1 SAMUEL 9

1A d'a scal eb' yin̈tilal Benjamín, ay jun vin̈ vinac scuchan Cis, yuninal vin̈aj Abiel, yixchiquin vin̈aj Zeror. A vin̈aj Zeror chi' yuninal vin̈aj Becorat, yixchiquin vin̈aj Afía. Nivan yelc'och vin̈aj Cis chi' d'a eb' anima. 2Ay jun yuninal vin̈ scuchan Saúl, te vach' snivanil. A d'a scal masanil eb' israel, malaj junoc vach' yilji d'a yichan̈ vin̈aj Saúl chi', te chaan̈ steel vin̈. A masanil eb' vinac d'a Israel, an̈ej d'a sjolom sjen̈jab' vin̈ sq'uec'och eb'. 3Ay jun c'u ix satb'at juntzan̈ noc' sb'uru vin̈aj Cis chi'. Yuj chi' ix yal vin̈ d'a vin̈ yuninal chi': --Ac' lista a b'a, sb'at a sayan noc' b'uru chi', ic'b'at junoc eb' vin̈ co checab' ed'oc, xchi vin̈. 4Ix b'at vin̈aj Saúl chi', ix c'axpajb'at vin̈ d'a scal lum tzalquixtac d'a yol yic Efraín, ix ec' vin̈ d'a yol yic Salisa. Maj chaxlaj noc' b'uru chi' yuj vin̈. Ix ec'pax vin̈ d'a yol smacb'en Saalim yed' d'a yol yic Benjamín, palta malaj noc'. 5Axo ix c'och vin̈ d'a yol smacb'en Zuf, ix yalan vin̈ d'a vin̈ schecab' chi': --Con̈ meltzaj d'a tic, axo ta tz'aji, svach' och vin̈ in mam d'a ilc'olal cuuj d'a yichan̈ noc' b'uru chi', xchi vin̈. 6Ix tac'vi vin̈ checab' chi': --A d'a yol jun chon̈ab' tic ay jun vin̈ schecab' Dios, te nivan yelc'och vin̈ d'a eb' anima, masanil tas syal vin̈, tz'eln̈ejc'ochi. B'at quila', ol yal vin̈ tas b'eal ol quic'a', xchi vin̈. 7--Con̈ an, an̈ej to malaj jab'oc tas squic'b'at d'a vin̈, malaj junoc ixim pan ay d'a yol co pa. Malaj jab'oc tas ol cac' d'a vin̈, ¿tas val ol quic'b'ati? xchi vin̈aj Saúl chi'. 8Ix tac'vi vin̈ checab' chi': --Ay jab' tumin plata ved'nac, ol cac' q'uen d'a vin̈ schecab' Jehová chi', yic ol yal vin̈ tas ol on̈ ajoc, xchi vin̈. 9(A d'a peca' chi', tato ay junoc israel sgana sc'anb'ej yab' srazón d'a Dios syalan icha tic: B'at quil jun vin̈ syal yilan chi', xchi eb'. A vin̈ tz'alji schecab'oc Dios chi' ticnaic, a d'a peca', a vin̈ syal yilan junoc tas ol ujoc, sb'i vin̈ yuj eb'.) 10--Vach' jun, b'at quila', xchi vin̈aj Saúl chi'. Ix b'at eb' vin̈ schavan̈il b'aj ayec' vin̈ schecab' Dios chi'. 11Ayic van sq'ue eb' vin̈ d'a svitzal chon̈ab' chi', ix schalan sb'a eb' vin̈ yed' juntzan̈ eb' ix cob'estac van sb'at ic'oj a', ix sc'anb'an eb' vin̈ d'a eb' ix icha tic: --¿Ay am ec' vin̈ schecab' Dios syal yilan tas ol ujoc? xchi eb' vin̈. 12Ix tac'vi eb' ix: --Ayec' vin̈ d'a eyichan̈b'at chi', palta tato tze pil val jab'ocxo eyip olto ilchaj vin̈ eyuuj. Toto val sjavi vin̈ d'a yol chon̈ab' tic yujto ay q'uin̈ ol och d'a tzalan b'aj tz'och ejmelal. 13An̈ej tzex c'ochi tze sayanec' vin̈ d'a cal chon̈ab' chi', yacb'an manto b'at vin̈ b'aj tz'och ejmelal chi' b'aj tan̈vab'il yuj eb' anima. Masanto ol c'och vin̈, ichato chi' ol yalan vach' lolonel vin̈ d'a yib'an̈ silab', axo sva vin̈ yed' eb' anima avtab'il chi'. Yuj chi' ixiquec val ticnaic, c'ocb'ilto ol eyil vin̈, xchi eb' ix. 14Ix b'at eb' vin̈ b'ian, axo yic van sc'och eb' vin̈ d'a yol chon̈ab' chi', c'ocb'il val ix schalaj sb'a eb' vin̈ yed' vin̈aj Samuel chi', van sb'at vin̈ d'a jun tzalan b'aj ol och ejmelal chi'. 15Q'uic'anocto sc'och vin̈aj Saúl, ix yalan Jehová d'a vin̈aj Samuel chi': 16A q'uic'an yab' icha tic, svac'cot jun vin̈ vinac d'ayach, a d'a yol yic Benjamín scot vin̈. Tzac'q'ue aceite d'a sjolom vin̈, a vin̈ ol och yajalil d'a chon̈ab' Israel tic. A vin̈ ol colan in chon̈ab' tic d'a yol sc'ab' eb' filisteo, yujto toxo ix cus in c'ol yuj b'aj ix tevi eb' d'ayin, xchi d'a vin̈. 17Ayic ix yilan vin̈aj Saúl vin̈aj Samuel chi', ix yalan Jehová d'a vin̈: Aton vin̈ tic val d'ayach evi, a vin̈ ol och yajaliloc in chon̈ab', xchi d'a vin̈. 18A d'a spuertail chon̈ab' chi', ata' ix schalaj sb'a eb' vin̈, ix yalan vin̈aj Saúl d'a vin̈aj Samuel chi': --Al d'ayin mamin, b'ajtil ay spat vin̈ schecab' Dios syal yilan tas ol ujoc, xchi vin̈. 19--A in toni. Con̈ ved'oc, b'ab'lajan̈. Ol ach va ved' b'aj van in b'at chi'. Ato q'uic'an sval d'ayach tas a gana tza c'anb'ej chi', slajvi chi' tzach paxi. 20A yuj noc' b'uru ix satb'at d'ayach yictax oxji, man̈ ac' pensar yuj noc', toxo ix chax noc'. Palta ay jun mach te nib'ab'il yuj eb' quetchon̈ab' israel tic, a ach toni yed' eb' a c'ab' oc, xchi vin̈. 21Ix tac'vi vin̈aj Saúl chi': --A in tic, yin̈tilal in Benjamín, yelxo val jayvan̈n̈ej co b'isul d'a quin̈tilal chi' d'a scal masanil eb' quetisraelal. An̈eja' eb' sc'ab' yoc in mam chi', malaj quelc'och d'a scal eb' quin̈tilal chi'. ¿Tas val yuj tzal juntzan̈ tic d'ayin? xchi vin̈. 22Ix lajvi chi', ix ic'jib'at vin̈ yed' vin̈ schecab' yuj vin̈aj Samuel chi' d'a yol jun cuarto, ix ac'ji jun c'ojnub' te nivan yelc'och d'a eb' vin̈ d'a scal eb' vin̈ avtab'il vael chi', ay am junoc 30 eb' vin̈. 23Ix yalan vin̈aj Samuel chi' d'a jun vin̈ ilum vael d'a cocina icha tic: --Ic'cot noc' chib'ej ix val d'ayach to ch'oc tzic'caneli, xchi vin̈. 24Elan̈chamel ix yic'cot jun noc' xub' vin̈, ix yac'an vin̈ d'a vin̈aj Saúl chi'. Ix yalan vin̈aj Samuel chi' d'a vin̈aj Saúl chi': --A jun chib'ej tic ic'b'ilxocaneli, chi'a. A jun tic to naanxotax vuuj, ix in chec ic'jicaneli, ayic ix in checan b'ojoc jun q'uin̈ tic, xchi vin̈. Junn̈ej ix va vin̈aj Saúl yed' vin̈aj Samuel chi' d'a jun c'u chi'. 25Ayic ix emixta eb' vin̈ ta', ix emul eb' vin̈ d'a yol chon̈ab' chi', ix lolon vin̈aj Samuel yed' vin̈aj Saúl chi' d'a span̈anil yib'an̈ pat. 26Axo ix sacb'i d'a junxo c'u, ix avtaj vin̈aj Saúl yuj vin̈aj Samuel chi', ix yalan vin̈ d'a vin̈ icha tic: --Q'uean̈ vaan tzach b'ati, xchi vin̈. Ix q'ue vaan vin̈ b'ian. Ix lajvi chi', ix el eb' vin̈ d'a yol calle. 27Axo ix emc'och eb' vin̈ d'a titac chon̈ab', ix yalan vin̈aj Samuel chi' d'a vin̈aj Saúl chi': --Al d'a vin̈ a checab' tic to sb'ab'lajb'at vin̈, tzach can jab'ocxo, yujto ol val tas ix schec Jehová val d'ayach, xchi vin̈. Ix schecan b'ab'laj vin̈ schecab' vin̈aj Saúl chi'.

will be added

X\