1 CRÓNICAS 21

1A vin̈ Satanás ix och ajc'olal d'a eb' israel, yuj chi' ix yac' vin̈ sc'ulej vin̈aj rey David yic syic'anchaan̈ sb'isul eb' soldado israel vin̈ smasanil. 2Yuj chi' ix yal vin̈ rey chi' d'a vin̈aj Joab yed' pax d'a eb' vin̈ yajalil eb' soldado icha tic: --Ixiquec eyic'chaan̈ sb'isul eb' soldado. Sb'at e chacot d'a chon̈ab' Beerseba, masanto tzex c'och d'a chon̈ab' Dan. Ayic slajvi chi' tzeyic'ancot sb'isul eb' chi' d'ayin, yic svila' jantac eb' d'a smasanil. 3Palta ix tac'vi vin̈aj Joab chi' icha tic: --Aocab' Jehová tz'ac'an q'uib' sb'isul schon̈ab' masanto maxtzac yal sb'ischaji. Mamin rey ayoch eb' d'a yol a c'ab' smasanil, ¿tas yuj tza nib'ej jun tic? A d'a jun tic ol och smul co chon̈ab' tic uuj, xchi vin̈. 4Palta majxo schalaj yab' vin̈ rey chi' tas ix yal vin̈aj Joab chi', yuj chi' ix b'at eb'. Ayic ix lajvi yic'anchaan̈ sb'isul masanil eb' soldado Israel chi' eb', ix meltzaj eb' d'a Jerusalén. 5Ix yac'an jantac sb'isul masanil eb' vin̈ soldado vin̈aj Joab d'a vin̈aj David chi', ay 470 mil eb' vin̈ soldado yic Judá yed' pax d'a juntzan̈xo smacb'en Israel ay jun millón yed' 100 mil eb' vin̈ vinac stiempo sb'at d'a oval. 6Palta maj ochlaj eb' vin̈ vinac yin̈tilal Leví yed' eb' vin̈ yic Benjamín sb'isuloc, yujto maj scha sc'ol vin̈aj Joab jun schecnab'il vin̈ rey chi'. 7Maj schapaxlaj sc'ol jun chi' Dios, yuj chi' ix yac'cot jun yaelal d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel chi'. 8Ichato chi' ix yalanq'ueta smul vin̈aj rey David chi' d'a Dios icha tic: --Te nivan in mul ix ochi, yujto ix in c'ulej jun tic, palta tzin c'an d'ayach to tzac' nivanc'olal jun in mul tic, yujto icha junoc quistal anima ix vutej in b'a, xchi vin̈. 9Yuj chi' ix yal Jehová d'a vin̈aj Gad schecab', aton vin̈ tz'ac'an srazón vin̈ rey chi', ix yalan icha tic: 10Ixic, b'at il vin̈aj rey David, tzalan d'a vin̈ to a in Jehová in sval icha tic: Ay oxe' tas svac' a sic'lej, a ach ol a sic'lej tas junoc ol vac' d'ayach, xchi Jehová. 11Yuj chi' ix b'at vin̈aj Gad chi' yil vin̈aj rey David chi', ix yalan vin̈ d'a vin̈ icha tic: --A Jehová tz'alan icha tic: Sic'lej junoc d'a scal juntzan̈ yaelal tic: 12¿Tom a' oxe' ab'il vejel, ma oxe' ujal ol yac' eb' ajc'ol ex smilanchamoc, mato oxe' c'ual ilya ol yac' d'a yol a macb'en tic? A jun chi' vespada a in Jehová in tic, yujto a jun vángel ol satanel anima d'a yol a macb'en tic, xchi Jehová. Yuj chi' sic'lej ticnaic yic vach' ol yal vac'an spac d'a Jehová, aton in checancoti, xchi vin̈aj Gad chi' d'a vin̈. 13Ix yalan vin̈aj rey David chi' d'a vin̈aj Gad chi' icha tic: --Maxtzac nachajlaj vuuj tas tzin sic'lej. Vach' ama to a Jehová tz'em sc'ab' d'a vib'an̈, man̈oc anima sva sc'ab' d'ayin, yujto vojtac to nivan yoq'uelc'olal Jehová chi', xchi vin̈. 14Yuj chi' ix yac'cot jun ilya Jehová d'a yib'an̈ chon̈ab' Israel chi', 70 mil eb' ix cham yuuj. 15Ix schecancot jun yángel Jehová yic satanel eb' anima d'a Jerusalén. Ayic van satanel eb' anima chi', ix cusq'ue sc'ol Jehová yuj jun yaelal chi', ix yalan d'a jun yángel van smilancham anima chi' icha tic: Yechelxo chi', actej, xchi d'ay. A val d'a jun rato chi', a jun yángel Jehová chi', ay val ec' b'aj van stec'vi trigo vin̈aj Ornán jebuseo. 16Axo ix q'ue q'uelan vin̈aj rey David, ix yilan vin̈ to ayec' jun yángel Jehová chi' d'a snan̈al lum luum tic yed' satchaan̈, yed'nacq'ue jun q'uen espada, van yac'anem q'uen yespada chi' d'a yib'an̈ Jerusalén. Yed'n̈ej chi' ix em n̈ojan vin̈aj rey David chi' yed' eb' yichamtac vinaquil chon̈ab' Israel masanto d'a sat luum, ayoch pichul yic cusc'olal yuj eb'. 17Ix yalan vin̈aj rey David chi' d'a Dios icha tic: --Mamin, a in val ix vala' to tz'ic'jichaan̈ sb'isul eb' chon̈ab' tic. A in val ix och in mul. Malaj smul eb' anima tic. Mamin Jehová, ach in Diosal, tzin tevi d'ayach to a jun yaelal tic, a d'a vib'an̈ yed' vin̈tilal tz'emi, man̈ a satel a chon̈ab' tic, xchi vin̈. 18Yuj chi' ix yal Yángel Jehová chi' d'a vin̈aj Gad to syal vin̈ d'a vin̈aj rey David chi' to sb'oq'ue junoc altar vin̈ b'aj stec'vi trigo vin̈aj Ornán jebuseo chi'. 19Yuj chi' ix b'at vin̈ rey chi' sb'oq'ue jun altar yic tz'ic'jichaan̈ sb'i Jehová, icha ix aj yalchaj chi'. 20A vin̈aj Ornán yed' chan̈van̈ yuninal vin̈, van stec'vi trigo eb', axo ix yilan eb' to ayec' Yángel Jehová chi' ta', ix b'at eb' vin̈ yuninal vin̈ chi' sc'ub'ejel sb'a. 21Ayic ix yilan vin̈aj Ornán chi' to van sc'och vin̈ rey d'a slac'anil, ix elta vin̈ b'aj van stec'vi trigo chi', ix em n̈ojan vin̈ d'a yichan̈ vin̈ rey chi'. 22Yuj chi' ix yal vin̈ rey chi' d'a vin̈ icha tic: --Tzoc val el d'a a c'ool, tza chon̈ jun lugar b'aj tzach tec'vi trigo tic d'ayin, yic tzin b'oq'ue junoc altar d'a Jehová, yic tz'och vaan jun ilya tic d'a cal chon̈ab' tic. Chon̈ d'ayin icha val jantac stojol, xchi vin̈ rey chi'. 23Ix tac'vi vin̈aj Ornán chi' d'a vin̈: --Mamin rey, syal in sian jun lugar tic d'ayach yic tza b'oan tas snib'ej a c'ool. Svac'anpax noc' toro yic tz'och noc' silab'il yed' te' tec'lab' tic syal yoch te' d'a c'atzitzal, axo ixim trigo tic, syal yoch ixim d'a ofrendail. Mamin rey, masanil juntzan̈ tic svac' d'ayach, xchi vin̈. 24Palta ix tac'vi vin̈aj rey David chi' icha tic: --Yuj val dios d'ayach yuj masanil juntzan̈ tic, palta a in tic yovalil ol in tup juntzan̈ tic smasanil icha val stojol, yujto max yal-laj vic'anec' a tastac, svac'an silab'il d'a Jehová. Max yal-laj vac'an junoc tas silab'il to man̈ ol in tupu', xchi vin̈. 25Icha chi' ix aj smanan jun luum chi' vin̈ rey chi' d'a 600 siclo q'uen oro. 26Ata' ix sb'oq'ue jun altar vin̈, ix sn̈usan silab' vin̈ yed' silab' yic junc'olal. Ix lajvi chi', ix lesalvi vin̈ d'a Jehová, axo Jehová chi' ix ac'ancot c'ac' d'a satchaan̈ d'a yib'an̈ jun silab' d'a yib'an̈ altar chi'. 27Ix lajvi chi', ix yalan Jehová d'a jun ángel chi' to syac'xiem q'uen yespada chi' d'a yol yatut. 28Ayic ix yilan vin̈aj rey David to ix tac'vi Jehová d'a vin̈ d'a stec'lab' trigo vin̈aj Ornán chi', ix yac'an juntzan̈xo silab' vin̈ d'a Jehová ta'. 29Vach'chom a jun mantiado sb'onacq'ue vin̈aj Moisés yicoc Jehová d'a tz'inan luum yed' jun altar b'aj stz'a silab' ay d'a Gabaón jun lugar chaan̈ yic ejmelal, 30palta maj yal-laj sb'at vin̈aj rey David ta' yic sc'anb'ej d'a Dios, yujto ix te xiv vin̈ ayic ix yilan jun q'uen espada vin̈ yed'nac Yángel Jehová.

will be added

X\