinac yed' eb' ix ix sb'itani, ayic sb'itan jun b'it chi' eb' yuj schamel junoc anima, snacot vin̈aj Josías chi' eb'. A jun b'it chi' ix ochcan d'a stzolal sb'itan eb' israel yuj junoc chamel, aycan d'a yumal sb'ital cusc'olal. 26A jantacto yab'ixal vin̈aj Josías chi' yed' tastac ix sc'ulej vin̈, te vach' icha yaj stz'ib'chajcan d'a yumal sley Jehová 27yed' masanil tastac ix sc'ulej vin̈ ayic ix el yich yed' slajvub', aycan b'aj tz'ib'ab'ilcan yab'ixal eb' vin̈ sreyal Israel yed' Judá.

will be added

X\