1 CRÓNICAS 27

1Junjun ujal tz'och 24 mil eb' vin̈ vinac d'a soldadoal. A d'a scal eb' vin̈ ay eb' vin̈ yajal yaj d'a scal yin̈tilal, ay eb' vin̈ nivac yajalil eb' soldado yed' eb' vin̈ yajalil eb' tz'ilan tastac yic vin̈ rey. Aton sb'i eb' vin̈ ayoch yajalil tic, d'a stzolal tz'aj yoch eb' vin̈ d'a junjun uj. 2A d'a b'ab'el uj a vin̈aj Jasobeam yuninal vin̈aj Zabdiel yin̈tilal vin̈aj Fares tz'ochi. 4Axo d'a schab'il uj, a vin̈aj Dodai aj Aho tz'ochi. Axo vin̈aj Miclot schab'il yajal yaji. 5Axo d'a yoxil uj, a vin̈aj Benaía yuninal vin̈aj sat sacerdote Joiada tz'ochi. 6A vin̈aj Benaía chi', yajal yaj vin̈ d'a 30 eb' soldado te b'inajnac, axo vin̈ yuninal vin̈ scuchan Amisabad, schab'il yajal yaj vin̈ d'a jun macan̈ eb' soldado tz'och d'a jun uj chi'. 7Axo d'a schan̈il uj, a vin̈aj Asael yuc'tac vin̈aj Joab aycanoch sb'i d'ay, palta axo vin̈aj Zebadías yuninal vin̈ ayoch yajalil sq'uexuloc. 8Axo d'a yoil uj, a vin̈aj Samhut yin̈tilal Izhar tz'ochi. 9Axo d'a svaquil uj, a vin̈aj Ira yuninal vin̈aj Iques aj Tecoa tz'ochi. 10Axo d'a yuquil uj, a vin̈aj Heles aj Pelón, yin̈tilal Efraín tz'ochi. 11Axo d'a svajxaquil uj, a vin̈aj Sibecai aj Husa, yin̈tilal vin̈aj Zera tz'ochi. 12Axo d'a sb'alun̈il uj, a vin̈aj Abiezer aj Anatot, yin̈tilal Benjamín tz'ochi. 13Axo d'a slajun̈il uj, a vin̈aj Maharai aj Netofa, yin̈tilal vin̈aj Zera tz'ochi. 14Axo d'a yuxluchil uj, a vin̈aj Benaía aj Piratón, yin̈tilal Efraín tz'ochi. 15Axo d'a slajchavil uj, a vin̈aj Heldai aj Netofa, yin̈tilal vin̈aj Otoniel tz'ochi. 16Axo pax eb' vin̈ yajal yaj d'a junjun macan̈ eb' yin̈tilal Israel, aton eb' vin̈ tic: A d'a eb' yin̈tilal Rubén, a vin̈aj Eliezer yuninal vin̈aj Zicri yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Simeón, a vin̈aj Sefatías yuninal vin̈aj Maaca yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Leví, a vin̈aj Hasabías yuninal vin̈aj Kemuel yajal yaji. Axo d'a eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Aarón, a vin̈aj Sadoc yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Judá, a vin̈aj Eliú yuc'tac vin̈aj rey David yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Isacar, a vin̈aj Omri yuninal vin̈aj Micael yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Zabulón, a vin̈aj Ismaías yuninal vin̈aj Abdías yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Neftalí, a vin̈aj Jerimot yuninal vin̈aj Azriel yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Efraín, a vin̈aj Oseas yuninal vin̈aj Azazías yajal yaji. A d'a nan̈al eb' yin̈tilal Manasés, a vin̈aj Joel yuninal vin̈aj Pedaías yajal yaji. Axo d'a nan̈alxo eb' yin̈tilal Manasés ay d'a Galaad, a vin̈aj Iddo yuninal vin̈aj Zacarías yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Benjamín, a vin̈aj Jaasiel yuninal vin̈aj Abner yajal yaji. Axo d'a eb' yin̈tilal Dan, a vin̈aj Azareel yuninal vin̈aj Jeroham yajal yaji. Aton juntzan̈ eb' vin̈ tic yajal yaj d'a junjun macan̈ eb' yin̈tilal Israel. 23Ayic ix yalan vin̈aj rey David to sb'ischaj masanil eb' israel, ix yalan vin̈ to max b'ischajlaj eb' manto tz'acvi d'a 20 ab'il sq'uinal, yujto yac'nac sti' Jehová to ol yic' val chaan̈ sb'isul eb' yin̈tilal Israel icha sb'isul q'uen c'anal. 24Ix schael yich vin̈aj Joab yic'anchaan̈ sb'isul eb' yetisraelal chi', palta maj lajvoclaj yic'anchaan̈ vin̈, yujto yuj jun chi' ix cot jun nivan yaelal d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel. Yuj chi' a sb'isul eb' chi' man̈ tz'ib'ab'iloc d'a yab'ixal vin̈aj rey David. 25A vin̈aj Azmavet yuninal vin̈aj Adiel tz'ilan tastac ay d'a vin̈ rey. Axo vin̈aj Jonatán yuninal vin̈aj Uzías tz'ilani jantac tas molan d'a junjun chon̈ab', d'a junjun aldea yed' d'a junjun cuartel ay d'a sattac mojon. 26Axo vin̈aj Ezri yuninal vin̈aj Quelub tz'ilan eb' smunlaj d'a sluum vin̈ rey chi'. 27Axo vin̈aj Simei aj Ramat tz'ilan eb' smunlaj d'a te' yuva vin̈ rey chi'. Axo vin̈aj Zabdi aj Safat tz'ilan eb' smolb'an vino d'a yed'tal. 28Axo vin̈aj Baal-hanán aj Gedera tz'ilan eb' smunlaj d'a te' olivo yed' d'a te' caltacte'al higo ay d'a pan̈quiltac. Axo vin̈aj Joás tz'ilan eb' smolan aceite yic sat te' olivo. 29Axo vin̈aj Sitrai aj Sarón tz'ilan eb' ayoch yil noc' vacax ay d'a Sarón chi'. Axo pax vin̈aj Safat yuninal vin̈aj Adlai tz'ilan eb' ayoch yil noc' vacax ay d'a pan̈quiltac. 30Axo vin̈aj Obil ismaelita tz'ilan eb' ayoch yil noc' camello. Axo vin̈aj Jehedías aj Meronot tz'ilan eb' ayoch yil noc' b'uru. 31Axo vin̈aj Jaziz agareno tz'ilan eb' ayoch yil noc' calnel yed' noc' chiva. Aton masanil eb' vin̈ tic tz'ilan masanil tastac ay d'a vin̈aj rey David chi'. 32A vin̈aj Jonatán yicham vin̈aj rey David chi', tz'ib'um vin̈, te jelan pax vin̈, ac'um razón yaj vin̈ d'a vin̈ rey chi'. Axo vin̈aj Jehiel yuninal vin̈aj Hacmoni tz'ilan eb' vin̈ yuninal vin̈ rey chi'. 33Yed' pax vin̈aj Ahitofel ac'um razón yajpax vin̈ d'a vin̈ rey chi' yed' vin̈aj Husai arquita, te vach' yac'an vin̈ rey chi' yed' vin̈. 34Ayic toxo ix cham vin̈aj Ahitofel chi', a vin̈aj Joiada yuninal vin̈aj Benaía yed' vin̈aj Abiatar ix ochcan sq'uexuloc vin̈. Axo vin̈aj Joab sat yajal yaj d'a eb' soldado vin̈ rey chi'.

will be added

X\