1 CRÓNICAS 5

1A vin̈aj Rubén, vin̈ sb'ab'el unin vin̈aj Jacob, palta maj scha chab' macan̈ smacb'en vin̈ yic sb'ab'el uninal chi', yujto ix vay vin̈ yed' ix schab'il yetb'eyum smam. Yuj chi' a junxo macan̈ smacb'en vin̈ chi', ix ac'chajcan d'a eb' vin̈ yuninal vin̈aj José, aton junxo yuninal vin̈aj Jacob chi'. 2Vach'chom a d'a vin̈aj José chi' ix ac'chajcan jun macb'en yic b'ab'el uninab'il chi', palta a vin̈aj Judá te nivan ix aj yelc'och d'a scal eb' yuc'tac chi', yuj chi' a d'a yin̈tilal vin̈ ix cot eb' ix ac'an yajalil d'a Israel. 3A eb' vin̈ yuninal vin̈aj Rubén chi': Aton vin̈aj Hanoc, vin̈aj Falú, vin̈aj Hezrón yed' vin̈aj Carmi. 4Axo eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Joel d'a stzolal: Vin̈aj Semaías, vin̈aj Gog, vin̈aj Simei, vin̈aj Micaías, vin̈aj Reaía, vin̈aj Baal yed' vin̈aj Beera. A vin̈aj Beera chi', yajal yaj vin̈ d'a scal masanil eb' yin̈tilal Rubén chi', aton vin̈ ic'jinacb'at preso yuj vin̈aj Tiglat-pileser sreyal Asiria. 7A eb' sc'ab'yoc vin̈aj Beera chi', d'a stzolal ix aj stz'ib'chajcan eb' yed' yin̈tilal. Aton vin̈aj Jeiel yajal yaji, vin̈aj Zacarías, 8vin̈aj Bela yuninal vin̈aj Azaz, yixchiquin vin̈aj Sema, yin̈tilal vin̈aj Joel. A vin̈aj Bela chi' yed' yin̈tilal vin̈, ix cajnaj eb' d'a Aroer, ix c'och smacb'en eb' chi' d'a Nebo yed' d'a Baal-meón. 9Ix cajnaj pax eb' d'a stojolal b'aj sjavi c'u masanto d'a tz'inan luum, aton lum sc'ochn̈ej d'a a' Éufrates, yujto ix te q'uib' sb'isul noc' smolb'etzal noc' eb' d'a yol yic Galaad. 10Ayic ayoch vin̈aj Saúl reyal, a eb' yin̈tilal Rubén chi', yac'nac oval eb' yed' eb' agarenos, yac'nac ganar eb' agareno chi' eb', axo eb' cajnajnaccan d'a schon̈ab' eb' d'a stojolal b'aj sjavi c'u d'a Galaad chi'. 11A eb' yin̈tilal Gad, ix cajnaj eb' d'a snorteal smacb'en eb' yin̈tilal Rubén, d'a yol yic Basán, masanto d'a chon̈ab' Salca d'a stojolal b'aj sjavi c'u, aton sb'i eb' vin̈ tic: 12A vin̈aj Joel yajal d'a scal eb' sc'ab'yoc cajan d'a Basán chi', schab'il vin̈aj Safán.Ix cajnajpax vin̈aj Jaanai yed' vin̈aj Safat ta'. 13Axo juntzan̈xo eb' vin̈ sc'ab'yoc eb' vin̈, icha syal stzolal smam yicham eb' vin̈: Vin̈aj Micael, vin̈aj Mesulam, vin̈aj Seba, vin̈aj Jorai, vin̈aj Jacán, vin̈aj Zía yed' vin̈aj Heber, ucvan̈ eb' vin̈ d'a smasanil. 14A eb' vin̈ chi' yin̈tilal vin̈aj Abihail yuninal vin̈aj Huri. A sb'i eb' smam yicham eb' d'a stzolal: Vin̈aj Abihail, vin̈aj Huri, vin̈aj Jaroa, vin̈aj Galaad, vin̈aj Micael, vin̈aj Jesisai, vin̈aj Jahdo yed' vin̈aj Buz. 15Yed' pax vin̈aj Ahí, yuninal vin̈aj Abdiel yixchiquin vin̈aj Guni, yajal d'a scal eb' yin̈tilal. 16Ix cajnaj eb' smasanil d'a Galaad yed' d'a Basán yed' d'a yaldeail yed' d'a masanil b'aj vach' sva noc' smolb'etzal noc' eb' d'a Sarón, masanto d'a smojon eb'. 17Masanil juntzan̈ eb' tic ix tz'ib'chaj yed' yin̈tilal ayic ayoch vin̈aj Jotam reyal d'a Judá, axo vin̈aj Jeroboam ayoch reyal d'a Israel. 18A eb' yin̈tilal Rubén chi', eb' yin̈tilal Gad yed' nan̈alxo eb' yin̈tilal Manasés, ay 44 mil 760 eb' soldado te tec'an, yed'nac smaclab' jul-lab' eb', yespada eb' yed' sjul-lab' eb', te c'ayb'ab'il eb' yac'an oval. 19Ix yac'an oval eb' yed' eb' agareno yed' vin̈aj Jetur, vin̈aj Nafis yed' vin̈aj Nodab. 20Ix yac'och Dios eb' yipoc sc'ool, ix sc'anan scolval Dios chi' eb'. Ix spacan tas ix sc'an eb', yuj chi' ix ac'jioch eb' agareno yed' eb' ayoch yed' eb' d'a yol sc'ab' eb' israel chi'. 21Yuj chi', aton tic ix yic'can eb' d'a eb' agareno chi': 50 mil noc' camello, 250 mil noc' calnel, 2 mil noc' b'uru yed' 100 mil anima ix yic'b'at eb' checab'vumal. 22Te nivan eb' ajc'ol chi' ix chami, yujto a jun oval chi' a Dios ay yico'. Icha chi' ix aj scajnajcan eb' yin̈tilal Rubén d'a juntzan̈ lugar chi', masanto ix ic'chajb'at eb' d'a ch'oc nacional. 23Axo nan̈alxo eb' yin̈tilal Manasés chi', yujto te tzijtum sb'isul eb', ix cajnaj eb' d'a sat lum sb'atn̈ej d'a Basán masanto sc'och d'a Baal-hermón, scuchanpax lum Senir yed' lum svitzal Hermón. 24A eb' vin̈ yajal yaj d'a scal eb': Aton vin̈aj Efer, vin̈aj Isi, vin̈aj Eliel, vin̈aj Azriel, vin̈aj Jeremías, vin̈aj Hodabías yed' vin̈aj Jahdiel. Masanil juntzan̈ eb' vin̈ chi', soldado te tec'an, te jelan pax eb' vin̈, b'inajnac eb' vin̈, yajal eb' vin̈ d'a scal eb' sc'ab'yoc. 25Palta ix te och val spitalil eb' vin̈ d'a Dios, ix yactejcan sDiosal smam yicham eb' vin̈, axo d'a juntzan̈ sdiosal juntzan̈ chon̈ab' ix satel Dios d'a yichan̈ eb' chi', ata' ix och eb' ejmelal. 26Yuj chi' a Dios chi' ix checancot vin̈ sreyal Asiria, aton vin̈aj Pul, scuchan pax Tiglat-pileser. Ix javi vin̈ d'a slum eb' yin̈tilal Rubén, eb' yin̈tilal Gad yed' nan̈alxo eb' yin̈tilal Manasés chi'. Ix ac'jioch eb' d'a yol sc'ab' vin̈, yuj chi' ix ic'jib'at eb' d'a chon̈ab' Halah, d'a Habor, d'a Hara yed' d'a stitac a' Gozán. Ata' ix cann̈ej eb'.

will be added

X\