2 CRÓNICAS 27

1A vin̈aj Jotam chi', 25 ab'il sq'uinal vin̈ ayic ix och vin̈ reyal. 16 ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a Jerusalén. Jerusa sb'i ix snun vin̈, yisil ix vin̈aj Sadoc. 2A tas ix sc'ulej vin̈aj Jotam chi', vach' d'a yichan̈ Jehová icha ix sc'ulej vin̈aj Uzías smam vin̈. Palta maj ochlaj vin̈ d'a yol stemplo Jehová icha ix yutej sb'a vin̈ smam vin̈ chi'. Axo masanil anima, te chuc tas ix sb'eyb'alej eb'. 3A vin̈aj Jotam chi' ix checan b'ojoc jun spuertail templo d'a yib'an̈. Tzijtum tas ix schec vin̈ b'ojoc d'a yib'an̈ smuroal chon̈ab' b'aj mucb'il jun ch'olan. 4Ix schecan vin̈ b'ochajxiq'ue juntzan̈ nivac chon̈ab' d'a tzalquixtac d'a yol yic Judá yed' yed'tal eb' vin̈ soldado chaan̈ yajq'ue b'aj stan̈vej eb' vin̈ d'a caltac te'. 5Ix yac' oval vin̈ yed' eb' amonita, ix ac'ji ganar eb' yuj vin̈. A d'a jun ab'il chi', ix yac' q'uen tumin eb' ix ac'jioch d'a yib'an̈ yac'an d'a vin̈. Ix yac' 75 quintal q'uen plata eb' yed' 37 mil quintal ixim trigo. An̈eja' icha pax chi' ixim cebada ix yac' eb'. Icha chi' ix sc'ulej eb' d'a oxe' ab'il. 6Te tec'an ix aj vin̈ d'a sreyal chi', yujto te vach' sb'eyb'al vin̈ d'a yichan̈ Jehová. 7A jantacto yab'ixal vin̈aj rey Jotam chi' yed' tastac sc'ulejnac vin̈ yed' jantac oval yac'nac vin̈, aycan b'aj tz'ib'ab'ilcan yab'ixal eb' vin̈ sreyal Israel yed' Judá. 8Ayic ix och vin̈ d'a reyal, 25 ab'il sq'uinal vin̈. 16 ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a Jerusalén. 9Axo yic ix cham vin̈, ix mucji vin̈ yed' eb' smam yicham d'a schon̈ab' vin̈aj David. Ix lajvi chi', axo vin̈aj Acaz yuninal vin̈ ix ochcan reyal sq'uexuloc.

will be added

X\