2 CRÓNICAS 20

1Ix ec' jun tiempoal, a eb' moabita yed' eb' amonita, junn̈ej ix yutej sb'a eb' yed' eb' meunita yic syac'an oval eb' yed' Judá. 2Yuj chi' ix javi jayvan̈ vinac yal d'a vin̈aj Josafat sreyal Judá icha tic: A d'a Edom yed' d'a junxo sc'axepal a' mar Muerto, van scot jantac soldado d'ayach. Ayxoec' eb' d'a chon̈ab' Hazezon-tamar, xchi eb' vin̈. (A jun chon̈ab' chi' scuchan pax En-gadi.) 3Ix te xiv vin̈aj Josafat chi', ix snaan vin̈ to syac'och sb'a vin̈ d'a yol sc'ab' Jehová, yuj chi' ix yal vin̈ to masanil anima d'a yol yic Judá tz'och d'a tzec'ojc'olal. 4Ix cot masanil anima d'a junjun chon̈ab' d'a yol yic Judá chi' yic sc'anan scolval Jehová eb' yed' vin̈. 5Ix lajvi chi', ix q'ue lin̈an vin̈aj Josafat chi' d'a scal masanil eb' anima molanec' d'a Jerusalén chi', d'a yichan̈ jun ac' yamaq'uil stemplo Jehová. 6Ix yalan vin̈ icha tic: Ach Jehová, co Diosal ach yed' eb' co mam quicham, a ach tic sDiosal ach satchaan̈, Yajal ach pax d'a yib'an̈ masanil chon̈ab'. Te nivan a poder, malaj junoc mach syal stec'b'an sb'a d'a ichan̈. 7Ach co Diosal, a ach ic'naquel juntzan̈ anima cajan d'a sat luum tic, aton b'aj ayon̈ ec' a on̈ a chon̈ab' Israel on̈ tic. Ac'annaccan lum d'a juneln̈ej d'ayon̈ a on̈ yin̈til on̈ can vin̈aj Abraham tic, aton vin̈ a vach'c'ool. 8Ayic cajnajnacxo eb' co mam quicham d'a tic, sb'oannacq'ue jun templo eb' to ic yaji, yalannac eb' icha tic: 9Tato sjavi junoc yaelal d'a quib'an̈ ma junoc oval sjavi yuj co chucal, ma ilya, ma vejel, ol on̈ javoc d'a ichan̈ d'a a templo tic, yujto ayach ec' d'ay. A d'a scal co yaelal chi' ol co c'an a colval, ol ab'an tas ol co c'ana', ol on̈ a colani, xchi eb'. 10A ticnaic jun, ina yajec' eb' amonita, eb' moabita yed' eb' cajan d'a tzalquixtac yic Seir, aton lum sluum eb' b'aj maj yal a c'ol ec'naccot eb' co mam quicham a on̈ israel on̈ tic ayic yelnaccot eb' d'a Egipto, to sq'uexb'eejnac sb'a eb', maj satjiel-laj eb' anima chi' yuj eb'. 11Axo ticnaic jun, a tas tz'aj spacan jun chi' eb' d'ayon̈, to snib'ej eb' syac' oval qued'oc yic tzon̈ yiq'uel eb' d'a lum luum ac'nac co macb'enej tic. 12Ach co Diosal, eloc val d'a a c'ool to tzac'och syaelal eb', yujto a on̈ tic malaj quip yic sco tec'b'an co b'a d'a yichan̈ jantac eb' soldado van sjavi yac' oval d'a tic. Man̈ cojtacoc tas val sco c'ulej, yuj chi' a d'ayach scac'och co pensar, xchi vin̈ rey chi' d'a Jehová. 13Masanil eb' aj Judá, lin̈anq'ue eb' d'a yichan̈ Jehová yed' masanil yetb'eyum yed' yal yuninal eb', vach'chom eb' te cotacto. 14Ay jun vin̈ levita yin̈tilal vin̈aj Asaf scuchan Jahaziel yuninal vin̈aj Zacarías, yixchiquin vin̈aj Benaías yuninal vin̈aj Jeiel, yixchiquin vin̈aj Matanías. Ix och Yespíritu Jehová d'a vin̈, 15yuj chi' ix yal vin̈ icha tic: Ab'ec val ex aj Judá, ex aj Jerusalén yed' ach rey Josafat. Xchi val Jehová icha tic: Man̈ ex xivoc, man̈ eyec xiv e b'a d'a yichan̈ jantac soldado chi', yujto a jun oval chi', man̈ eyicoc, palta vic a in Dios in tic. 16A q'uic'an tzex emc'och eyac' oval yed' eb'. Sq'ueul eb' d'a lum svitzal yic Sis, yic tze chalan e b'a yed' eb' d'a stitac a a' tz'ec' d'a tz'inan lum yic Jeruel. 17Man̈oc ex ol eyac' oval chi', palta ton̈ej ol ex aj ta', malaj tas ol e c'ulej, ton̈ej ol eyila' tas ol aj ex in colani, xchi Jehová. Yuj chi' e masanil ex cajan ex d'a Jerusalén yed' d'a Judá, man̈ ex xivoc, man̈ eyec xiv e b'a. Tzex b'at q'uic'an chi', yujto a Jehová ayoch qued'oc, xchi vin̈. 18Yuj chi', ix em cumnaj vin̈aj Josafat chi', ix emc'och snan̈al sat vin̈ d'a sat luum, ix empax cumnaj masanil eb' aj Judá yed' eb' aj Jerusalén chi', ix yac'anem sb'a eb' d'a yichan̈ Jehová. 19Ay juntzan̈ eb' levita yin̈tilal vin̈aj Coat yed' eb' yin̈tilal vin̈aj Coré, ix syamanoch eb' sb'itan d'a chaan̈, syalan vach' lolonel eb' d'a Jehová sDiosal Israel. 20Axo d'a q'uin̈ib'alil d'a junxo c'u chi', ac'valto ix q'ue van eb' smasanil, ix b'at eb' d'a sb'eal tz'inan luum yic Tecoa. Ayic van sb'at eb' chi', ix och tec'tec' vin̈aj Josafat, ix yalan vin̈ d'a eb' icha tic: Ab'ec tas ol val ex aj Jerusalén yed' ex aj Judá: Caq'uecoch Jehová co Diosal yipoc co c'ool, malaj tas ol on̈ ic'anoc, scac'anpaxoch eb' schecab' Dios tic yipoc co c'ool yic vach'n̈ej ol aj quelc'ochi, xchi vin̈ d'a eb'. 21Ayic toxo ix lajvi slolon vin̈ yed' eb' chon̈ab' chi', ix sic'anel juntzan̈ eb' sb'itan vin̈. Ix yac'anoch spichul eb' yic yopisio yic b'it. Ix b'ab'laj eb' yuj eb' soldado. Syalan vach' lolonel eb' d'a Jehová d'a b'ital icha tic: Caq'uec yuj diosal d'a Jehová, yujto tzon̈ xajanej d'a masanil tiempo, xchi eb'. 22Ayic ix schaanel yich eb' sb'itan vach' lolonel chi' d'a tzalajc'olal chi', axo Jehová ix ac'anoch somc'olal d'a scal eb' van scot yac' oval yed' eb' aj Judá chi', aton eb' amonita, eb' moabita yed' eb' ix cot d'a tzalquixtac yic Seir chi'. Yuj chi' ix ac'ji ganar eb'. 23Yujto a eb' amonita yed' eb' moabita chi', ix och eb' yac' oval yed' eb' ix cot d'a Seir chi', ix lajviel eb' smasanil yuj eb'. Ix lajvi chi', axon̈ej eb' ix yutej sb'a, ix satlanel sb'a eb'. 24Axo yic ix c'och eb' vin̈ vinac yic Judá b'aj chequel lum tz'inan luum, ix yilanb'at eb' vin̈ to a eb' ajc'ol chi' latz'anem eb' d'a sat lum schami, man̈xa junoc eb' ixto elcani. 25Yuj chi' ix b'at vin̈aj Josafat yed' eb' soldado ajun yed'oc chi', yic sb'at sic'anchaan̈ eb' masanil tas ix can yuj eb' ajc'ol ix cham chi'. Ix ilchaj yamc'ab' yuj eb', pichul yed' juntzan̈xo tas te caro stojol. Yuj chi' tzijtum tas ix yic' eb', palta ayto tas majxo tzac'van eb' yic'ancoti. A jantac tas ix yic'cot eb' chi', oxe' c'ual ix yac' eb' smolanq'uei. 26Axo d'a schan̈il c'ual, ix smolb'an sb'a eb' d'a jun ac'lic scuchan Beraca. Ata' ix yal vach' lolonel eb' d'a Jehová. Yuj chi' span̈anil Beraca ix sb'iejcan jun lugar chi' yuj eb'. (Beraca syalelc'ochi aloj vach' lolonel.) 27Ix lajvi chi', d'a tzalajc'olal ix b'ab'laj vin̈aj Josafat yuj eb' aj Judá yed' eb' aj Jerusalén, yujto a Jehová ix ac'an jun tzalajc'olal chi' d'a eb' yujto ix ac'ji ganar eb' ajc'ol chi'. 28Axo ix javi eb' d'a Jerusalén, ix b'at eb' d'a stemplo Jehová yed' sonal salterio, te' cítara yed' q'uen trompeta. 29Ayic ix ab'chaji to a Jehová ix ac'an oval yed' eb' ayoch ajc'olal d'a eb' israel chi', ix te xiv masanil juntzan̈xo nación d'a Dios chi'. 30Junc'olal ix yac' reyal vin̈aj Josafat chi', yujto a Dios ix ac'an junc'olal d'a scal vin̈ yed' juntzan̈xo chon̈ab' d'a slac'anil chi'. 31Ayic 35 ab'il sq'uinal vin̈aj Josafat chi' ix schaanel yich vin̈ yac'an reyal d'a Judá, 25 ab'il ix yac' reyal vin̈ d'a chon̈ab' Jerusalén. Azuba sb'i ix snun vin̈, yisil ix vin̈aj Silhi. 32A vin̈aj Josafat chi', vach'n̈ej ix yutej sb'a vin̈ icha ix yutej sb'a vin̈aj Asa smam vin̈. Masanil tas ix sc'ulej vin̈, tojoln̈ej d'a yichan̈ Jehová. 33Palta a juntzan̈ lugar yic ejmelal b'ajtac chaan̈, maj yiq'uel-laj vin̈, yujto man̈ masaniloc eb' anima tec'anxo spensar yoch tzac'an yuj sDiosal eb' yed' smam yicham. 34A jantacto yab'ixal vin̈aj Josafat chi' ayic ix el yich, masanto ix lajvi, tz'ib'ab'ilcan d'a yumal yic vin̈aj Jehú yuninal vin̈aj Hanani, junn̈ej yajcan yed' yumal yab'ixal eb' vin̈ sreyal Israel. 35Axo d'a slajvub'al sreyal vin̈aj Josafat chi', ix sb'oan strato vin̈ yed' vin̈aj Ocozías sreyal Israel. A jun vin̈ rey chi', te chuc spensar vin̈. 36Ix sb'o juntzan̈ te' barco eb' vin̈ yic sb'at d'a chon̈ab' Tarsis. A d'a chon̈ab' Ezión-geber ix sb'o te' eb' vin̈. 37Yuj chi', a vin̈aj Eliezer aj Maresa yuninal vin̈aj Dodava ix alan jun lolonel tic d'a vin̈aj Josafat chi': Yujto junn̈ej ix utej a b'a yed' vin̈aj Ocozías, yuj chi' a Jehová choc' ol utanb'at masanil tas ix a b'o tic, xchi vin̈. Yuj chi', choc' ix aj juntzan̈ te' barco ix sb'o eb' vin̈ chi', majxo yal-laj sb'at te' d'a Tarsis chi'.

will be added

X\