1 CRÓNICAS 25

1A vin̈aj rey David yed' eb' yajalil eb' soldado, ix siq'uel eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Asaf eb', vin̈aj Hemán yed' vin̈aj Jedutún, yic scuchb'an eb' anima eb' ayic tz'och eb' ejmelal d'a Dios, yic syalanel slolonel Dios eb' yed' sonal arpa, salterio yed' pax platillo. Aton sb'i eb' ayoch d'a yopisio tic: 2A eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Asaf chi', aton eb' vin̈ tic: Vin̈aj Zacur, vin̈aj José, vin̈aj Netanías yed' vin̈aj Asarela. A vin̈aj Asaf chi' scuchb'an eb' vin̈. A vin̈ tz'alanel slolonel Dios ayic syalan vin̈ rey chi' d'a vin̈. 3A eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Jedutún, vacvan̈ eb' vin̈: Aton vin̈aj Gedalías, vin̈aj Zeri, vin̈aj Jesaías, vin̈aj Hasabías, vin̈aj Matatías yed' vin̈aj Simei. A vin̈aj Jedutún chi' scuchb'an eb' vin̈, syalanpax slolonel Dios eb' vin̈ yed' arpa yic tz'alji yuj diosal yed' yalchaj vach' lolonel d'a Jehová d'a b'ital. 4A eb' vin̈ yin̈tilal vin̈aj Hemán, aton eb' vin̈ tic: Vin̈aj Buquías, vin̈aj Matanías, vin̈aj Uziel, vin̈aj Sebuel, vin̈aj Jeremot, vin̈aj Hananías, vin̈aj Hanani, vin̈aj Eliata, vin̈aj Gidalti, vin̈aj Romanti-ezer, vin̈aj Josbecasa, vin̈aj Maloti, vin̈aj Hotir yed' vin̈aj Mahaziot. 5A eb' vin̈ chi' yuninal eb' vin̈ vin̈aj Hemán. A vin̈aj Hemán chi', schecab' Dios yaj vin̈, a vin̈ tz'ac'an razón d'a vin̈ rey. 14 yuninal vin̈ ix yac' Dios yed' oxvan̈ yisil vin̈, yic tz'elc'och sti' Dios yac'nac d'a vin̈, ayic yalannac to nivan ol ajelc'och vin̈. 6Masanil juntzan̈ eb' vin̈ chi', a vin̈ smam eb' vin̈ scuchb'an d'a b'it yic tz'och ejmelal d'a stemplo Jehová yed' juntzan̈ yamc'ab', aton platillo, salterio yed' arpa. A vin̈aj Asaf, vin̈aj Jedutún yed' vin̈aj Hemán ayoch eb' vin̈ d'a yalan̈ schecnab'il vin̈ rey. 7A sb'isul eb' vin̈ c'ayb'annac sb'itan d'a Jehová chi' yed' yin̈tilal, 288 eb' vin̈ d'a smasanil. 8D'a sorteoal ix aj yoch eb' vin̈ sb'itani, tz'och eb' vin̈ ichamtac vinac yed' eb' vin̈ quelemtac, eb' vin̈ c'ayb'umxo yed' eb' vin̈ vanto sc'ayb'ani. 9Ayic ix lajvi yoch sorteo chi', icha tic ix aj yoch eb' vin̈ d'a stzolal, 24 macan̈ eb' vin̈ d'a smasanil. Lajchavan̈ sb'ey eb' vin̈ d'a junjun macan̈, ayn̈ej yuj sb'a eb' vin̈. A d'a scal junjun macan̈ eb' vin̈, ay junjun eb' vin̈ scuchb'an eb' vin̈, aton eb' vin̈ tic, schael yich d'a vin̈ b'ab'el masanto d'a vin̈ slajvub': Vin̈aj José, vin̈aj Gedalías, vin̈aj Zacur, vin̈aj Izri, vin̈aj Netanías, vin̈aj Buquías, vin̈aj Jesarela, vin̈aj Jesahías, vin̈aj Matanías, vin̈aj Simei, vin̈aj Azareel, vin̈aj Hasabías, vin̈aj Subael, vin̈aj Matatías, vin̈aj Jeremot, vin̈aj Hananías, vin̈aj Josbecasa, vin̈aj Hanani, vin̈aj Maloti, vin̈aj Eliata, vin̈aj Hotir, vin̈aj Gidalti, vin̈aj Mahaziot, vin̈aj Romanti-ezer.

will be added

X\