1 CRÓNICAS 19

1Ayic toxo ix ec' jun tiempoal, ix cham vin̈aj Nahas sreyal eb' amonita, axo vin̈ yuninal vin̈ scuchan Hanún ix ochcan reyal. 2Ix sna' vin̈aj rey David to yovalil sch'ox svach'c'olal vin̈ d'a vin̈aj Hanún chi', yujto a vin̈ smam vin̈ ix sch'ox svach'c'olal vin̈ d'a vin̈. Yuj chi' ix schecb'at juntzan̈ schecab' vin̈aj David chi' d'a vin̈aj Hanún chi' yic syac'an snivanil sc'ool vin̈ yuj schamel vin̈ smam vin̈ chi'. Palta ayic ix c'och eb' vin̈ checab' d'a schon̈ab' eb' amonita, 3a eb' vin̈ yajal yaj d'a chon̈ab' chi', ix yal eb' vin̈ d'a vin̈aj Hanún chi': Mamin rey, ¿tom tzac'och d'a a c'ool to nivan yelc'och vin̈ a mam chi' d'a yol sat vin̈aj rey David chi', yujn̈ej chi' ix scheccot juntzan̈ vinac tic vin̈ yic syac' snivanil a c'ool eb' vin̈? Maay. Ix checjicot eb' vin̈ yuj vin̈ yic syil eb' vin̈ tas yaj co chon̈ab' tic, yic tzul satanel eb' vin̈, xchi eb' vin̈ d'a vin̈. 4Yuj chi', ix schec vin̈aj Hanún chi' yamjoc eb' vin̈ schecab' vin̈aj rey David chi'. Ix joxjiel xil sti' eb' vin̈, ix poljiel yoctac sti' spichul eb' vin̈ masanto ix q'ueul d'a sti' syoop eb' vin̈. Ix lajvi chi' ix schecan pax eb' vin̈ vin̈. 5Ayic ix yab'an vin̈aj rey David tas ix aj eb' vin̈, ix schecanb'at schaumal eb' vin̈ yujto te q'uixvelal ix utaj eb' vin̈. Ix alji d'a eb' vin̈ to scan eb' vin̈ d'a Jericó masanto sq'uib'xi xil sti' eb' vin̈ chi', ichato chi' syal smeltzaj paxta eb' vin̈. 6Axo eb' amonita chi', ix nachajel yuj eb' to chuc ix can eb' d'a vin̈aj rey David chi', yuj chi' ix yac'b'at 660 quintal q'uen plata vin̈aj Hanún chi' d'a Mesopotamia, d'a Siria, d'a Maaca yed' d'a Soba yic scot carruaje yed' eb' vin̈ soldado ed'jinac yed' eb' vin̈ soldado ayq'ue yib'an̈ noc' chej yic scolvaj yed' vin̈. 7Ix stupanpax eb' d'a vin̈ sreyal Maaca yic scot vin̈ yed' 32 mil carruaje yic oval yed' soldado. Ix sb'oanq'ue scampamento eb' ix tupchaj chi' d'a slac'anil chon̈ab' Medeba. Ix elpaxcot masanil eb' amonita chi' d'a yoltac schon̈ab', ix smolb'an sb'a eb' yic syac'an oval eb' yed' eb' israel. 8Ayic ix yab'an jun chi' vin̈aj rey David ix schecanb'at vin̈aj Joab vin̈ yed' masanil eb' soldado. 9Ix yac' lista sb'a eb' amonita chi' d'a oval d'a yichan̈ schon̈ab' eb'. Axo eb' vin̈ rey ix yavtejcot eb' chi', ch'oc ix can eb' vin̈ d'a ac'lic. 10Ayic ix yilan vin̈aj Joab to ay eb' ajc'ol d'a yichan̈ yed' d'a spatic, ix sic'anel eb' soldado te jelan vin̈ yic syac'an oval eb' yed' eb' sirio chi'. 11Axo nan̈alxo eb' ix yac'och vin̈ yic scuchb'aj eb' yuj vin̈aj Abisai yuc'tac vin̈ yic syac'an oval eb' yed' eb' amonita chi'. 12Ix yalan vin̈aj Joab chi' icha tic: Tato max on̈ tzac'van d'a eb' sirio chi', elan̈chamel tzex colvaj qued'oc. Tato max ex tzac'van d'a eb' amonita chi' jun, a on̈xo ol b'at on̈ colvaj eyed'oc. 13Tec'b'ej a b'a, cac' oval yuj co colan eb' quetchon̈ab', aton schon̈ab' co Diosal. Yac'ocab' Jehová tas tz'el d'a sc'ool, xchi vin̈aj Joab chi'. 14Ix lajvi chi' ix b'at vin̈aj Joab chi' yed' eb' soldado yac' oval yed' eb' sirio chi'. Axo ix aji, ix el lemnaj eb' d'a yichan̈ vin̈. 15Ayic ix yilan eb' amonita to toxo ix el lemnaj eb' sirio chi', ix el pax lemnaj eb' d'a yichan̈ vin̈aj Abisai chi', ix och eb' scol sb'a d'a yol schon̈ab'. Ix lajvi chi' ix meltzaj vin̈aj Joab chi' yed' masanil eb' soldado d'a Jerusalén. 16Ayic ix yilan eb' sirio chi' to ix ac'ji ganar eb' yuj eb' israel, ix yac'anb'at schecab' eb' d'a eb' yetchon̈ab' ay d'a sc'axepalb'at a' Éufrates yic scot eb' colval yed' eb'. A vin̈aj Sofac yajalil eb' soldado vin̈aj rey Hadad-ezer scuchb'an eb'. 17Ix alchaj juntzan̈ tic d'a vin̈aj rey David, yuj chi' ix smolb'anpax masanil eb' soldado Israel vin̈, ix c'axpajec' eb' d'a a' Jordán, ix c'och eb' b'aj ayec' eb' sirio chi'. Ix sb'oanoch soldado vin̈aj rey David chi' d'a yichan̈ eb' sirio chi', axo eb' ix ac'an oval yed' eb'. 18Axo ix aji, ix el lemnaj eb' sirio d'a yichan̈ eb' israel chi'. Ay 40 mil eb' soldado sb'ey d'a yoc ix chami yed' 7 mil eb' ayq'ue d'a yol carruaje. Ix champax vin̈aj Sofac chi'. 19Ayic ix yilan eb' ayoch yed' vin̈aj Hadad-ezer chi' to toxo ix ac'ji ganar eb' yuj eb' israel, ix och eb' d'a junc'olal yed' vin̈aj rey David chi', ix can eb' d'a yol sc'ab' vin̈. Atax ta' majxo yal sc'ol eb' sirio chi' ix colvaj yed' eb' amonita.

will be added

X\