2 CRÓNICAS 2

1Ix snaan vin̈aj Salomón sb'oq'ue spalacio yed' pax cajnub' b'aj tz'och ejmelal d'a Jehová. 2Yuj chi', ix siq'uel 70 mil eb' cuchum icatz vin̈ yed' 80 mil eb' tzeyum q'ueen d'a jolomtac vitz yed' 3 mil 600 eb' tz'ilan munlajel chi'. 3Ix lajvi chi' ix yalanb'at vin̈ d'a vin̈aj Hiram sreyal Tiro icha tic: ¿Tzam ac'cot te' c'ute' d'ayin icha ix a c'ulej yed' vin̈ in mam ayic ix sb'oanq'ue spalacio vin̈ b'aj cajnajnac? 4A ticnaic ol in b'oq'ue jun templo b'aj ol on̈ och ejmelal d'a Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic, yicn̈ej ol ajoc. Ata' ol n̈uschajtz'a incienso suc'uq'ui sjab' yuj quic'anchaan̈ Jehová chi'. Ol empax tzolan ixim pan d'a yichan̈. Ol n̈usjoc pax tz'a silab' d'a q'uin̈ib'alil, d'a yemc'ualil yed' pax d'a sc'ual ic'oj ip, d'a yic tz'alji q'uen uj yed' d'a juntzan̈xo q'uin̈ tz'och yuj quic'anchaan̈ Jehová co Diosal icha syal schecnab'il ac'b'ilcan d'ayon̈ israel on̈ tic, yic sco c'anab'ajej d'a masanil tiempo. 5A jun templo ol in b'o chi', te nivan ol ajoc, yujto a co Diosal chi', yelxo ec'al snivanil yelc'och d'a yichan̈ masanil juntzan̈ comon dios. 6Palta jun, ¿tom ay junoc mach ol yal sb'oanq'ue jun templo chi'? Inatax satchaan̈ nivan, palta max yab'laj b'aj tz'aj Dios chi'. ¿Tas vaj a in tic, yuj chi' ol in b'oq'ue jun templo b'aj syal scajnaj Jehová chi'? An̈ej am junoc lugar b'aj sn̈uschajtz'a incienso d'a yichan̈ syal in b'oani. 7Yuj chi' ac'cot junoc vin̈ vinac yojtac val smunlaj d'a q'uen oro, d'a q'uen plata, d'a q'uen bronce yed' d'a q'uen hierro yed' d'a an̈ ch'al q'uic'mutz'inac, yaxmaquinac yed' chacchac, to syalpax sb'oanoch yechel yaln̈ej tastac vin̈. A vin̈ ol colvaj yed' eb' c'ayb'ab'il d'a juntzan̈ chi' ay d'a Judá yed' d'a Jerusalén tic, aton eb' ix sic'chajcanoch yuj vin̈ in mam. 8An̈ejtona' tzac'anpaxcot te te' ay d'a Líbano d'ayin, aton te' c'ute', te' tzicap yed' te' sándalo, yujto vojtac to a eb' a munlajvum, te jelan eb' d'a ch'acoj te' d'a Líbano chi'. Axo eb' in munlajvum tic, ol colvaj eb' yed' eb' ic chi', 9yic nivan te' syaq'uel eb', yujto a jun templo ol in b'oq'ue chi' te nivan ol ajoc, satub'tac pax ol aj yilji. 10Ol vac'b'at svael eb' a munlajvum chi'. Ol vac'b'at 60 mil quintaloc ixim trigo, an̈eja' icha chi' pax ixim cebada. Ol vac'paxb'at 110 mil galónoc vino, icha pax chi' aceite, xchib'at vin̈aj Salomón chi'. 11Ix lajvi chi' ix yac'ancot jun ch'an̈ carta vin̈aj Hiram sreyal Tiro chi' d'a vin̈aj rey Salomón chi' b'aj syal vin̈ icha tic: Ach rey Salomón, a Jehová ix ach ac'anoch reyal d'a Israel chi', yujto te xajan schon̈ab' chi' yuuj. 12Yuj chi', alchajocab' vach' lolonel d'a Jehová e Diosal, aton b'oannac satchaan̈ yed' sat luum tic, yujto ach yac'och reyal sq'uexuloc vin̈aj rey David a mam. Te n̈ican ach, te c'ayb'ab'il ach d'a jelanil, a ach ol a b'oq'ue jun stemplo Jehová chi' yed' a palacio b'aj ol ach ajoc. 13A ticnaic svac'b'at jun vin̈ vinac te jelan spensar, te yojtac pax vin̈, aton vin̈aj Hiram-abi. 14A jun vin̈ tic, yune' vin̈ jun ix ix yin̈tilal Dan, axo vin̈ smam vin̈, aj chon̈ab' Tiro vin̈. A jun vin̈ tic, yojtac val vin̈ smunlaj d'a q'uen oro, d'a q'uen plata, d'a q'uen bronce, d'a q'uen hierro yed' d'a q'uen q'ueen. Syal pax smunlaj vin̈ d'a te te', d'a an̈ ch'al q'uic'mutz'inac, yaxmaquinac yed' d'a an̈ chacchac ch'al yed' d'a an̈ lino. Te jelan vin̈ sb'oanoch yechel yaln̈ej tastac. Syal snaanel vin̈ tas tz'aj junoc munlajel, yaln̈ej tas sc'anchaj d'ay. Ol munlaj vin̈ yed' eb' a munlajvum jelan, aton eb' smunlajtaxon yed' vin̈ a mam, vin̈ te xajan vuuj. 15Yuj chi' svala': Ac'cot ixim trigo chi' d'ayon̈, ixim cebada, aceite yed' vino ix ala' to ol ac' chi'. 16Yacb'an chi', a on̈ tic ol caq'uel te te' d'a Líbano tic. Jantac te' ol a c'ana', junn̈ej ol cutej te', ol quic'anb'at te' d'a yib'an̈ a' mar, masanto ol c'och te' d'a Jope. Axo eb' a munlajvum ol ic'anb'at te' d'a Jerusalén, xchicot vin̈aj Hiram sreyal Tiro chi'. 17Ix lajvi chi', ix yic'anchaan̈ sb'isul masanil eb' ch'oc chon̈ab'il cajan d'a chon̈ab' Israel vin̈aj Salomón chi', ch'oc pax b'ischajnac eb' yuj vin̈aj rey David. A sb'isul eb', 153 mil 600 d'a smasanil. 18Ix ac'jioch 70 mil eb' cuchoj icatz, 80 mil pax eb' ix och tzeyoj q'ueen d'a tzalquixtac, axo 3 mil 600 xo eb' ix och yil eb' smunlaj chi'.

will be added

X\