1 SAMUEL 1

1A d'a chon̈ab' Ramataim, d'a tzalquixtac d'a yol yic Efraín, ata' cajan jun vin̈ scuch Elcana, yuninal vin̈aj Jeroham, yixchiquin vin̈aj Eliú. A vin̈aj Eliú chi' yuninal vin̈aj Tohu, yixchiquin vin̈aj Zuf. 2A vin̈aj Elcana chi', chavan̈ yetb'eyum vin̈, jun ix scuch Ana, axo junxo ix scuchan Penina. A ix Penina chi', tzijtum yune' ix, axo ix Ana chi', malaj junoc yic ix. 3Junjun ab'il sb'at vin̈aj Elcana chi' d'a Silo yic syac'an silab' vin̈, yic tz'ochpax vin̈ ejmelal d'a Jehová Yajal d'a Smasanil. Ata' ayoch chavan̈ yuninal vin̈aj sacerdote Elí sacerdoteal yed' smam chi', aton vin̈aj Ofni yed' vin̈aj Finees. 4Ayic sjavi sc'ual yic b'at yac'an silab' vin̈aj Elcana chi', syac' noc' silab' chi' vin̈ d'a ix Penina chi' yed' d'a eb' yuninal, aton jantac smoj yac'jitaxon d'a eb'. 5Axo pax ix Ana chi', te xajan ix yuj vin̈, yuj chi' te vach' noc' chib'ej tz'ac'ji d'a ix, vach'chom malaj yune' ix syac' Jehová. 6Te chuc syal ix Penina chi' d'a ix Ana chi', yic syac'an cus sc'ool ix ix yujto malaj yune' ix syac' Jehová. 7Ichan̈ej chi' syutej sb'a ix d'a ix Ana chi' ayic xid'ec' eb' d'a junjun ab'il d'a scajnub' Jehová, ste b'uchvaj ix Penina chi' d'a ix Ana chi'. Ste oc' ix Ana chi', man̈xalaj sgana ix sva'i. 8Yuj chi', sc'anb'an vin̈aj Elcana chi' d'a ix icha tic: Ana, ¿tas yuj tzach oq'ui, maxtzac ach vapax yuj cusc'olal? ¿Tom man̈ vach'oc vaj ed'oc d'a yichan̈ lajun̈van̈oc une'? xchi vin̈ d'a ix. 9A junel ayic ayec' eb' d'a Silo chi', ayic ix lajvi sva eb', ix q'ue vaan ix Ana chi', ix b'at ix d'a scajnub' Dios. A d'a yol sti' scajnub' Dios chi', ata' c'ojanem vin̈aj sacerdote Elí d'a jun sc'ojnub'. 10Ayic ix c'och ix ta', ix te oc' ix sic'lab'il, ix syamanoch ix slesalvi d'a Jehová. 11Ix yac'an sti' ix d'ay icha tic: Mamin Jehová, Yajal Ach d'a Smasanil, tato smoj val ilanoch in cusc'olal a in a checab' in tic, tato tzin a nacoti, comonoc tz'el val d'a a c'ol ac'an junoc vune' vinac unin. Svac'can d'ayach d'a juneln̈ej, max joxjiel-laj xil sjolom, yic scheclajeli to ic yaji, xchi ix. 12Te junip ix lesalvi ix d'a yichan̈ Jehová, yuj chi' ix och q'uelan vin̈aj Elí chi' d'a sti' ix. 13Man̈ chaan̈oclaj slesalvi ix, an̈ej d'a spensar ix slesalvi d'a Jehová, ton̈ej tz'ib'xi sti' ix, a snaan vin̈aj Elí chi' to uc'um an̈ ix. 14Ix yalan vin̈: --¿Tom man̈xo ol el jab'oc an̈ an̈ d'a a sat? Actejxo uc'an an̈, xchi vin̈. 15--Maay mamin, man̈ in uc'umoc an̈, malaj tas ix vuc'u', to ay val in cusc'olal tzul val d'a yichan̈ Jehová. 16Man̈ a na' to chuclaj tas tzin c'ulej d'a tic, ayxo tiempo in cajvi in lesalvi yuj jun vilc'olal tic, xchi ix. 17Ix yalan vin̈aj Elí chi' d'a ix: --Paxan̈ d'a junc'olal, aocab' Jehová co Diosal a on̈ israel on̈ tic ol ac'an d'ayach tas ix a c'an chi' d'ay, xchi vin̈. 18--Yuj val dios d'ayach, comonoc vach' tzin can d'a a sat, xchi ix. Ix lajvi chi' ix meltzaj ix, ix jax ix b'aj ayec' eb' chi', ix va ix d'a tzalajc'olal, man̈xalaj yilc'olal ix. 19Axo d'a junxo c'u ayic ix sacb'i, ayic ix lajvi yochcan eb' ejmelal d'a Jehová, ix meltzaj eb' d'a spat d'a Ramá. Ayic ix vay vin̈aj Elcana chi' yed' ix Ana chi', ix nachajcot slesal ix yuj Jehová. 20Ix scuchcanoch yune' ix. Axo yic ix c'och stiempoal yalji yune' ix chi', vinac unin ix alji, ix yac'an ix scuch Samuel, yujto ix yab' Dios tas ix in c'an d'ay, xchi ix. 21Ix c'ochpax sc'ual sb'atxi vin̈aj Elcana yed' eb' ix yetb'eyum yed' eb' yuninal d'a chon̈ab' Silo, ichataxon sc'ulej vin̈ d'a junjun ab'il, yic b'at yac'an silab' vin̈ tac'vab'il yuuj yac'an d'a Jehová icha sleyal. 22Maj b'atlaj ix Ana chi' yed' eb', ix yalan ix d'a vin̈ yetb'eyum chi' icha tic: --Man̈ ol in b'atlaj, masanto ol el vin̈ unin tic d'a yim, ichato chi' ol in b'atoc. Svic'ancanb'at vin̈, svac'ancan vin̈ juneln̈ej d'a Jehová, xchi ix. 23Ix tac'vi vin̈aj Elcana chi' icha tic: --Vach' toni tato vach' tza na'. Canan̈ yed' vin̈ masanto ol el vin̈ d'a yim chi'. Aocab' Jehová tz'och ed'oc yic tz'elc'och b'aj ix ac' a ti' d'ay, xchi vin̈. Yuj chi' ix can ix yed' vin̈ unin chi', ix sq'uib'tzitan vin̈ ix, masanto ix el vin̈ d'a yim. 24Ayic maxtzac chunilaj vin̈ unin chi', yuneto vin̈ ix yic'anb'at vin̈ eb' d'a scajnub' Jehová d'a Silo chi'. Ix yic'anb'at jun noc' quelem vacax eb' oxe' ab'il sq'uinal yed' jun arroba ixim trigo yed' jun tz'uum ayem vino d'a yool. 25Ix lajvi chi' ix smilancham noc' vacax chi' eb' silab'il, ix yac'ancan vin̈ unin chi' eb' d'a yol sc'ab' vin̈aj sacerdote Elí. 26Ix yalan ix Ana chi' icha tic: --Ac' nivanc'olal d'ayin mamin, a in ton tic ulnac in ec' d'a a tz'ey d'a junel, ayic in lesalvinac d'a Jehová. 27Aton vin̈ unin tic in c'annac d'a Jehová, axo ix ac'an d'ayin. 28Axo ticnaic tz'el d'a in c'ool, svac'ancan vin̈ d'a Jehová. Yacb'an pitzan vin̈, yic Jehová yaj vin̈, xchi ix. Ix lajvi chi' ix em cumnaj eb' ejmelal d'a yichan̈ Jehová.

will be added

X\