2 CRÓNICAS 1

1A vin̈aj Salomón yuninal vin̈aj David, ix tec'c'aj val yopisio vin̈, yujto a Jehová sDiosal vin̈ ayoch yed'oc, ix te q'uechaan̈ vin̈ d'a yopisio chi'. 2Ix yavtan masanil eb' yetisraelal vin̈: Aton eb' nivac yajalil eb' soldado, eb' juez, eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' yed' eb' yajal yaj d'a scal eb' sc'ab' yoc. 3Ix b'at vin̈ yed' masanil eb' ix smolb'ej sb'a chi' d'a jun lugar chaan̈ d'a Gabaón, yujto ata' aycan cajnub' b'aj sch'ox sb'a Jehová, aton jun sb'onaccan vin̈aj Moisés schecab' Dios d'a tz'inan luum. 4Palta a vin̈aj rey David ic'jinaccot te' scaxail strato Jehová d'a Quiriat-jearim, yac'annacoch vin̈ d'a yol jun mantiado b'ob'il yuj d'a Jerusalén. 5Axo pax jun altar nab'a bronce b'ob'il yuj vin̈aj Bezaleel yuninal vin̈aj Uri, yixchiquin vin̈aj Hur, a d'a Gabaón chi' aycani, d'a yichan̈ scajnub' Jehová. Ix b'at vin̈aj rey Salomón chi' yed' masanil eb' anima chi' ta', yic b'at sc'anb'ej sb'a eb' d'a Dios. 6Ix q'uec'och vin̈ d'a yichan̈ Jehová, b'aj ay jun altar bronce chi', aton d'a yichan̈ mantiado b'aj sch'ox sb'a Jehová. Ix schecan vin̈ n̈usjoctz'a mil noc' silab' d'a Jehová d'a yib'an̈ jun altar chi'. 7A d'a jun ac'val chi', ix sch'ox sb'a Jehová d'a vin̈, ix yalan icha tic: C'an d'ayin tas tza nib'ej, ol vac' d'ayach, xchi d'a vin̈. 8Ix yalan vin̈ d'a Dios chi' icha tic: A ach tic Mamin, ix ac' val a vach'c'olal d'a vin̈aj David in mam. A inxo ix in ac'och reyal sq'uexuloc vin̈. 9A ticnaic ach Jehová Dios, elocab'c'och tas ix al d'a vin̈ in mam chi', yujto ix in ac'och reyal d'a jun a chon̈ab' man̈ jantacoc sb'isul tic, icha spococal lum luum. 10Yuj chi', ac' in jelanil, tzac'an vojtaquej tas svutej in cuchb'an jun chon̈ab' tic. Yujto malaj junoc mach syal yac'an yajalil d'a jun a chon̈ab' tic d'a yol yico', xchi vin̈. 11Ix yalanxi Dios d'a vin̈ icha tic: Yujto a jun tic ix javi d'a a pensar a c'anani, man̈oc a b'eyumal, ma snivanil elc'ochi, ma schamel eb' ajc'ool, mato snajatb'i a q'uinal, man̈oc chi' ix a c'ana', palta a' a jelanil ix a c'ana' yed' aj pensaril yic ol yal ac'an reyal d'a in chon̈ab' b'aj ach vac'och reyal tic, 12yuj chi', ol vac' a jelanil yed' aj pensaril chi'. Ol vac'anpax a b'eyumal yed' snivanil elc'ochi. Malaj junoc rey jelan ec'nacxo icha ach tic, man̈xa pax junocxo icha ach tic olto ochoc, xchi d'a vin̈. 13Ix lajvi chi' ix emixta vin̈ d'a Gabaón b'aj ay scajnub' Dios chi', ix jax vin̈ d'a Jerusalén, ix yac'an reyal vin̈ d'a Israel chi'. 14Ix smolb'an mil 400 carruaje yic oval vin̈aj rey Salomón chi' yed' 12 mil noc' chej scuchan eb' soldado. Ix yac'ancan juntzan̈ chi' vin̈ d'a Jerusalén yed' d'a juntzan̈xo chon̈ab'. 15Man̈xo jantacoc q'uen plata yed' q'uen oro ix smolb'ej vin̈ d'a Jerusalén chi', ichaxon̈ej q'uen comon q'ueen ix aj q'ueen. A te' c'ute', toxon̈ej icha te' caltacte'al higo d'a span̈anil yichtac lum vitz ix aj te'. 16A noc' schej vin̈ rey chi', ix manchajcot noc' d'a Muzri yed' d'a Cilicia. A eb' vin̈ smanvajum vin̈ rey chi' smanancot noc' ta'. 17A junjun carruaje cotnac d'a Egipto chi', 600 siclo plata stojol, axo junjun noc' chej chi', 150 siclo plata stojol noc'. Axo masanil eb' vin̈ sreyal eb' heteo yed' eb' sirio, a eb' vin̈ smananxi d'a eb' schon̈vajum vin̈aj Salomón chi'.

will be added

X\