2 CRÓNICAS 22

1Masanil eb' cajan d'a Jerusalén chi', ix yac'och vin̈aj Ocozías eb' reyal sq'uexuloc vin̈ smam chi', aton vin̈ slajvub' yuninal vin̈aj Joram chi. A vin̈ ix och reyal chi', yujto a eb' árabe yac'nac oval eb' d'a Judá, milb'ilcham eb' vin̈ b'ab'el yuninal vin̈aj Joram chi' yuj eb'. 2Ayic ix schaanel yich vin̈aj Ocozías chi' yac'an reyal, 22 ab'il sq'uinal vin̈, junn̈ej ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a Jerusalén. Atalía sb'i ix snun vin̈, yixchiquin ix vin̈aj Omri. 3A vin̈aj rey Ocozías chi', a sb'eyb'al vin̈aj Acab yed' yin̈tilal ix sb'eyb'alej vin̈. A ix snun vin̈ chi' ix cuchb'an d'a chucal b'eyb'al chi', yujto yisil ix vin̈aj Acab chi', yuj chi' te chuc tas ix sc'ulej vin̈ d'a yichan̈ Jehová. Ayic toxo ix cham vin̈ smam vin̈ chi', a eb' sc'ab' yoc vin̈ chi' ix cuchb'an d'a chucal, yuj chi' ix juviel spensar vin̈ d'a juneln̈ej. 5Yujto ix sc'anab'ajej juntzan̈ pensar chi' vin̈, yuj chi' junn̈ej ix aj spensar vin̈ yed' vin̈aj Joram sreyal Israel, aton vin̈ yuninal vin̈aj Acab. Yuj chi' ix yac' oval eb' vin̈ yed' vin̈aj Hazael sreyal Siria d'a chon̈ab' Ramot d'a yol yic Galaad. Palta ix lajvi vin̈aj Joram chi' yuj eb' sirio chi'. 6Yuj chi' ix meltzajcot vin̈ d'a Jezreel yic tzul yan̈tan sb'a vin̈ ta'. Te ya yaj vin̈, yuj chi' ix b'at vin̈aj Ocozías yil vin̈ d'a Jezreel chi'. 7A Dios toxo ix sna'a to ayic ol c'och vin̈aj Ocozías chi' yil vin̈aj Joram chi', ata' ol cham vin̈. Ayic ayec' vin̈ ta', ix elta vin̈ yed' vin̈aj Joram chi', yic syac'an oval eb' vin̈ yed' vin̈aj Jehú yuninal vin̈aj Nimsi, aton vin̈ ix sic'jiel yuj Jehová yic satanel masanil macan̈il eb' yin̈tilal vin̈aj Acab chi'. 8Ayic van smilancham eb' yin̈tilal vin̈aj Acab vin̈aj Jehú chi', ix ilchajelta eb' vin̈ yajal yaj d'a Judá yed' eb' sc'ab'yoc vin̈aj Ocozías chi' yuj vin̈, ix smilancham eb' vin̈. A eb' vin̈ chi' ayoch yopisio eb' vin̈ yed' vin̈aj Ocozías chi'. 9Ix schecan vin̈ saychaj ec' vin̈aj Ocozías chi', yujto a d'a Samaria ix sc'ub'ejel sb'a vin̈, palta ix yamchaj vin̈ yuj eb', ix yic'anb'at vin̈ eb' d'a vin̈aj Jehú chi', axo ta' ix miljicham vin̈ yuj vin̈. Ix yalan eb' icha tic: Co muquec vin̈, yujto yin̈tilal vin̈ vin̈aj Josafat, vin̈ ac'jinac servil Jehová d'a smasanil sc'ool, xchi eb'. A d'a scal eb' sc'ab' yoc vin̈aj Ocozías chi', man̈xa junoc mach ix stec'b'ej sb'a yochcan reyal. 10Ayic ix yab'an ix Atalía to toxo ix cham vin̈aj Ocozías yune' ix chi', ix schecan ix miljoccham masanil eb' yin̈tilal eb' vin̈ sreyal Judá chi'. 11Palta axo ix Joseba, elc'altac ix aj yic'ancanel vin̈aj Joás ix d'a scal juntzan̈xo eb' vin̈ yuninal vin̈aj Ocozías van smiljicham chi'. Ix sc'ub'anel vin̈ ix d'a ix Atalía chi'. Ix b'at ix sc'ub'ejel vin̈ d'a jun cuarto yic templo b'aj svay anima, axo jun ix ix, ix ilan q'uib' vin̈ ta'. Yuj chi' maj chamlaj vin̈. A ix Joseba chi' yisil ix vin̈aj Joram, yanab' ix vin̈aj Ocozías chi', yetb'eyum ix vin̈aj sacerdote Joiada. 12A vin̈aj Joás chi', vaque' ab'il ix c'ub'ajel vin̈ d'a stemplo Jehová yed' jun ix ix, ix ilan q'uib'oc. Yacb'an chi' axo ix Atalía chi', ayoch ix yajalil d'a jun chon̈ab' chi'.

will be added

X\